Právní úprava v ČR

09.09.2018 18:32

Právní úprava v ČR

V současné době se v České republice v této oblasti uplatňuje tzv. aboliční přístup. To znamená, že jsou ze zákona trestány činy související s provozováním prostitucí (kuplířství, obchodování s dětmi), ale netýkají se přímo samotné prostituce. Tento systém není dostatečně účinný, jelikož se nedaří odhalovat, stíhat a následně trestat veškeré osoby, které se dopustí protiprávní činnosti v této oblasti (zákazníci, kuplíři).

Dětská prostituce je tedy postihována podle ustanovení §189 trestního zákona: „ (1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty...“

Dále pak je ze zákona (§187) trestným činem zneužití dítěte mladší patnácti let, nehledě na to, zdali k němu dojde v souvislosti s komerčností či nikoli. Od tohoto ustanovení se dále odvíjí i sexuální zneužití dítěte prostřednictvím zneužití závislosti osoby.

Z oblasti práv v souvislosti s dětskou prostitucí je důležité zmínit také dva mezinárodní dokumenty - Úmluvu o právech dítěte, kterou Česká republika přidala do svého právního řádu v roce 1991, a Chartu sexuálních a reprodukčních práv, která byla poté přijata roku 1997 (později ještě rozšířena). 

Dětská prostituce v České republice

Dětská prostituce se v České republice rozšířila především po otevření hranic, tedy po vstupu do Schengenu v roce 2007. Z naší republiky, která byla do té doby pouze tranzitní zemí, se stala cílová země komerčního sexualizovaného násilí na dětech. Byl to zřejmý problém, který potřeboval být řešen, ale jelikož bylo toto téma do té doby v naší zemi tabuizováno, začaly se objevovat komerční sexuální aktivity typu dětská prostituce či dětská pornografie.

Dětská prostituce se v současnosti soustřeďuje především do velkých měst, jako jsou Praha a Brno. Dále pak se vyskytuje i v příhraničních oblastech se Spolkovou republikou Německo, Rakouskem a někdy také v blízkosti hranic s Polskem.

Nejtypičtějším místem pro „kontakt“ s klienty jsou poté ulice a chodníky, které jsou zároveň i nejrizikovější, co se týče např. sexuálně přenosných chorob.

Není možné udávat přesná čísla obětí/dětí, které jsou vystavovány tomuto typu komerčního zneužívání, neexistují totiž žádné přesné statistiky. Důvodem je jeden z největších problémů dětské prostituce, a tím je jejich těžká odhalitelnost. 

-khzs-

Zpět