Prevence primární, sekundární a terciální V SC-KHZS

04.02.2017 12:23

Primární prevence zahrnuje výchovné, vzdělávací, volnočasové a poradenské aktivity určené pro širokou veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování dětí a mládeže. (Prevence kriminality) Páchání trestné činnosti se pokouší zabránit především tím, že ovlivňuje prostředí, ze kterého mohou potenciální pachatelé - v rámci drogové problematiky experimentátoři nebo uživatelé drog - pocházet. Velký důraz je kladen na spolupráci rodin a škol.

 

Sekundární prevence je zaměřena na rizikové jedince a skupiny osob, u kterých je větší pravděpodobnost, že budou páchat trestnou činnost nebo se stanou její obětí. Dále se zabývá sociálně-patologickými jevy jako např. gamblerství, záškoláctví, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost nebo drogová a alkoholová závislost.

 

Prevence kriminality

 

Obecným cílem terciální prevence je resocializace kriminálně narušených osob, tzn. jejich zapojení do pracovního nebo vzdělávacího procesu, je jim poskytováno sociální a rodinné poradenství a pomoc při získávání bydlení. Cílem terciární prevence drogových závislostí je snížit zdravotní a sociální rizika u uživatelů i jejich okolí (strategie zvaná „harm reduction“). Její podstatou je akceptování skutečnosti, že mezi uživateli návykových látek jsou i tací, kteří braní drog nevidí jako problém a léčit se nechtějí nebo nedokážou. Jedná se tedy spíše o péči než o léčbu.

 

Jedním z léčebných postupů harm reduction je substituce. Jedná se o nahrazování braní ilegální nečisté drogy drogou chemicky čistou a podanou legálně v zařízení, které je k tomu přizpůsobeno. Aplikace se neprovádí nitrožilně, čímž se zamezí riziku vzniku infekce. Přínosem je také fakt, že uživatel nestráví většinu času sháněním prostředků na obstarání drogy (obvykle krádeže a prostituce). Rizikovým uživatelům závislým na opiátech nabízí centra metadonovou substituční léčbu. Metadon, který je klientům podáván namísto opiátů, vyvolává sice delší abstinenční syndrom, ale působí mírněji na psychiku. Názory odborníků se v tomto ohledu liší. Někteří tvrdí, že jedině léčba s cílem úplné abstinence od všech drog je správným cílem a že léčení metadonem znamená jenom přechod od jedné drogy ke druhé.

Primárně preventivní programy

Primární prevence si klade za cíl odradit od prvního užití drogy nebo aspoň co nejdéle, odložit první kontakt s drogou. Preventivní aktivity se mohou zaměřovat na celou populaci, jako je například využití masových médií ve vzdělávání široké veřejnosti, na komunitně zaměřené iniciativy nebo programy ve školách zaměřené na většinu studentů a mladých lidí. Primární prevence se může zaměřovat také na ohroženou populaci jako jsou např. „děti ulice“, záškoláci, mladiství vyloučení ze školy, mladiství delikventi nebo děti uživatelů drog. V podstatě primární prevence zahrnuje tyto složky:


1.Vytváření povědomí a informovanosti o drogách a nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených s jejich užíváním.

2. Podpora protidrogových postojů a norem

3. Posilování prosociálního chování v protikladu se zneužíváním drog.

4. Posilování jednotlivců i skupin v osvojování osobních a sociálních dovedností potřebných k rozvoji protidrogových postojů.

5. Podporování zdravějších alternativ, tvořivého a naplňujícího chování a životního stylu bez drog.

 
Primární prevence v podobě pouhého odstrašování nebo pouze informování o drogách se jeví jako neúčinná, musí být založena na více faktorech, prevence by neměla být úzce zaměřena jen na drogy, důležité je propojení s prevencí před ostatními rizikovými návyky a chováním, důležité je posilování sociálních, komunikačních dovedností, aktivity zaměřené na sebepoznání, vybudování důvěry a vztahu s dětmi, na které je primární prevence cílena. Poskytované informace o návykových látkách nesmí být jednostranné a zastrašující, ale objektivní, pravdivé.

-khzs-

Zpět