Směrnice k založení PS-KHZS=Pobočné Spolky Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku), neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

01.05.2017 15:21

PS-KHZS=Pobočné Spolky- Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Pobočné spolky KHZS=Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

 

  1. KHZS může zřizovat a schvalovat pobočné spolky, které mohou mít právní subjektivitu.
  2. Pobočné spolky PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, rozvíjejí v souladu s účelem, posláním, cíli a předmětem činnosti KHZS na definovaném území nebo v definované oblasti účelu, poslání, cíle a předmětu činnosti KHZS. Území působnosti a oblast účelu, poslání, cíle a předmětu činnosti jsou uvedeny v registračním listě pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, který je přílohou zápisu ve veřejném rejstříku.
  3. O založení pobočného spolku rozhoduje předsednictvo KHZS na základě žádosti alespoň tří členů KHZS. O zrušení či přeměně pobočného spolku rozhoduje předsednictvo KHZS na základě žádosti statutárního orgánu pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, nebo na základě vlastního rozhodnutí.
  4. Má-li mít pobočný spolek PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, právní subjektivitu, je to uvedeno v jeho registračním listě a zapsáno ve veřejném rejstříku. Pobočný spolek PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, jedná v plném rozsahu svým jménem; KHZS neručí za závazky pobočného spolku a pobočný spolek neručí za závazky KHZS.
  5. Má-li pobočný spolek PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, právní subjektivitu, může se účastnit správních a jiných řízení týkajících se všech aktivit v regionu své působnosti, resp. oblasti účelu, poslání, cíle a předmětu činnosti.
  6. Vznikem členství v kterémkoli pobočném spolku vzniká i členství v KHZS. Člen KHZS může být současně členem několika pobočných spolků PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Zánikem členství v pobočném spolku nezaniká členství v KHZS; zánikem členství v KHZS zaniká členství ve všech pobočných spolcích PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Stávající členové poboček PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, kteří nebyli členy KHZS před 1. 1. 2015, mohou i nadále zůstat pouze členy poboček PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.
  7. Nejvyšším orgánem pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je členská schůze pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Členskou schůzi pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, svolává výbor pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, nejméně jedenkrát ročně. Výbor pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR je povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce od předložení žádosti, požádá-li o to alespoň třetina nebo nejméně padesát členů pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Členská schůze pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, rozhoduje v obdobných záležitostech, jako členská schůze KHZS podle odstavce 5 . Členská schůze pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, může upravit vnitřní fungování pobočného spolku dokumenty závaznými pro všechny jeho členy; tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se Stanovami KHZS, jinak jsou neplatné.

 

  1. Výbor pobočného spolku je nejvyšším orgánem pobočného spolku PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, v období mezi členskými schůzemi. Výbor má nejméně tři členy, má obdobné složení a rozhoduje v obdobných záležitostech, jako výbor KHZS podle odstavce 6.
  2. Má-li pobočný spolek, PS-Pobočný Spolek Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, právní subjektivitu, jsou jeho statutárními zástupci osoby uvedené v registračním listě – předseda a případně další výborem pobočného spolku určený člen, z nichž každý může jednat jménem pobočného spolku samostatně.
  3. Pobočný spolek předkládá jednou ročně předsednictvu KHZS zprávu o své činnosti. Opakované nepředložení zprávy o činnosti může být důvodem pro rozhodnutí o zrušení pobočného spolku. Dále musí každý rok předkládat majetkovou zprávu, finanční zprávu, zprávu o stavu členů, vedoucích a ZČ-KKH KHZS.

-khzs-

Zpět