Služby SC-KHZS

05.08.2018 11:40

Poslání služby odborné sociální poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytuje bezplatnou ambulantní pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc. Poradenství pomáhá k začlenění do života bez násilí.
Poradenství je poskytováno BEZPLATNĚ.

Zásady poskytovaných služeb

Respektování práv a důstojnosti uživatelů a uživatelek služeb vychází z etického kodexu. Rozhodnutí uživatelů a uživatelek služeb týkající se řešení jejich sociální situace je plně respektováno, nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení. Pracovníci a pracovnice předcházejí diskriminaci a stigmatizaci uživatelů a uživatelek služeb. Soukromí a další práva uživatelů a uživatelek služeb jsou pracovníky a pracovnicemi plně respektována. Uživatelkám a uživatelům služeb pracovníci a pracovnice vykají a při oslovování respektují jejich přání. Poskytovaná pomoc je individuální povahy, s uživateli a uživatelkami služeb je uzavírán kontrakt (smlouva, individuální plán), ve kterém si stanovují své cíle a volí individuální služby. Pracovníci a pracovnice motivují uživatele a uživatelky služeb k samostatnému překonání nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku domácího násilí a posilují jejich rozhodnutí směřující k sociálnímu začlenění do běžné společnosti.

-khzs-

Zpět