Dětská prostituce

Dětská prostituce

09.09.2018 18:25
Dětská prostituce Dětská prostituce je sexuální využívání dětí za peníze či jinou odměnu. Jedná se o jednu z nejzávažnějších forem komerčního sexuálního zneužívání dětí, mezi které dále patří také dětská pornografie a obchodování s dětmi. K vymezení tohoto pojmu došlo roku 1996 Stockholmským...

Formy dětské prostituce

09.09.2018 18:26
Formy Formy dětské prostituce se dají v zásadě rozlišit podle tří kritérií. První kritérium určuje, zdali se jedná čistě jen o prostituci nebo se jedná o prostituci spjatou s dalšími aktivitami souvisejícími se sexuálním byznysem (propojení s pornografickým průmyslem či s obchodováním s...

Dělení prostituce

09.09.2018 18:28
Dělení prostituce Dívčí prostituce Podle dosavadních získaných informací a studií je známo, že oběťmi komerčního sexualizovaného násilí, zneužívání jsou především dívky v rozmezí 12-18 let. Mimo to je u dívek více rozšířena heterosexuální prostituce. Uvádějí se 4 fáze, podle kterých se dívky...

Dětská prostituce

09.09.2018 18:39
Dětská prostituce: Tato činnost je dobře zakrývaná, protože zákazníci i kuplíři vědí, že se dopouštějí trestné činnosti. Dětská prostituce se vyskytuje v místech s nejvyšším výskytem prostituce dospělých. Prostituce dětí je vysoce organizovaná. Prostituční scéna je úzce spojena s mnoha doprovodnými...

Anketa

Souhlasíte s dětskou prostitucí ?

Celkový počet hlasů: 24

Co je to prostituce

Co je to prostituce

09.09.2018 18:41
Co je to prostituce Prostituce (z lat. prostituere) je poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo jakoukoli jinou protihodnotu. Prostituce bývá označována za nejstarší řemeslo lidstva. -khzs-

Formy prostituce

09.09.2018 18:42
Orientačně lze vymezit tři základních formy prostituce, a to podle toho, kým, a jsou sexuální služby poskytovány. Vnitřní dělení těchto skupin je provedeno podle místa, kde je tato činnost provozována: Ženská prostituce: A) Okrajovou, téměř nepostižitelnou skupinou jsou tzv. luxusní prostitutky s...

Mužská prostituce

09.09.2018 18:44
Mužská prostituce: U této skupiny prostituujících osob lze použít stejné členění jako u prostituujících žen, přičemž na prvním místě by měla být zmíněna stále se zvětšující skupina homosexuálních prostitutů. Homosexuální prostituci provozují převážně chlapci nebo mladí muži, kteří nejsou...

Právní úprava v ČR

Právní úprava v ČR

09.09.2018 18:32
Právní úprava v ČR V současné době se v České republice v této oblasti uplatňuje tzv. aboliční přístup. To znamená, že jsou ze zákona trestány činy související s provozováním prostitucí (kuplířství, obchodování s dětmi), ale netýkají se přímo samotné prostituce. Tento systém...

Výskyt dětské prostituce

Místa výskytu dětské prostituce v Praze

09.09.2018 18:35
Místa výskytu dětské prostituce v Praze Městská část 1 - 2 Nejvyhlášenějším místem je hlavní nádraží, kde komunita léta žila prakticky mimo dosah očí cestujících a vedení  nádraží. Po represivních zásazích policie ztratila své zázemí a roztříštila se po celé Praze. Další rajóny: Karlovo...