Vzdělávání dobrovolníků v KHZS

05.03.2017 13:07

Vzdělávání dobrovolníků v KHZS

Od 1. ledna 2017,  DC-KHZS realizuje druhou vlnu „Vzdělání dobrovolníků ke kvalitnější sociální službě“. Druhé vlny realizace „Vzdělání dobrovolníků ke kvalitnější sociální službě“, je vzdělání dobrovolníků, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží (často sociálně slabou, atd.) především v KHZS.  Smyslem je tyto dobrovolníky vzdělat a přispět tak ke zkvalitnění jejich služby druhým lidem. Zároveň chceme vzděláním dobrovolníků (nejčastěji studentů) přispět k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce, tím dopomoci k jejich lepší zaměstnatelnosti. Celý systém vzdělávání navazuje vzdělávání dobrovolníků vytvořené díky první vlny „Vzdělání dobrovolníků ke kvalitnější sociální službě“,  KHZS která se konala v roce 2016. Má však v sobě inovativní prvky jako je zavedení e-learningu a zapojení bývalých dobrovolníků do procesu vzdělávání jejich následovníků.

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

Vzdělání dobrovolníků v akreditovaných dobrovolnických programech.

Podpůrné aktivity pro vzdělávání

Další aktivitou je nabídka individuálního doprovázení dobrovolníků v jejich službě. Smyslem je umožnit dobrovolníků individuální setkání pro řešení jejich problémů. Na vybraných setkáních se předpokládá účast supervizora.

Umožnit výměnu zkušeností dobrovolníků z různých míst má za cíl celostátní setkání dobrovolníků. Obsahem tohoto setkání je odborná přednáška, nabídka zapojení se do konkrétních aktivit, neformální vzdělávání, svědectví dobrovolníků. Předpokládají se dvě setkání, z nichž každého by se mělo zúčastnit kolem sta účastníků.

 

Inovativní aktivity

Doškolování dobrovolníků v místě jejich působení má za cíl propojit dobrovolníky z různých ročníků školení. Má za cíl dát vzniknout společenství, které je připraveno lépe pomoci druhým než izolovaný jedinec.

Inovativní je rovněž zavedení e-learningu, který má umožnit efektivnější vzdělávání, zadávání domácích úkolů, zasílání studijních materiálů, přihlašování se na školení, komunikaci atd.

Zajistit udržitelnost celého systému vzdělávání je smyslem budování týmů nových instruktorů, které chceme budovat z bývalých dobrovolníků. K uvedené aktivitě vznikne rovněž metodika vzdělávání, která má za cíl zachytit osvědčené postupy a praktiky. Uvedené aktivity jsou nezbytné pro udržení vzdělávání dobrovolníků do budoucna.

-khzs-

Zpět