Vznik dětských práv

13.03.2017 19:57

Vznik Úmluvy

V roce 1979, který byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok dítěte, navrhlo Polsko zpracovat takový dokument, týkající se dětských práv, který by byl pro zúčastněné státy právně závazný.

Přípravné práce byly velmi složité a trvaly deset let. Musíme si uvědomit, že připravit pravidla, která mají platit v celém světě, když děti žijí na Zemi v neobyčejně rozmanitých společenstvích, jež měly různý historický vývoj, vytvořily si vlastní zvyky, morální normy, náboženství, a které jsou také na různém stupni hospodářské a technické vyspělosti, je opravdu velmi těžké. Dokument proto zpracovával mezinárodní tým složený z odborníků z nejrůznějších profesí. Na přípravě se podíleli právníci, diplomaté, psychologové, filozofové, ale mimo jiné i řada mezinárodních a nevládních organizací a také představitelé států s odlišnou hospodářskou a sociální politikou, kulturou i náboženstvím.

Dokument dostal název "Úmluva o právech dítěte" (Convention on the Rights of the Child) a 20. listopadu 1989 byl pak v New Yorku jednomyslně přijat Valným shromážděním OSN.

V platnost však Úmluva vstoupila v září 1990, kdy jí náš stát, tehdy ještě jako Česká a Slovenská federativní republika, také jako mezi prvními podepsal a ratifikoval. Česká republika je pak Úmluvou vázána od 1. ledna 1993. Úmluva je u nás platnou právní normou, která je stejně jako veškeré mezinárodní lidskoprávní dokumenty dokonce nadřazena zákonům (podle článku 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.) a je součástí právního řádu jako zákon č. 3/1993 Sb.

V současné době Úmluvu ratifikovalo nebo k ní přistoupilo bezmála 200 států světa (k 30. listopadu 2000 ji ratifikovalo 187 členských států OSN a 3 nečlenové a Svatá stolice) a lze ji tak označit za mezinárodní smlouvu s největším počtem smluvních stran. Žádná jiná mezinárodní smlouva, týkající se lidských práv, také nebyla podepsána v tak krátkém čase. Její přijetí potvrdilo, že dětská práva patří do mezinárodního systému ochrany lidských práv, a stalo se dalším významným krokem k dosažení vysoké úrovně ochrany lidských práv.

"Dodržování a důsledné naplňování dětských práv je základní podmínkou všestranného rozvoje dětí, a tím i trvalého rozvoje společnosti. Formulování a přijetí Úmluvy a její ratifikace většinou států světa je pro naplňování tohoto principu dobrým předpokladem."

-khzs-

Zpět