Otevřeno: Po-Pá: 14:00-20:00 hodina

Tábory KHZS

Tábory KHZS

Motto: "Tábořit v přírodě v teepee, je zážitek na celý život."

Tábory KHZS s dlouholetou tradicí a historií

Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR pořádá tábory pro dětí a mládež od roku 2009.

-khzs-

Datumy našich táborů:

Letos proběhne 14 denní vodácký tábor "Sázava 2023". Ve dnech: 29.7.-13.8.2023.

Pokud chcete přihlásit vaše dítě na náš tábor, stačí jej zaregistrovat přes on-line formulář. Po registraci vašeho dítěte vám zašleme informace o našem táboře.

-khzs-

Každý tábor, který pořádáme pro děti a mládež, je řádně pojištěný, hlášený na hygienickém (zdravotnickém) zařízení. Vedoucí a instruktoři jsou řádně proškoleny, kvalifikováni, mají zdravotnický kurz a oprávnění, že smí pracovat s dětmi a mládeží. (Bez řádného proškolení, zdravotnického kurzu a bez oprávnění, že smí pracovat s dětmi a mládeží nikoho nepustíme) !!! Dbáme na bezpečnost dětí (táborníků) !

Spaní v teepee je zážitek...

Stravování na táborech

O stravování se starají vyučení kuchaři a kuchařky, kteří mají s vařením a s přípravou jídelníčků dlouholeté zkušenosti. Kuchařům pomáhá určená táborová denní služba,

Pojištění, přihláška, cena, zdraví

Každý účastník (táborník) je pojištěn proti úrazu. Také musí podat každý, kdo chce jet s námi na tábor písemnou a online přihlášku, kterou máme na webových stránkách. Doklad o bezinfekčnosti, potvrzení od doktora. Zaplatit poplatek za účast na táboře, za včas nahlásit, zda jeho dítě (táborník) bere léky, je alergik, či diabetik !

Program, hygiena, odpočinek

Na každý den tábora je připravený pro děti (táborníky) program, odpočinek, tábor je řádně vybaven WC, umívarkou, sprchovým koutem, jídelnou, kuchyní, provádí se pravidelné zdravotní prohlídky které provádí kvalifikovaný lékaři a zdravotníci tábora. Své děti (táborníky) mohou rodiče navštěvovat každý víkend,

Místo konání

Informace o táboru, kdy, kde bude, cena, atd., posíláme zásadně rodičům e-mailem, kteří své děti přihlásili na náš tábor. Nezveřejňujeme na webu. (Z bezpečnostních důvodů).

Na všechny tábory se lze přihlásit s ročním předstihem.

Vybavenost, přístupové cesty

Všechny naše tábory jsou po materiální stránce dobře vybaveny. Všechny místa pro konání tábora vybíráme tak, aby rodiče dětí, měli snadný příjezd auty, popř., nečekané události (přírodní katastrofa, úraz, atd. ), měla přístup k táboru i záchranka, policie či hasiči.

Ubytování dětí

Děti na táborech jsou ubytováni buď v podsadových stanech, v teepee či v chatkách, které jsou řádně vybaveny. (Záleží na druh táboru). U putovních, vodáckých, cyklistických táborech se spí ve vlastních stanech, popř., pronajatých chatkách v turistických campech.

Platby za tábor

Veškeré platby za tábor se zasílají na bankovní účet, který je napsán v kontaktech. Variabilní číslo se vždy uvádí rodné číslo účastníka a důvod platby se uvádí rok tábora a název tábora. Platby se provádí pouze na bankovní účet, a to 14 dní před zahájením tábora. Účastník tábora obdrží po zaplacení fakturu.

-khzs-

Jaké druhy táborů KHZS pořádá ?

Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR pořádá a organizuje tyto tábory:

Stanový tábor

Instruktorský tábor

Dobrovolnický tábor

Vodácký tábor

Cyklistický tábor

Westernový tábor

Paintballový tábor

Koňský tábor

Indiánský tábor

Příměstský tábor

Army tábor

Airsoft tábor

Hudební tábor

Putovní tábor

Sportovní tábor

Ekologický tábor

Geocachingový tábor

Rodinný tábor

Lyžařský tábor

Snowboardingový tábor

-khzs-

Motto: "Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, Váš dobrý partner."


Nabízíme Tábory pro děti zaměstnanců firem

Rádi se staneme partnerem pro Vaši firmu pro realizaci letních táborů dětí Vašich zaměstnanců či rodinných rekreací. Základní možnosti jsou dvě, ale jsme připraveni připravit prakticky jakoukoliv variantu.

První možností je, že naše společnosti uzavřou jednoduchou dohodu o partnerství, v jehož důsledku budou vaši zaměstnanci, resp. jejich děti dostávat na jakýkoliv letní tábor z naší nabídky slevu ve výši 10-15%. Tato nabídka je určena středně velkým a velkým firmám či institucím, ale i odborovým svazům, které chtějí připravit zajímavý benefit pro své zaměstnance. Tento benefit navíc vaši společnost vůbec nic nestojí, v rámci dohody o partnerství pouze dodáme do vaší společnosti naše propagační materiály, případně po dohodě s vámi zveřejníme naši nabídku ve vaší firmě nějakým vhodným způsobem.

Tímto způsobem můžete dětem vašich zaměstnanců umístit levnější pobyty na letních, či jiných táborech.

Navíc nabídneme řadu výhod.

Druhou možností je realizace vlastního speciálního turnusu pro děti vašich zaměstnanců, případně zaměstnanců a klientů. Dokonce je možno zrealizovat i různé typy turnusů pro jednu firmu. Výběr střediska závisí na vás. Vaše firma si tak vybere profesionálního partnera pro prázdninové pobyty dětí svých zaměstnanců. Tyto tábory budou na stejně vysoké úrovni jako naše ostatní tábory, navíc cena na osobu bude o 10 - 18% nižší (podle velikosti skupiny).

-khzs-

TÁBOROVÝ ŘÁD

Cílem tábora KHZS je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.

Každý účastník tábora

se bude řídit ustanovením vedení tábora (hlavní vedoucí), které jsou závazná

se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.

se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého vedoucího a ostatních vedoucích či instruktorů.

se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím tábora, kteří na táboře zastupují rodiče.

provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.

se bez vědomí a svolení svého nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí.

je povinen udržovat svou chatku, stan, srub či pokoj, tábořiště a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu.

chrání přírodu živou i neživou.

dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.

se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní. (Pokud bude po večerce přistižen v cizí chatce, srubu, stanu, či pokoji, bude z tábora ihned vyloučen.)

svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět svému vedoucímu. Šetří zařízení tábora.

Chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu. Každý chrání svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného účastníka, je povinen škodu nahradit.

nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému vedoucímu.

nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým zájmovým klubem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.

si uloží peníze a jiné cennosti k vedoucímu, který je uloží do táborového trezoru u provozovatele tábora. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. Taková ztráta nebude vůbec prošetřována. Vedoucí vede o pohybu hotovosti táborníka písemný záznam.

při vycházce do okolí, výletech, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje a udržuje dobrou pověst tábora. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu svým kamarádům, táboru ani svým rodičům.


Každý účastník tábora dodržuje

zákaz konzumace hub a zmrzliny.

zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin v chatkách, srubech, stanech, a pokojích.

zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů.

zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze s dozorem tábora, za osobní přítomnosti vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být i okamžitě vyloučen z tábora.

zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp. je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.

Zákaz vstupovat bez povolení vedoucího či zdravotníka do provozních prostor (kuchyně, sklady, restaurace, pokoje vedení tábora) a na marodku. Nikdo také nevstupuje do cizí chatky, stanu, srubu či pokoje bez vědomí jejich obyvatel nebo po večerce. Do všech ubytovacích prostor mají povolen přístup jen táboroví vedoucí

zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných látek či psychotropních látek. Zákaz šikanování, hrubosti a jakéhokoliv fyzického násilí a vulgárního vyjadřování.

zákaz používání mobilních telefonů, tabletů, PC, v době táborového programu. Pokud si dítě vezme na tábor mobilní telefon, je povinen je odevzdat svému vedoucímu, který jej uloží do táborového trezoru u provozovatele tábora. Telefony budou dětem vydávány každý den v poledním klidu a to od 13:00 do 14:00 hod. Na základě dlouholetých zkušeností častá komunikace s dítětem jen zvyšuje tesklivost zejména u malých dětí. Pro kontakt s dětmi můžete využít táborový telefon číslo, který má u sebe hlavní vedoucí.

Nejlépe však náš internetový vzkazník!

Návštěvy na táboře

jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora po předběžné telefonické domluvě tel. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup. Po předchozích negativních zkušenostech, návštěvy na táboře velmi nedoporučujeme (dětem, kterým rodič nepřijde se začne stýskat, dost často i těm, kterým na návštěvu přijde). Vašim dětem se tradičně snažíme vytvořit pohodovou prázdninovou atmosféru a kamarádské prostředí, ale také děti vést ke vzájemné spolupráci, vlastní odpovědnosti a samostatnosti.

-khzs-

DENNÍ REŽIM TÁBORA

7.30 hod. Budíček

· 7.40 - 8.00 hod. Rozcvička - (pozdrav slunci)

· 8.00 - 8.30 hod. snídaně + osobní hygiena

· 8.30 - 8.45 hod. PROGRAMOVÝ NÁSTUP TÁBORA

· 8.45 - 10.00 hod. I. dopolední program

· 10.00 - 10.15 hod. Svačina

· 10.15 - 12.00 hod. II. dopolední program

· 12.00 - 12.30 hod. oběd

· 12.30 - 14.00 hod. polední klid

· 14.00 - 14.15 hod. svačina

· 14.15 - 17.45 hod. odpolední program

· 17.45 - 18.00 hod. ORGANIZAČNÍ NÁSTUP TÁBORA

· 18.00 - 18.30 hod. večeře

· 18.30 - 19.30 hod. organizované osobní volno

· 19.30 - 21.30 hod. večerní program

· 21.30 - 22.00 hod. osobní hygiena, příprava na večerku

· 22.00 hod. večerka

Polední klid = čas, organizovaný službou dne, určený k odpočinku a znovu načerpání sil účastníků i vedoucích. Účastníci zůstávají v areálu tábora a tráví své osobní volno v souladu s táborovým řádem (spánek; čtení; psaní dopisů; společenské hry, apod...)

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu (vliv počasí, únavy dětí, zdravotních problémů, rozsáhlejších časových aktivit apod..)

-khzs-

Jaké tábory v KHZS organizujeme

Od založení Klubovního Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, organizujeme několik tématických táborů pro děti a mládež.

-khzs-

Army tábor

Vojenský tábor

Tábor s vojenskou tematikou ocení všichni dobrodruzi a dobrodružky od 9 do 15 let. V roli neohroženého bojovníka si užijí napětí i legraci. Úkoly a tajné mise prověří fyzickou a psychickou odolnost každého účastníka a jeho vůli po vítězství.

Nezbytná kázeň a propracované scénáře bojových úkolů nejsou samoúčelné - umožní zorganizovat náročnější aktivity a děti mohou prožít tábor na maximum svých schopností a s velkým nadšením. Tábor rozvíjí spolupráci a kamarádskou pomoc a podporuje chování v duchu fair-play.

Army tábor - program

S nějakou formou vojenského života se děti setkají každý den. Vojenští profesionálové je seznámí s ryze vojenskými disciplínami jako je vojenská taktika, bojový poplach, vojenská přísaha, střelba na cíl a střelecké hry (airsoft, paintball, vzduchovka).

Naučí se přežít v přírodě a účastní se denních i večerních misí. K tomu budou potřebovat zvládnout orientaci v přírodě, práci s mapou a poradíme jim, jak se maskovat a nepozorovaně vpadnout protivníkovi do zad.

Kromě vojenských aktivit se děti věnují různým sportům, lukostřelbě, zkusí slaňování a lanové překážky, raftování, naučí se základy první pomoci a prožijí spousty legrace a večerní zábavy, třeba při diskotéce. K létu jistě patří koupání a dobrá parta kamarádů a vedoucích.

-khzs-

Paintballový tábor

Paintballové tábory

Všichni dobrodruzi a dobrodružky od 9 do 15 let, kteří si chtějí zkusit populární sport a zároveň nepřijít o klasický letní tábor ocení tábor s paintballem.

Paintball zdaleka není jen o střílení, ale rozvíjí spolupráci a kamarádskou pomoc a podporuje chování v duchu fair-play.

Vedoucí ti vysvětlí, jak se chovat v terénu, jakou zvolit taktiku k přelstění protivníka a jak dobýt jeho území.

Důležité je naučit se také bezpečnému chování v lesním terénu, při tréninku nebo k soupeřům při boji. Přeběhni nepozorovaně území a vpadni nepříteli do boku.

Naučit se střílet trvá jen chvíli, při hustých střílečkách v hustým lese ti stoupne adrenalin v krvi a prožiješ opojení po úspěšném zásahu protivníka a nadšení po vítězství svého týmu

Dozvíš se, jaké je vhodné oblečení a jak se maskovat.

Naučíme tě zacházet se zbraní, rozebrat ji a čistit.

Porovnáš si svoje výkony a zlepšení s výkony svých kamarádů a kamarádek.

Pochlubíš se rodičům a spolužákům získanými trofejemi a každopádně ti zůstanou hezké vzpomínky.

U moře byl každý, ale na Paintballovém táboře?

Paintballový tábor - program

Paintballem se budou děti zabývat každý den (na 14-denním táboře ob den). Seznámí se s bezpečným chováním a významem ochranných pomůcek. Předáme jim základní znalosti paintballového hráče a zlepší se v týmové taktice a spolupráci. Bude sehráno spoustu paintballových her, od jednodušších k složitějším - nejčastěji v lese. Každý hráč prožije drobné prohry, když se špatně kryl, ale také opojení z mnoha úspěšných zásahů a mnoha vítězství svého týmu.

V ceně je a zajistíme

paintballovou zbraň (žádný šunt, ale nově dodanou přímo z USA),

příslušenství zbraně - bombu s CO2 a zásobník paintballových kuliček

paintballovou masku s dvojitým, termálním sklem, které se nemlží. Bezpečně tě ochrání a je v ní dobře vidět i do stran.

V ceně je 1.000 kusů paintballových kuliček - mělo by stačit na celou dobu.

Pokud by ti tohle množství nestačilo, vezmi si nějaký peníz pro dokoupení dalších (100-300 Kč).

Co si musí každý účastník vzít s sebou:

oblečení ze silnější látky - ideální jsou maskáče

šátek na ochranu krku

pevné boty

další ochranné pomůcky dle vlastní úvahy - rukavice, kšiltovka apod.


Potravinářská barva z rozprsklých kuliček jde sice dobře vyprat, ale přeci jen je lepší nějaké starší oblečení - při hraní v Vlastní painballovou zbraň je možno vzít, paintballové kuličky radši ne (kvůli zajištění bezpečnosti ostatních střelců)

A víte

jak se vyrábí paintballová kulička?

jaký je rozdíl mezi paintballem a airsoftem?

kdo přišel první s paintballem a kde se hráli první matche?

jaký je rozdíl mezi military paintballem a sportovním paintballem?

jak je to správně? Paintbolový tábor, painbolový tábor nebo painballový tábor?

lese dostane hodně zabrat.

-khzs-

Přehled vybavení (Určeno pro rodiče dětí, kteří se chystají na stanový tábor)

Tento přehled je určen především rodičům, kteří posílají své děti na tábor nebo delší akci. Rozhodně si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o něm informovat. Jde spíše o širší přehled vybavení pro nejčastější druhy táborů s vysvětlením či zdůvodněním, proč zrovna to či ono.

Nezabývá se zvláštním vybavením speciálně zaměřených táborů, ani se nesnaží nahradit informace pořadatele tábora, které budou vždy přesnější. Jeho snahou je rodičům usnadnit orientaci a nasměrovat jejich případné dotazy správným směrem.

Zavazadla do kterých se balí mohou být velmi různá. Pokud děti jedou do pevného objektu nebo do chatky, kde si věci dají do skříněk, pak záleží spíš jen na možnostech a vkusu. Tam kde dětem věci zůstávají v zavazadle po celou dobu tábora je praktický kufr. Hodí se do chatek a někteří vedoucí ho doporučují i do podsadových stanů (vejde se dobře pod postel). Podmínkou je většinou doprava zavazadel dětí až na místo a fakt, že se zavazadlo na táboře nebude dále využívat k dalším účelům...

...V ostatních případech bude asi nejpraktičtější solidní batoh typu kletr nebo krosna, přiměřený a seřízený velikosti dítěte. Obecně platí, že by vše mělo být zabaleno pokud možno do jednoho zavazadla (s výjimkou batůžku na cestu). V případě, že je na něm něco připevněno zvenčí, tak velmi důkladně. Pokud se jedná o speciální tábory, tam to bude samozřejmě jiné. Vodáci zabalí do barelu nebo lodního pytle, cyklisté do brašen apod.

Boty na delší chůzi a do náročnějšího terénu by měly být pevné, nejlépe kožené a nad kotník (tak aby byl fixován). Jsou nutností pro putovní tábor, do hor a na tábory s častými či delšími výlety. Často se ale hodí i pro program v táboře či jeho okolí.

Sandály - jsou velmi vhodnou obuví pro pobyt v táboře, oddechové činnosti, pro přezutí po pochodu na putovních táborech i jako přezůvky do objektů. Jejich výhody jsou zřejmé: jsou lehké, snadno sbalitelné, nepotí se v nich nohy, rychle se obouvají.

Sportovní obuv je nezbytností pro téměř všechny druhy táborů, neboť v ní děti absolvují patrně většinu táborového programu. Tenisky by rozhodně měly mít solidní odpruženou podrážku, obyčejné kecky s plochou podrážkou jsou nevhodné a jejich užití při náročnějším programu odnesou zejména kotníky. Pokud jsou boty starší, vyplatí se ještě jedny náhradní. U sportovně zaměřených táborů budou na tento druh obuvi vyšší nároky a je třeba se řídit instrukcemi vedoucích.

Boty do vody - pro vodácký tábor je to samozřejmost, ale často je to velmi praktická věc i na běžný tábor, zvláště tam, kde se děti koupou v řece, nebo hrají hry ve vodě. Proto se vyplatí nevyhazovat staré roztrhané šněrovací tenisky. Ty pro tento účel poslouží lépe než sandály, které při plavání často sklouzávají z nohou. Nezbytností je taková výbava i pro tábory u moře (např. v Chorvatsku) kde je zároveň ochranou před ostny ježovek na mořském dně.

Holínky - jsou vhodné zejména do míst, kde je předpoklad, že když zaprší, vytvoří se množství bláta. Někteří vedoucí je do sezamu věcí uvádí témeř automaticky, ale ne vždy jsou nutně potřeba a někdy se dají nahradit např. solidními pohorkami apod. Pro delší chození jsou obuví nezdravou a nepraktickou. Jsou objemné a neskladné, velmi špatně balí, proto je třeba zvážit jejich nutnost zejména tam, kde je množství věcí spíše na obtíž.

Ponožky - ponožky jsou velmi důležitou součástí vybavení, zejména pro putovní tábory, tábory s programem výletů a sportovních aktivit, ale i pro běžnou činnost. Děti by jich měly mít rozhodně dostatečné množství. Alespoň část z nich by měla být silná. Pro delší a častější chůzi je vhodné zvážit nákup trekingových ponožek, které výrazně zvýší komfort nohou. Vzhledem k jejich vyšším cenovým kategoriím je dobré je pořídit spíše starším dětem, které je neztratí (nicméně mladší děti většinou neabsolvují náročnější program, kde by byly trekingové ponožky třeba).

Kalhoty - dlouhé kalhoty jsou samozřejmostí, ale je opět dobré přizpůsobit je zaměření a programu tábora. Pro náročnější program v přírodě jsou vhodné pevnější kalhoty nenápadnějších barev. Praktické jsou kapsy po stranách nohavic. Pro speciální tábory to budou samozřejmě i speciální druhy kalhot. Vzimně oteplovačky nebo navíc podvlíkačky či punčocháče, pro vodáky a sportovce šusťáky atd.

Tepláky - vzhledem k pohybovým a sportovním aktivitám na většině táborů jsou tepláky velmi důležitou součástí vybavení a málokterý tábor(ník) se bez nich obejde.

Kraťasy, sukně - v letním počasí, kdy probíhá většina táborů jsou kraťasy (příp. sukně) užívány zpravidla více než kalhoty. Proto není od věci mít s sebou na delší tábor třeba i dvoje, zvláště nejsou-li z pevnější látky (plátno, džínovina).

Spodní prádlo - mělo by ho být dostatečné množství zejména u mladších dětí, kde se nepředpokládá jeho praní. Jinak je to samozřejmě věc zvyku a výchovy.

Ručník - jako věc denní potřeby nebude jistě chybět ani na táboře. Není rozhodně třeba jich dětem dávat fůru, ale vhodný a praktický je krom většího ručníku nebo osušky i menší ručník např. na nohy.

Škrabka na brambory (inteligentní a funkční) - je potřeba zpravidla pouze tam, kde se děti podílejí na vaření, nebo si sami vaří. Pak je to důležitý nástroj, neboť oškrabat brambory nožem není pro děti úplně snadné a leckdy je výsledkem spíš plýtvání.

Ešus (kompletní) - patří k základnímu vybavení pro pobyt v přírodě. Na táborech se z něj nejen jí, ale často se v něm i vaří a proto by měl být kompletní a v pořádku. Kompletní sada obsahuje i vnitřní malý ešus a víčko. Výhodnější je pořídit ešus s oušky. U většiny hliníkových ešusů je třeba zkontrolovat a případně upravit držátko. Na ešus je důležitý i plátěný obal, především na putovní tábory a výlety.

Lžíce - je důležitý nástroj zejména pro tábory do přírody, kde se děti stravují v polních podmínkách, nebo se sami podílejí na vaření. Vzhledem k tomu, že jde o jeden ze základních nástrojů, tak by alespoň malou lžičkou mělo být vybaveno každé dítě, ať už jeden na jakýkoliv

Drátěnka - bývá zpravidla vyžadována pro tábory v přírodě, kde se děti stravují ze svého ešusu a následně si ho myjí.tábor.

Hrníček - není potřeba jen na táborech v přírodě, ale často se pro pohodlí hodí i na táborech se zajištěným erárním nádobím. Krom pití se hodí třeba na sběr borůvek či malin apod.

Menší batoh na výlety - je velmi důležitou věcí a není radno na něj zapomenout. Pro většinu činností jsou vhodnější batohy na záda. Výhodou jsou široké a regulovatelné popruhy, zpevněná záda a regulovatelný obsah. Pro některé akce se může hodit i batůžek, který se dá složit do ledvinky a rozložit jen v případě potřeby.

Láhev na vodu - je důležitá pro dodržování pitného režimu dětí, zejména na putovních táborech a výletech. V současné době umělohmotných lahví pro dítě většinou nebývá problém si nějakou pořídit v případě zničení či ztráty. Přesto je dobré ho vybavit kvalitní (pevnou) lahví již předem. Pro pochody jsou většinou lepší dvě menší láhve než jedna velká. Lépe se vyváží v nebo na batohu a v případě proražení má člověk ještě jednu.

Spacák - o spacáku by se dalo napsat mnoho stran, ale to není účelem tohoto přehledu. Každopádně je před jeho pořízením nutné se zorientovat. Jistě vám dobře poradí v každé specializované prodejně, nicméně byste tam už měli jít alespoň se základní představou, k jakému účelu spacák pořizujete. Pro pravidelné oddílové ježdění bude pravděpodobně stačit spacák s komfortem od několika stupňů pod nulou do cca 20°C, z dutých vláken, která snesou vlhko a dají se i vyprat. Podstatným kriteriem je i objem spacáku, který by měl být zejména u dětí, které ho často balí do batohů pokud možno co nejmenší. (Stejně tak u puťáků na kole či vodě). To zajistí i kompresní obal spacáku, který se dnes již většinou prodává s ním.

Trika s krátkým rukávem - zejména v létě opět asi jedna z nejoblíbenějších a nejužívanějších částí oděvu. Někteří pořadatelé táborů a oddíly požadují dát dětem více triček konkrétních barev kvůli rozlišení při hrách a programu.

Pásek - na pásek se dá při balení lehce zapomenout a pak padají kalhoty. Dobré je taky nezapomenout na to, že poutka u různých kalhot mají různou šířku, takže by měl pasovat do všech, neboť tahat jich s sebou na tábor více je holý nesmysl.

Plavky - jsou věc, která jistě nepotřebuje rozsáhlé komentáře. Snad jen, že by neměly být příliš chatrné, neboť děti jsou je schopné je na klouzačce místního koupaliště prošoupat za jediné odpoledne.

Oblečení na spaní - je asi věcí zvyku, zda to bude pyžamo, nebo triko a tepláky, ale rozhodně by to mělo být něco, co je vyhrazeno pouze na spaní. Děti by určitě neměly spát ve věcech, ve kterých přes den chodí ani na putovním táboře, kde se zvažuje přibalení každého trika navíc, neboť takové věci jsou většinou propocené (tedy vlhké a mastné) a hůře izolují. Do spacáku by se však děti neměli ani příliš nabalovat.

Triko s dlouhým rukávem - je výborným základem do chladnějšího oblečení, když je potřeba si obléci více vrstev. Výborné je též na noc do spacáku. Pro tento účel je patrně nejvhodnější 100% bavlna. V případě, že se v něm člověk delší dobu pohybuje, může někomu vyhovovat moira, která propouští vlhkost tak, aby nezůstala na těle.

Košile - solidní košile je jednou z nejpraktičtějších částí oděvu, už jen tím, že má širokou škálu využití. Asi nejvýhodnější je bavlněná s dlouhým rukávem. Oddíly mají často své oddílové košile, které jsou součástí kroje, který na tábor rozhodně nezapomeňte.

Mikina - je hodně praktická a hodně užívaná, děti jí rády nosí. V létě ve většině případů nahradí svetr, je lehčí a skladnější.

Svetr - dobrý svetr je důležitou součástí vybavení i na tábory v letním období, neboť noci v létě bývají často chladné a posezení u táboráku nebo noční hra vyžaduje teplé oblečení. Nepraktický může být tam, kde jde o objem batohu (např. putovní tábory), protože zabere hodně místa a zpravidla bývá i těžší než jiné součásti oblečení. V těchto případech to řeší více vrstev oblečení, které jsou lehčí a mají větší škálu využití.

Bunda - solidní bunda by ve vybavení táborníka rozhodně neměla chybět. Dle programu je opět na zvážení, zda je lepší vzít s sebou nějakou pevnější plátěnou bundu (dobře poslouží např. i bundy či budnokošile z vojenských výprodejů) nebo zda stačí přibalit jen

Pláštěnka, pončo ad. - něco proti dešti je rozhodně třeba. Otázka zní, co je nejvhodnější. To velice závisí na typu tábora, věku dětí a dalších zkušenostech. Většinu nevýhod mají igelitové pláštěnky, které jsou dobré zpravidla pouze na přeběhnutí od chatky k chatce. Pro jakoukoliv jinou činnost (např. na výlet) se nehodí z mnoha důvodů. Snadno se roztrhá, při pohybu se v ní člověk nadměrně potí, kryje pouze tělo a ne batoh, většinou se už dále nedá nijak upravovat a využít k dalším účelům...

...To jsou naopak výhody ponča, které je pevnější a vzdušnější, schová i batoh, často se dá regulovat tvar otvoru na obličej či celé kapuce i délka celého ponča. Některá se dají využít i jako nouzový přístřešek apod. Dobré zkušenosti jsou např. s plastanem. Deštník je do přírody většinou nepraktický.

Hadr na boty - je potřeba zejména tak, kde je v průběhu tábora nutná speciální péče o boty. V oddílech, kde se během tábora uskuteční více výletů jsou děti k pravidelnému ošetření svých bot často vedeny. Každopádně vyčištěné a nakrémované boty vydrží déle a hlavně na výletech jen tak nepropustí vodu atd.

Stará utěrka - hodí se na tisíce věcí a je téměř nezbytností tam, kde se děti účastní vaření. Zejména vaří -li se na ohni, je třeba jí mít po ruce.

Nůž - pokud děti jezdí na tábor do přírody s oddílem, měli by mít krom zavíracího nože i takový nůž, se kterým se dá pohodlně ukrojit chleba. Musí být s kvalitní pochvou, čistý a nabroušený.Je důležité vlastnit tento nástroj už z prostého důvodu, abychom se s ním naučili zacházet. Je nutný ke krájení potravin, k přípravě většiny jídel, k opracovávání dřevěných předmětů, k přeřezávání provázků, k opravám výstroje a výzbroje...

... Je nesmyslné, aby byl tupý. Teorie o tom, že tupý nůž je mnohem bezpečnější je naprosto nesmyslná a scestná a protiřečí vlastní funkci nože. Naopak, při manipulaci s tupým nožem dochází častěji ke zranění a tato zranění bývají ve většině případů mnohem závažnější (Při řezání tupým nožem musíme na nástroj vyvinout mnohem větší tlak a nůž neprojde tam kam chcete.)

Hygienické potřeby - jsou spíše samozřejmostí a otázkou osobních preferencí. Je to věc, na kterou člověk zpravidla nezapomene, takže spíše pro úplnost. Zpravidla to bývá kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo v krabičce, šampón, krém na obličej, krém na opalování, jelení lůj, repelent, zrcátko, toaletní papír, případně další věci dle vlastního uvážení

Přezůvky - hodí se pro některé typy táborů, kde jsou pevné budovy či větší chatky, d kterých je vhodné či pohodlné se přezouvat. Nutností pak většínou na tábory podzimní, zimní a jarní.

Herní a dovednostní vybavení je často součástí vybavení na tábor a je dobré na něj nezapomenout. Bývají to hadrové nebo papírové míčky, šátek, uzlovačka a další dle potřeb a zvyklostí klubu.

Uzlovačka - je v podstatě kus silnějšího kvalitního provazu, zpravidla 2-5m dlouhého, hodícího se krom nácviku uzlů téměř na všechno. Lze s ní přivázat něco k batohu, použít jí jako prádelní šňůru, použít při hrách či k různým opravám výstroje...

Rukavice - nemusejí být jen nutným vybavením do zimy. Mohou velmi zpříjemnit život i v létě, když se člověk pohybuje ve vyšších polohách, nebo když je delší dobu chladnější počasí. Starší rukavice se také dají s výhodou použít jako pracovní ochrana rukou při různých činnostech.

Potřeby pro celotáborovou hru - tam, kde je pro děti připraven speciální program, ať už jde o oddílový, nebo jiný tábor, může být vyžadováno např. nějaké zvláštní oblečení, které si děti předem vyrobí nebo potřeby pro jeho výrobu na táboře (třeba staré prostěradlo apod.)

Osobní léky
V případě, že dítě užívá pravidelně nějaké léky, je třeba o tomto faktu informovat vedoucího a především zdravotníka tábora a předat mu krom dostatečného zásoby těchto léků i kompletní informace, které se k lékům a zdravotnímu stavu dítěte váží.

Čepice proti slunci - v letních vedrech se může stát důležitou pomůckou proti úžehu nebo úpalu, ale dá se nahradit i jinými pomůckami (např. šátkem),m takže není nezbytností.

Izolační podložka - Je nutná především na putovních táborech nebo tam, kde se spí např. v podsadových stanech na jednoduchých, tvrdých postelích.
Převážně je používána karimatka o různé velikosti a šíři, která se dá v pořídit téměř v kterémkoliv sportu v ceně okolo sta korun (podle síly, velikosti, kvality,...)
Tenká a skladná alumatka chrání spíše proti vlhku a ušpinění spacáku, jinak příliš neizoluje.
Kvalitnější typy podložek pro táborové účely nemají pravděpodobně žádný smysl.

-khzs-

Koňský tábor

Kovbojské prázdniny aneb Svět ze sedla koně

Hodně dětí má rádo koně a zároveň nechtějí přijít o letní zábavu. Pro ně jsou dobrou volbou letní tábory s koňmi. Koňský tábor často vyvolá závislost na koních. Děti si pamatují jejich jména a charaktery. Kdo jel jednou na koňský tábor, často se další roky opět vrací.

Letní tábory s koňmi

Naučíte se ovládat koně v kroku a klusu, zvládnete správný a bezpečný sed.

Důležité je naučit se jak koně zastavit a na škodu není ani cvičení rovnováhy formou jezdeckých her.

Farma má koně vhodné pro ježdění dětí

Poznáte práci s koňmi (hřebelcování, čištění kopyt, sedlání, ošetřování a krmení)

Kovbojské prázdniny jsou určeny všem, kteří chtějí s ježděním na koni začít, zkusit si, jaký je pohled na svět ze sedla koně, případně se v ježdění zdokonalit a zároveň nepřijít o klasický letní tábor.

Koňský tábor - program

Na koňské farmě stráví děti celkem 4 půldny. Dětem se věnují cvičitelé, výcvik v sedle koně je vždy jedna hodina. Zbytek času pomohou ve stáji, kde se za provozu budou učit čistit, osedlat a nauzdit koně. Seznámí se s bezpečným pobýváním ve stáji a při zacházení s koňmi nebo poníky. Předáme jim základní znalosti jezdců ohledně krmení, ošetřování a fyziologie koní.

Program bude řízen dle připraveného plánu. Teprve bezpečné zvládnutí určité dovednosti umožní přikročit ke zkoušení další. Děti zvládají výcvik zpravidla mnohem rychleji než dospělí.

Koňský tábor má vyvážený poměr zábavy s koňmi a klasického táborového programu. Sportovní vyžití, aktivity, celotáborová hra.

I když nejsme úzce specializovaný koňský tábor, můžeme navodit příjemné dojmy všem obdivovatelům koní a prověřit jejich skutečnou potřebu se koním dále věnovat.

Koně nejsou přímo v areálu tábora, děti na koňskou farmu docházejí, cesta trvá zhruba půlhodinku.

Ochranná helma

Pro výcvik na koních zapůjčíme každému dítěti jezdeckou helmu, na celý výcvik stojí její zapůjčení 50 Kč. Případně si děti mohou vzít na koňský tábor vlastní jezdecké vybavení (jezdecká helma - jiná není přípustná, ochranná vesta atp.).

Vybavení pro výcvik

dobrá pláštěnka

přiléhavé kalhoty nebo tepláky

jezdecké boty nebo stačí obyčejné holínky

Všem dětem 8-15 let koňský tábor umožní:

Zábavu u koní, ježdění a také trochu práce, koně si zamilujete.

Dobrodružství, fůru legrace, profi diskotéky, sportovní turnaje.

Koupání, trošku tábornictví výlety za poznáním, případně přespání v přírodě.

Pohodový tábor bez nudy, spoustu nových kamarádů a vždy nějaká překvapení.

-khzs-

UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že naše tábory jsou nekomerční, tudíž neposkytujeme brigády. Veškeré aktivity zajišťují dobrovolníci, vedoucí ZČ-KKH KHZS a PS-KHZS.

-khzs-

Seznam táborů KHZS

Letos Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR připravuje tyto tábory:

Vodácký tábor

Stanový tábor (v teepee)

Putovní tábor

Příměstský tábor

Cyklo tábor

Paintballový tábor

Airsoftový tábor


Ubytování táborníků na stálých táborech

Tábornící na stálých táborech, jsou ubytovaný v podsadových stanech a v indiánských stanech teepee.

-khzs-

Podsadové stany, ve kterých jsou ubytovaný vaše děti

Smluvní strany

Tábor KHZS = Tábor Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. IČO: 26553571. Se sídlem: Dolní 17/3, Žďár nad Sázavou 1 PSČ: 59101 CZ EUROPE (dále jen "provozovatel").

Zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen "objednatel").

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem vzniká na základě potvrzení přijetí elektronické přihlášky provozovatelem (dále jen "Objednávka").

Smluvní vztah je upraven těmito Smluvními podmínkami a neupravené skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem.

Pro přihlášení dítěte k pobytu může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách www.khzs.cz

Platbu za tábor objednatel provede převodem na bankovní transparentní účet provozovatele 2700461202/2010. Jako variabilní symbol uvede rodné číslo účastníka tábora.

V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost provozovateli oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

Provozovatel má právo na zaplacení ceny tábora, nebo její části, k datu uvedeného na přihlášce nebo v ceníku. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí provozovatele lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy.

Smluvní strany

Rozsah a cena služeb

Cenou pobytu se rozumí cena smluvní, stanovená ceníkem provozovatele.

Plná cena pobytu a záloha dle ceníku na www.khzs.cz, se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.

Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce.

Z účasti na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

Cena pobytu nezahrnuje úrazové pojištění dítěte.

Provozovatel si vyhrazuje právo ve zvláště odůvodnitelných případech nebo v rámci časově omezené akce poskytnout slevu na cenu za pobyt.

Změny služeb

Provozovatel je oprávněn změnit termín konání tábora, pokud nastanou okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek, a které úmyslně nezpůsobil.

V případě změny termínu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

Smluvní strany

Zrušení pobytu objednatelem

Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to písemně na adresu provozovatele nebo e-mailem na adrese klubovni.hnuti@seznam.cz. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

V případě zrušení pobytu objednatelem účtuje provozovatel manipulační storno poplatek stanovený ceníkem provozovatele.

Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje.

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora se výše vrací provozovatel částku určenou ceníkem provozovatele.

Pokud dítě nastoupí později nebo se neúčastní tábora pouze v některých dnech, je výše vratky předmětem individuálního posouzení provozovatelem nevzniká objednateli nárok na finanční kompenzaci.

Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení pobytu. Objednatel je povinen provozovateli sdělit číslo účtu, na které má být částka poukázána.


Zrušení pobytu provozovatelem

Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním Táborového řádu.

V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky)

V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. zejména řádně vyplněné Lékařské potvrzení, prohlášení zákonného zástupce a kopie průkazky zdravotní pojišťovny.

V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračování konání tábora.

V případě nenaplnění minimálního množství 30 přihlášených dětí na jeden běh tábora.

V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodů 2) - 4) může objednatel uplatnit nárok na vrácení části ceny tábora určené ceníkem provozovatele.

V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodů 5) - 6) může objednatel uplatnit nárok na vrácení poměrné části ceny tábora.

V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodu 1) nevzniká objednateli nárok na vrácení zaplacené částky.

Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení pobytu. Objednatel je povinen provozovateli sdělit číslo účtu, na které má být částka poukázána.

Reklamace služeb

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu.

Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

Další ujednání

V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele. Jestliže objednatel odmítne nebo nemůže dítě bez odkladu z tábora odvézt, provede provozovatel potřebná opatření proti zamezení šíření vší a objednatel je povinen náklady spojené s těmito opatřeními uhradit v hotovosti, nejpozději při ukončení pobytu.

Objednatel bere na vědomí, že účastníkům pobytu není doporučeno mít u sebe během pobytu mobilní telefon a jinou drahou elektroniku.

Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou.

Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, nejpozději při ukončení pobytu.

Objednatel souhlasí s případným zveřejněním fotografie svého dítěte v rámci prezentace tábora (např. internetových stránkách tábora, FB stránkách tábora apod.).

Zákonný zástupce je povinen pře nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s táborovým řádem a to zejména s následujícími body:

Pohyb dětí: Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa (ošetřovna, kuchyň, apod.).

Soukromí: Děti musí respektovat soukromí, chatky a pokoje ostatních dětí a vedoucích.

Pokyny vedoucích: Děti musí respektovat pokyny vedoucích - nástupy, režim dne, noční klid, apod.

Hygiena: Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování - záchody, umývárny, chatky a pokoje, kontrola pořádku, pořádek v táboře, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.

Zdraví dítěte: V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších dětí zdravotníkovi léky předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje je pouze on a zajišťuje jejich evidenci.

Strava: Děti musí respektovat zákaz jídla čehokoliv mimo táborovou stravu, zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.

Alkohol, drogy, kouření: Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

Bezpečnost: Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách, dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. Při nálezu nebezpečných předmětů (zejména nábojnic, pyrotechniky a zbraní) se nesmí těchto předmětů dotýkat ani je zvedat a jsou povinny nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.

Základy slušného chování: Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

Šikana, násilí: V případě násilí, šikany, sexuálního obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).

Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že provozovatel z pedagogických důvodů nedoporučuje návštěvy na táboře, pokud není v pokynech uvedeno jinak (návštěvní dny). Vzhledem k táborovému programu nezaručujeme přítomnost dítěte v průběhu neohlášené návštěvy.

Závěrečná ustanovení

Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

Zasláním řádně vyplněné přihlášky objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.

Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.


Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021.

-khzs-

Desatero bezpečnosti a ochrany zdraví dětí na letních táborech KHZS

1. Podmínky bezpečnosti dětí na táboře PS-KHZS, ani počet vedoucích na určitý počet dětí nejsou nikde přesně stanoveny, stanoví si je KHZS nebo PS-KHZS. Před příjezdem dětí na tábor KHZS, PS-KHZS, se zkontroluje, jestli na ně nečíhá žádné nebezpečí, po příjezdu si vedoucí s dětmi sdělí pravidla tábora.

2. Je důležité, aby děti každý úraz (třeba i jen bodnutí hmyzem) hlásily hlavnímu vedoucímu tábora i vedoucímu PS-KHZS a ZČ-KKH KHZS.

3. Na táboře KHZS, PS-KHZS, musí být zajištěny hygienické podmínky, KHZS, PS-KHZS, musí zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily (vyhláška č. 106/2001 Sb.).

4. Dítě musí být k účasti na táboře KHZS a PS-KHZS, zdravotně způsobilé (potvrzení od lékaře, potvrzení od rodičů - tzv. bezinfekčnost). Stejně tak i fyzické osoby, které na zotavovací akci působí jako dozor nebo zdravotník.

5. Na táborech KHZS, PS-KHZS, musí být zajištěna pitná voda a možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden.

6. Při vaření je nutné používat vhodné potraviny a správně je skladovat. Vařit z prověřených potravin a vodu na pití a vaření používat z nezávadných zdrojů. Pozor! - ani voda z veřejného vodovodu nemusí být vždy nezávadná.

7. Na táboře KHZS, PS-KHZS, musí být vybavená lékárnička. Její obsah stanovuje Příloha č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb.

8. Koupání dětí musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem. Smějí se koupat nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení, neskákat do vody uhřátí. Na jednoho vedoucího se doporučuje nejvíce 10 dětí ve vodě.

9. Pokud někde na výletě dostanou děti rozchod, zodpovědnost za ně stále mají vedoucí KHZS, PS-KHZS a ZČ-KKH KHZS. Když se nelze vyhnout chůzi po silnici, chodí se po levém kraji vozovky, s dětmi by měly jít nejméně dvě dospělé osoby - jedna vpředu, druhá vzadu. V případě bouřky se neschovávat v blízkosti osamělých nebo vyčnívajících stromů, železných konstrukcí, vodních ploch, pod převisy nízkých skal či v menších staveních bez bleskosvodu. Na holé pláni nezůstat ve skupině a bouřku přečkat v podřepu s nohama a rukama u sebe.

10. Pokud děti používají nějaké nářadí (nožík, sekyrku), nemělo by se nic vážnějšího stát, když jsou poučeni o jejich správném používání a nářadí používají pod dohledem vedoucího KHZS, PS-KHZS, ZČ-KKH KHZS.

-khzs-

Airsoftový tábor

Tábor s airsoftem ocení všichni dobrodruzi a dobrodružky od 9 do 15 let, kteří si chtějí zkusit populární adrenalinovou zábavu a zároveň nepřijít o klasický letní tábor. Airsoft zdaleka není jen o střílení, ale rozvíjí spolupráci a kamarádskou pomoc a podporuje chování v duchu fair-play.

Vedoucí ti vysvětlí, jak se chovat v terénu, jakou zvolit taktiku k přelstění protivníka a jak dobýt jeho území.

Důležité je naučit se také bezpečnému chování v lesním terénu, při tréninku nebo k soupeřům při boji. Přeběhni nepozorovaně území a vpadni nepříteli do boku.

Naučit se střílet trvá jen chvíli, při hustých střílečkách v hustým lese ti stoupne adrenalin v krvi a prožiješ opojení po úspěšném zásahu protivníka a nadšení po vítězství svého týmu

Dozvíš se, jaké je vhodné oblečení a jak se maskovat.

Naučíme tě zacházet se zbraní.

Porovnáš si svoje výkony a zlepšení s výkony svých kamarádů a kamarádek.

Pochlubíš se rodičům a spolužákům získanými trofejemi a každopádně ti zůstanou hezké vzpomínky.

U moře byl každý, ale na Airsoftovém táboře?

Airsoftový tábor - program

Airsoftem se budou děti zabývat každý den. Seznámí se s bezpečným chováním a významem ochranných pomůcek. Předáme jim základní znalosti airsoftového hráče a zlepší se v týmové taktice a spolupráci. Bude sehráno spoustu airsoftových her, od jednodušších k složitějším - nejčastěji v lese. Každý hráč prožije drobné prohry, když se špatně kryl, ale také opojení z mnoha úspěšných zásahů a mnoha vítězství svého týmu.

Vyvážený poměr airsoftové zábavy a klasického táborového programu. Sportovní vyžití, každodenní nabídka kroužků, celotáborová hra.

Co si vzít s sebou:

Airsoftovou zbraň, mechanickou nebo elektrickou, včetně zásobníku.

Příslušenství k elektrické zbrani -

1-2 ks akumulátorů, 1 ks nabíječka.

Obličejovou masku, která tě bezpečně ochrání - buď speciální airsoftovou nebo běžnou paintballovou, lepší je s dvojitým (termálním) sklem, nemlží se.

Samotné brýle jsou nedostatečné k ochraně obličeje, proto nejsou na našem táboře povoleny.

Oblečení ze silnější látky - ideální jsou maskáče,

šátek na ochranu krku,

pevné boty.

Další ochranné pomůcky dle vlastní úvahy - rukavice, kšiltovka, helma apod.

Zapůjčení zbraně

Můžete si zapůjčit přímo v táboře airsoftovou elektrickou zbraň (AEG) s příslušenstvím a celoobličejovou masku s dvojitým sklem. Cena zápůjčky je 400-500 Kč podle délky turnusu. Požadavek zadáte v přihlášce.

Počet zbraní k zapůjčení je limitovaný, aktuální stav je níže v tabulce - "Ano" znamená, že jsou ještě zbraně k zapůjčení, "Ne" znamená, že v daném turnuse už zapůjčit zbraň není možné, musíte si dovést svou vlastní.

V ceně je a zajistíme:

3.000 kusů airsoftových kuliček - mělo by stačit na celou dobu. Pokud by ti tohle množství nestačilo, vezmi si nějaký peníz pro dokoupení dalších (100 Kč). Standardně používáme ekologické kuličky, přírodní barvy, 0,25 g, 6 mm. Jiné než ekologické kuličky jsou u nás zakázány.

Každodenní nabíjení akumulátorů.


-khzs-