Proti korupční program internetového obchůdku KHZS

07.04.2018 08:36

Proti korupční program internetového obchůdku KHZS

Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu internetového obchůdku KHZS je etický kodex pro zaměstnance internetového obchůdku KHZS, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů internetového obchůdku KHZS, např. obchodních zastoupení internetového obchůdku KHZS. Etický kodex internetového obchůdku KHZS.

 

ETICKÝ KODEX

Zaměstnance Internetového obchodu KHZS

 (dále jen ,, Internetového obchodu KHZS")

 

I. Tento Etický kodex je vydáván Internetovým obchodem KHZS jako vnitřní směrnice, a to jako samostatná součást pracovního řádu Internetového obchodu KHZS dle § 306 zákoníku práce, a je závazný pro všechny zaměstnance Internetového obchodu KHZS.

.

II. Tento Etický kodex upravuje zejména zásady interakce/chování a jednání zaměstnanců vůči zákazníkům, spolupracovníkům, třetím stranám i mezi zaměstnanci navzájem, a to v návaznosti na příslušné právní předpisy, mravní a etické normy chování v Internetovém obchodu KHZS a na obchodní praxi. 

III. Porušení povinností a zásad stanovených tímto Etickým kodexem bude chápáno jako porušení pracovních povinností zaměstnance se všemi důsledky plynoucími z příslušného pracovněprávního vztahu, které může vést až k ukončení pracovního poměru. 

IV. Třetí osoby mají právo upozornit Internetový obchod KHZS na porušení povinností či zásad dle tohoto Etického kodexu a mají právo obdržet odpověď Internetového obchodu KHZS na jakoukoliv stížnost včetně případně přijatých opatření. Internetový obchod KHZS však není oprávněna sdělovat žádné informace, jež by mohly zasáhnout do práv zaměstnance či třetích osob, zejména na ochranu jejich cti, osobnosti, soukromí, dobrého jména, obchodního tajemství, důvěrných informací apod. 

V. Porušení povinností či zásad dle tohoto Etického kodexu zakládá pouze odpovědnostní vztah konkrétního zaměstnance vůči Internetového obchodu KHZS a nezakládá samo o sobě žádnou odpovědnost  Internetového obchodu KHZS nebo konkrétního zaměstnance vůči třetím osobám či orgánům. 

VI. Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 1.4. 2018 a platí po dobu 10 let. 

VII. Tento Etický kodex bude uveřejněn všemi vhodnými prostředky tak, aby: 

      (a) s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci Internetového obchodu KHZS

 (b) se s ním mohli seznámit obchodní partneři a zákazníci Internetového obchodu KHZS a třetí osoby. 

VIII. Tento Etický kodex zní, jak dále uvedeno:

1) Základní zásady, z nichž vychází Etický kodex Internetového obchodu KHZS: 

Zaměstnanec se zavazuje řídit se zejména příslušným právním řádem, vnitřními předpisy Internetového obchodu KHZS,     všeobecnými pravidly slušného chování a tímto Etickým kodexem.

 Základními hodnotami společnosti a zaměstnanců jsou: 

    - profesionalita 

    - zákaznický přístup 

    - spolehlivost 

    - loajalita 

    - vzájemný respekt a podpora. 

Zaměstnanec v kontaktu se zákazníky i třetími osobami vystupuje za společnost, hájí její zájmy a dobré jméno a  zachovává mlčenlivost o všech citlivých informacích a interních záležitostech Internetového obchodu KHZS.

Zaměstnanec dbá pokynů zástupců společnosti a bezodkladně je informuje o všech nestandardních situacích na straně     zákazníka, dodavatele nebo třetí strany.

2) Ochrana majetku Internetového obchodu KHZS

 Každý zaměstnanec je odpovědný za ochranu majetku Internetového obchodu KHZS. Majetek Internetového obchodu KHZS představuje hmotná   aktiva jako je vybavení a zařízení, zboží, dále finanční prostředky, duševní vlastnictví, obchodní tajemství a důvěrné   informace. Aby byl majetek Internetového obchodu KHZS chráněn, musí být náležitě střežen. Každý na své pozici se podílí odpovídajícím   způsobem na zabezpečení a ochraně majetku. Nikdo vnější nesmí mít například přístup k počítačům Internetového obchodu KHZS.   Zaměstnanci jsou také povinni zajistit, aby všechny dokumenty Internetového obchodu KHZS byly pořizovány a uchovávány v souladu s platnými   obecnými i Internetového obchodu KHZS předpisy.

  3) Používání prostředků 

Prostředky Internetového obchodu KHZS, jako například hotovost, pracovní síla, software, auta a zařízení mohou být použity   pouze   k obvyklé obchodní činnosti Internetového obchodu KHZS.

 4) Styk s veřejností a médii 

Oficiální veřejná prohlášení Internetového obchodu KHZS se poskytují výhradně prostřednictvím mediálních zástupců pro styk s veřejností.   Bez   předchozího schválení by jednotliví zaměstnanci neměli odpovídat jménem nebo v zastoupení Internetového obchodu KHZS   na   jakémkoliv veřejném fóru a v médiích včetně internetu.

 5) Ochrana osobních údajů

Internetový obchod KHZS dodržuje platné zákony o ochraně osobních údajů. Osobní údaje shromažďuje, zpracovává   nebo používá pouze k zákonným účelům v nezbytném rozsahu. Klade proto zvláštní důraz na organizační a   technickou ochranu osobních dat proti neoprávněnému přístupu.

 6) Zákaz používání vnitřních informací

Zaměstnanci mohou někdy přijít do styku s informacemi, které se týkají Internetového obchodu KHZS nebo její obchodní činnosti   a   které nejsou dostupné obecné veřejnosti (např. plán společnosti na expanzi, strategii výběru dodavatelů apod.). Tyto tzv.   „vnitřní informace“ nesmí být nikdy použity neoprávněným způsobem. Zaměstnanci jsou povinni stejně tak dodržovat   platné   zákony o hospodářské soutěži a nesmí uzavírat jakékoliv formální nebo neformální dohody s konkurencí.

 7) Střet zájmů

Každý zaměstnanec se musí vyhýbat jakémukoliv střetu vlastních soukromých zájmů či zájmů osob jemu blízkých se   zájmy   Internetového obchodu KHZS, které mohou vzniknout při jednání s obchodními partnery, zaměstnanci nebo třetí stranou.   Je-li   zaměstnanec v pozici, že může ovlivnit obchodní situaci dodavatele nebo zákazníka, musí sdělit svému nadřízenému   všechny finanční, vlastnické nebo jiné ovlivňující zájmy (např. člen rodiny nebo blízký přítel), které se v dané souvislosti   zaměstnance týkají. Bez písemného souhlasu jednatele, neuzavře žádný nadřízený pracovník, pracovní, ani   mimopracovní   poměr se zaměstnancem, jehož výdělečná činnost je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.

 8) Dary a odměny - protikorupční opatření

Za všech okolností musí být zajištěno, aby obchodní styk (i styk se zákazníky) probíhal zcela nezávisle a nebyl ovlivněn   jinými zájmy, než je obchodní zájem Internetového obchodu KHZS. Zaměstnanec nesmí za účelem jakékoliv neoprávněné   výhody   pro sebe či třetí osobu a na úkor Internetového obchodu KHZS poskytovat ani přijímat dary, provize, půjčky, dovolené,   účast na   sportovní nebo společenské akci či jakýkoliv jiný projev přízně, jejichž reálná hodnota by přesahovala 1.000,-Kč.   Zaměstnanec nesmí za výše uvedeným účelem nikdy přijímat ani nabízet dar ve formě hotovosti. Zaměstnanec, jemuž je   nabídnut dar, který se vymyká uvedeným limitům, musí takovou skutečnost oznámit svému nadřízenému. Jakékoliv výjimky z   těchto limitů a zásad musí nadřízený schválit předem (viz příloha 1 – oznámení o darech a akcích).

 9) Zákaz diskriminace

Důstojnost, vstřícnost a vzájemný respekt jsou základem našeho vzájemného jednání a jednání se třetími stranami a   zejména zákazníky. Zcela odmítáme všechny formy diskriminace mezi zaměstnanci a diskriminaci zákazníků či třetích   stran,   z důvodu rozdílnosti rasy, pohlaví, věku, národnosti, etnického původu, politického smýšlení, sexuální orientace,   náboženského vyznání, sociálního zázemí nebo nezpůsobilosti. Od zaměstnanců se očekává vzájemný respekt a spolupráce.

 10) Zdraví a bezpečnost

Každý zaměstnanec je povinen dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a okamžitě upozornit na   jakékoliv nedostatky, které zjistil.

 11) Kontaktní místo

Kontaktním místem pro otázky týkající se Etického kodexu nebo pro oznámení o jeho porušení je přímý nadřízený. Další   možností je kontaktovat pověřeného zástupce vedení Internetového obchodu KHZS. Otázky a stížnosti mohou být s ohledem na   jejich povahu považovány za přísně důvěrné.

-khzs-

Zpět