Otevřeno: Po-Pá: 14:00-20:00 hodina

PS-KHZS

Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s.

Straší členové mohou zakládat PS-KHZS

Členové KHZS, kteří již nejsou v dětsko-mládežnickém věku, ale přesto by i na dále měli zájem zůstat v KHZS, a nadále vyvíjet činnost pro děti a mládež ve svém okrese, mohou založit PS-KHZS. K její založení přinášíme pravidla jak PS-KHZS zřídit.

-khzs-

Evropské a Zahraniční PS-KHZS= Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se svými členy, může ve všech evropských zemích a ve všech zahraničních státech zřizovat Pobočné Spolky - Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, které jsou označovány ve zkratkách:

EPS-KHZS=Evropský Pobočný Spolek- Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

ZPS-KHZS=Zahraniční Pobočný Spolek-Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Zakládání EPS-KHZS v evropských státech a zahraničních státech, určují směrnice KHZS= Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

-khzs-

Funkce v PS-KHZS

Je jich celkem 16, každý člen může mít maximálně 3 funkce (záleží, zda je zvládá a zda mu nezabírají spoustu času.

1. Vedoucí PS-KHZS

2. Zástupce vedoucího PS-KHZS

3. Zdravotník PS-KHZS

4. Kuchař (ka) PS-KHZS

5. Akční koordinátor (ka) PS-KHZS

6. Hospodář (ka) PS-KHZS

7. Správce webu PS-KHZS

8. Správce dat a ochránce osobních údajů PS-KHZS

9. Tiskový mluvčí PS-KHZS

10. Koordinátor (ka) dobrovolníků PS-KHZS

11. Překladatel (ka) PS-KHZS

12. Instruktor (ka) PS-KHZS

13. Grafik PS-KHZS

14. Zástupce pro PS-KHZS

15. Kronikář (ka) PS-KHZS

16. Vedoucí BOZ-DM PS-KHZS

-khzs-

Jednací řády

Jednací řády uvnitř KHZS a smlouvy mezi skupinami musí do měsíce zkontrolovat předsednictvo KHZS, které do 15 dnů odpoví, zda pravidla neodporují zákonům ČR, a stanovám a cílům KHZS a schválí písemný dokument a všichni členové předsednictva KHZS ho podepíší.

Zakládání PS-KHZS=Pobočné Spolky Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, lze pouze na základě podepsané smlouvy se všemi členy předsednictva KHZS.

PS-KHZS=Pobočný Spolek Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, si mohou libovolně zřizovat vlastní bankovní transparentní účty, pokud mají samostatné IČO. Pokud ano, musí požádat předsednictvo KHZS a žádost schválit a vytvořit si s ním smlouvu.

KHZS se dohodne na způsobech transparentnosti samostatných bankovních účtů PS-KHZS= Pobočného Spolku Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a na výši členských příspěvků s každou PS-KHZS= Pobočný Spolek Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, zvlášť pokud se jedná o specializovanou činnost. Jinak se příspěvky dávají ve standardní výši. Jiné členské příspěvky se vybírají pokud se organizace dohodnou na společné činnosti (například tisk letáků, propagace a podobně, anebo potřeba evidence členstva a vedení účtů celého KHZS, výkonná činnost v představenstvech atp.).

PS-KHZS=Pobočný Spolek Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, si může určit libovolně svůj způsob pravidel a opravného prostředku uvnitř sebe dle toho, jak je buď organizovaná, nebo na jakém principu vlastně v KHZS existuje. PS-KHZS=Pobočný Spolek Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, mohou mít vlastní vnitro-organizační pravidla a cíle, která si mohou samy ustanovit na celé období. Mohou volit vedoucí pro operativní činnost, další dle libosti, nemusejí mít ale vedoucí strukturu žádnou, zde je respektována libovůle jejich členů z důvodů, způsobů a principů a cílů založení jejich základní organizace ve které KHZS respektuje i odlišné ideje a představy celého spektra občanské společnosti a obory a druhy práce při komunitním organizování.

PS-KHZS=Pobočné Spolky Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se mohou spojovat a propojovat s jinými PS-KHZS členů a jejich nepevnými iniciativami mohou mít s nimi i různé universální dohody i o možnostech působnosti některých volných členů PS-KHZS v jejich skupinách a o možnostech spolupráce, nabídkách akcí, srazů, táborů, expedic apod. A to i jak s iniciativami s vlastním IČO (s právní subjektivitou), tak i závislými pouze na IČO KHZS (bez právní subjektivity). Mohou si vytvořit i s iniciativami volných členů jednací řády a smlouvy o spolupráci. Musejí je však dát schválit předsednictvu KHZS.

PS-KHZS=Pobočný Spolek Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se mohou vzájemně propojit na různých platformách, nebo si vytvořit různé společné skupiny více základních organizací podle zaměření, cílů, nebo druhu spolupráce. Mohou si k tomu opatřit společné jednací řády a smlouvy o spolupráci. Musejí je však dát schválit předsednictvu KHZS.

Všechny záměry samostatného financování, vedení vlastních účtů, smluv s právnickými i soukromými osobami samostatně v souvislosti s jménem a logem a IČO PS-KHZS (ve smyslu pod KHZS) a jakékoliv oficiální transakce, které by kterákoli PS-KHZS chtěla sama provádět, smí provádět jen na vlastní hmotnou a právnickou zodpovědnost pouze jejích členů a to pouze pokud bude mít vlastní právní subjektivitu. Před tím, než by kterákoli PS-KHZS, chtěla začít provádět takovéto oficiální transakce, musí s KHZS vytvořit smlouvu o tom, že sama přebírá zodpovědnost jménem jejích členů a to pouze po prokázaném platném hlasování v jejich shromáždění PS-KHZS a musí pak opatřit tomuto subjektu vlastní IČO.

KHZS pak jako celek nenese hmotnou, ani právnickou zodpovědnost za samostatné skupiny uvnitř KHZS operující samostatně, které podepsali takovouto platnou smlouvu o přebrání vlastní hmotné a právnické odpovědnosti a opatřili si vlastní IČO . Musí být PS-KHZS zapsán ve spolkovém registru.


Ch) V rámci jednotlivých skupin, můžou mít různě orientované skupiny jiné principy činnosti, například ochrana přírody, ochrana lidských a dětských práv, ochrana památek, dobrovolnictví, charita, humanitární, nebo celky představující si svou činnost ještě nějak jinak, například mohou mít jiné organizační a další způsoby ve svých skupinách. KHZS to respektuje a umožňuje každému pracovat dle jeho představ, nebo dle různých autentických tradic a podobně.


Volní členové nezasahují do práce pevných PS-KHZS a jejich orgánů a pevné PS-KHZS nezasahují do práce volných členů a jejich orgánů pokud si to vzájemně nevyžádají, nebo se nedohodnou, nebo si nevytvoří společnou smlouvu, či jednací řád. Musejí je však dát schválit předsednictvu KHZS.

PS-KHZS mohou mít společný komunitní plán, pokud chtějí, nebo mohou pracovat dle způsobů a principů přímo demokratických na podstatě decentralizovaných strategií, ale také mohou vyjít i ze smíšených podstat, nebo mohou mít jiné cíle činnosti. Jak budou organizace pracovat, záleží jen na nich.

Pokud by takovéto principy byly ve vyšších orgánech KHZS a nenalezly by regionální či jinou shodu, mohou býti vytvořeny PS-KHZS zvláštní vyšší orgány (zvlášť zástupci ve výborech, valných hromad, předsednictvu KHZS, a dalších orgánech KHZS ) které se věnují jen jim a jejich způsobu organizace a jejich cílům.

Pokud PS-KHZS nebude chtít nikdy jednat sama za sebe a bude se řídit obecně předepsanými řády a pravidly, nebude chtít samostatně vytvářet finanční operace a samostatně sepisovat smlouvy s právnickými a soukromými. Jejich financializace se vede zvlášť společně se KHZS a přísluší zvláštnímu režimu KHZS.

-khzs-

Směrnice k založení PS-KHZS=Pobočné Spolky Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku), neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,


PS-KHZS=Pobočné Spolky- Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Pobočné spolky KHZS=Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR


KHZS může zřizovat a schvalovat pobočné spolky, které mohou mít právní subjektivitu.Pobočné spolky PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, rozvíjejí v souladu s účelem, posláním, cíli a předmětem činnosti KHZS na definovaném území nebo v definované oblasti účelu, poslání, cíle a předmětu činnosti KHZS. Území působnosti a oblast účelu, poslání, cíle a předmětu činnosti jsou uvedeny v registračním listě pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, který je přílohou zápisu ve veřejném rejstříku.

O založení pobočného spolku rozhoduje předsednictvo KHZS na základě žádosti alespoň tří členů KHZS. O zrušení či přeměně pobočného spolku rozhoduje předsednictvo KHZS na základě žádosti statutárního orgánu pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, nebo na základě vlastního rozhodnutí. Má-li mít pobočný spolek PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, právní subjektivitu, je to uvedeno v jeho registračním listě a zapsáno ve veřejném rejstříku.

Pobočný spolek PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, jedná v plném rozsahu svým jménem; KHZS neručí za závazky pobočného spolku a pobočný spolek neručí za závazky KHZS.Má-li pobočný spolek PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, právní subjektivitu, může se účastnit správních a jiných řízení týkajících se všech aktivit v regionu své působnosti, resp. oblasti účelu, poslání, cíle a předmětu činnosti.Vznikem členství v kterémkoli pobočném spolku vzniká i členství v KHZS. Člen KHZS může být současně členem několika pobočných spolků PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Zánikem členství v pobočném spolku nezaniká členství v KHZS; zánikem členství v KHZS zaniká členství ve všech pobočných spolcích PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Stávající členové poboček PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, kteří nebyli členy KHZS před 1. 1. 2015, mohou i nadále zůstat pouze členy poboček PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Nejvyšším orgánem pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je členská schůze pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Členskou schůzi pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, svolává výbor pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, nejméně jedenkrát ročně.

Výbor pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR je povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce od předložení žádosti, požádá-li o to alespoň třetina nebo nejméně padesát členů pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Členská schůze pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, rozhoduje v obdobných záležitostech, jako členská schůze KHZS podle odstavce 5 .

Členská schůze pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, může upravit vnitřní fungování pobočného spolku dokumenty závaznými pro všechny jeho členy; tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se Stanovami KHZS, jinak jsou neplatné.Výbor pobočného spolku je nejvyšším orgánem pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, v období mezi členskými schůzemi.

Výbor má nejméně tři členy, má obdobné složení a rozhoduje v obdobných záležitostech, jako výbor KHZS podle odstavce 6.Má-li pobočný spolek, PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, právní subjektivitu, jsou jeho statutárními zástupci osoby uvedené v registračním listě - předseda a případně další výborem pobočného spolku určený člen, z nichž každý může jednat jménem pobočného spolku samostatně.

Pobočný spolek předkládá jednou ročně předsednictvu KHZS zprávu o své činnosti. Opakované nepředložení zprávy o činnosti může být důvodem pro rozhodnutí o zrušení pobočného spolku. Dále musí každý rok předkládat majetkovou zprávu, finanční zprávu, zprávu o stavu členů, vedoucích a ZČ-KKH KHZS.

Název pobočného spolku obsahuje i označení "pobočka/pobočný spolek/PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, /KHZS" nebo obdobný jednoznačný odkaz k identitě KHZS. Vzor označení: SRČ: 01.PS-KHZS "Kraj Vysočina". A samozřejmě IČO.

-khzs-

Pobočky - Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Pobočky jsou pobočnými spolky KHZS. PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, působícími na území nejméně jednoho kraje, přičemž území působnosti PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se nepřekrývají.

PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, od Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, po zaregistrování obdrží registrační spolkové číslo. (RSČ). A zakládací listinu PS-KHZS. PS-KHZS se po registraci v KHZS musí zapsat do spolkového rejstříků.

-khzs-


Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, může mít ve 14 krajích ČR pouze 14 PS-KHZS, které v nich mohou působit. PS-KHZS se mohou zřizovat ve všech okresních městech. Jsou to:

PS-KHZS v ČR

1. PS-KHZS Kraj Vysočina

2. PS-KHZS Kraj Středočeský

3. PS-KHZS Kraj Ústecký

4. PS-KHZS Kraj Jihočeský

5. PS-KHZS Kraj Liberecký

6. PS-KHZS Kraj Královéhradecký

7. PS-KHZS Kraj Zlínský

8. PS-KHZS Kraj Olomoucký

9. PS-KHZS Kraj Jihomoravský

10. PS-KHZS Kraj Plzeňský

11. PS-KHZS Kraj Pardubický

12. PS-KHZS Kraj Karlovarský

13. PS-KHZS Kraj Moravskoslezský

14. PS-KHZS Kraj Praha


Čl.2

Zakládání PS-KHZS

Na založení PS-KHZS=Pobočného Spolku Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku), neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je nutné mít k založení minimálně 16 členů, výjimečně se může PS-KHZS založit o počtu 18-12 člena/y, kteří by se starali o chod PS-KHZS. PS-KHZS může založit řádný člen KHZS, který dosáhl plnoletosti (18.let), má beztrestnou minulost, a čistý rejstřík trestů.

Po získání (dání do hromady 16 členného týmu, který by byl schopný vést PS-KHZS a určení, kdo co bude v PS-KHZS vykonávat), rozdělení 16 základních funkcí je třeba vyplnit na webu KHZS online formulář (registrační přihlášku PS-KHZS) o založení PS-KHZS a odeslat. Po obdržení ji předsednictvo KHZS buď schválí do 1 měsíce od přijetí PS-KHZS, nebo ji zamítne a do 2 týdnů budou zakladatelé PS-KHZS, vyrozuměny písemnou formou, nebo e-mailem.

Po schválení PS-KHZS, bude přidělena ZAKLÁDACÍ LISTINA PS-KHZS, RČS=Registrační Číslo Spolku a samozřejmě po zaslání fotografiích všech zakládajících členů, osobních údajů (na vytvoření a zaslání členských spolkových legitimací). Do KHZS je potřeba poslat do týdne roční členský příspěvek 200,-Kč, na bankovní transparentní účet KHZS. Pokud nebude zaplacen členský příspěvek za každého člena PS-KHZS, nebude provedena registrace spolku PS-KHZS, u KHZS a žádost o založení PS-KHZS, bude automaticky zamítnuta.

Přidělování Registračních Čísel Spolku

SRČ=Spolkové Registrační Číslo v KHZS přiděluje po schválení správce dat a ochránce osobních údajů, po registraci PS-KHZS, které je zařazeno se všemi údaji v databázi KHZS a má k nim přístup pouze správce dat a ochránce osobních údajů (nebo pověřená osoba předsednictvem KHZS).


SRČ=Spolkové Registrační Číslo musí být uvedeno na razítku s názvem PS-KHZS, adresou, kde PS-KHZS sídlí, telefonem, webovou adresou PS-KHZS, (pokud má, tak IČO), ve Všech dokumentech, logu, znaku, nášivkách, vlajkách, textiliích, propagačních předmětech, dále se musí používat při písemné, e-mailové komunikaci s KHZS, úřady, nadacemi, nadačními fondy, firmami, při získávání grantů, dotací, grantů od KHZS, na webových stránkách atd.


Vedle registračního čísla spolku musí být uvedeno PS-KHZS, město, vesnice, kraj a IČO. Předsednictvo KHZS do 15 dnů odpoví, zda účel a principy založení neodporují zákonům ČR, a stanovám a cílům KHZS pokud bude vše v pořádku, žádost schválí a vytvoří smlouvu o založení PS-KHZS.


Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je místní, (městská, vesnická, okresní,) nebo interaktivní skupina lidí spojujících se za stejným záměrem a organizující se pro stejnou společnou věc.

-khzs-