Pravidla lakrosu

28.12.2017 10:24

PRAVIDLA LAKROSU

1. Hřiště

1.1. Hrací plocha

Hraje se na volné ploše, na které jsou umístěny branky, vzdálené od sebe 50m s tolerancí 5m. Uprostřed vzdálenosti mezi brankami ...je středová čára, kolmá na podélnou osu hřiště. Tato čára ...je dlouhá 30m a na každém konci je opatřena kloubovým praporkem, vysokým minimálně 40cm. Uprostřed středové čáry je umístěn středový bod, kolem kterého je veden středový kruh o poloměru (r = 3m). Pojem branková čára se používá pro pomyslnou nekonečnou spojnici brankových tyčí, rovnoběžnou se středovou čarou.

Čáry mohou mít maximální tloušťku 10 cm.

Pozn.: Pořadatel soutěže povinně schvaluje vybavení hřiště (branky, praporky, kužele atd.).

1.2. Brankoviště

Je kruh o poloměru r = 3m se středem na podélné ose hřiště. V brankovišti je vyznačena branková čára. Čára je součástí brankoviště.

1.3. Branky

Jsou umístěny uprostřed brankoviště na brankové čáře, kolmo na podélnou osu hřiště. Mají tvar čtverce o rozměrech 180 x 180 cm s tolerancí 3cm. Tyče mohou být dřevěné, kovové nebo umělohmotné, válcovitého tvaru o max. 0 7 cm a min. průměr 2cm. Branky musí být prostorové, opatřeny přiléhavou, pro tenisový míček nepropustnou sítí.

1.4. Střídačky

Území vně hřiště o rozměrech 10 x 3m, vyznačené ve vzdálenosti 3m od praporku středové čáry. Je rozdělena na dvě poloviny pomyslnou čarou, navazující na středovou čáru. Družstvo má střídačku vždy na své polovině.

Pozn.: Při změně stran se mění i polohy střídaček.

1.5. Území tresto měřiče

Trestná lavice - je území vně hřiště na straně protilehlé střídačkám. Nevyznačuje se.

1.6. Území rozhodčího

Je středový kruh.

2. Vlastní hra

2.1. Hrací doba

Je 2 x 25 min. hrubého času s 5ti minutovou přestávkou (neurčí-li pořadatel utkání jinak). Během přestávky si družstva vymění strany a střídačky. Utkání končí uplynutím hrací doby na znamení hlavního rozhodčího. Za znamení se považuje písknutí rozhodčího. Utkání je doba mezi zahájením utkání (nastoupením mužstev) a ukončením utkání (vyhlášením výsledků). Pozn.: Rozhodčí prodlouží čas utkání, pokud v průběhu zápasu došlo k situaci, při které se míč nedostal vzápětí po přerušení do hry. Např. zranění, ztráta tenisáku, úprava výstroje brankáře, oprava branek nebo čar, úmyslné zdržování rozehrání, oddechový čas, změna zápisu, dotaz kapitána ve středovém kruhu a pod.

2.2. Počet hráčů

K utkání může za jedno družstvo nastoupit max. 22 a min. 5 hráčů. Tito hráči musí být uvedeni jmenovitě (příjmení) s číslem dresu a registračním. číslem (na turnajích není povinné psát registrační čísla) v zápise o utkání. Kapitán a jeho zástupce jsou v zápise označeni písmeny K nebo C a A. Brankáři jsou označeni písmenem B. Kapitán je označen páskou na rukávu, která je odlišná od barvy dresu. Šíře pásky je 5 - 10 cm. Při zranění, či vyloučení kapitána do konce zápasu, přebírá jeho úlohu a pásku jeho zástupce.

Po zahájení utkání se již nesmí zápis o utkání měnit. Jedinou vyjímkou je změna brankáře či kapitána v případě zranění nebo trestu do konce zápasu.

2.3. Výzbroj a výstroj

Hraje se s tenisovým míčkem a holemi na český lakros. Před zahájením zápasu dodají domácí 2 míčky určené ke hře. Způsobilost míčku ke hře určuje rozhodčí.

Pozn.: míč by neměl být příliš ohraný, zašpiněný nebo poškozený.

2.3.1. Lakrosová hůl

Celková délka hole je 60 - 100 cm. Hůl tvoří rukojeť a oko pro výplet, které může mít kruhovitý, kapkovitý nebo trojúhelníkový tvar. Délka rukojeti musí tvořit alespoň 2/3 délky hole. Vnitřní rozměry oka jsou: šířka 13 - 20cm, délka 13 - 33cm. Do oka hole se musí vejít kolečko o průměru 13cm.

Maximální povolená hloubka výpletu je taková, aby alespoň část míčku, volně vloženého do výpletu při bočním pohledu z kterékoliv strany vyčnívala přes rám oka (posuzuje se oko samostatně bez ohledu na sklon rukojeti). Hloubka výpletu se vždy posuzuje pro přední i zadní stranu.

Povolený je materiál, který neohrožuje bezpečnost hráčů - dřevo, duralová trubka, laminát, plast.

Hůl nesmí mít ostré hrany ani výčnělky. Je zakázáno přivazovat nebo jinak připevňovat hůl k ruce, všeobecně nesmí být hůl upravována tak, aby dávala hráči jakoukoliv výhodu nad soupeřem.

2.3.2. Hůl brankáře

Oko pro výplet může dosahovat 1/2 celkové délky hole ( délka 60 -100 cm), s max. šířkou 30cm. Hloubka výpletu není omezena.

2.3.3. Chrániče

Jsou povoleny rukavice, přílby, ochranné kryty obličeje, chrániče zubů a ramen, končetin a trupu, které podstatně nezvětšují objem těla. Brankář může navíc používat betony a lapačku. Jsou zakázány skořepinové chrániče kloubů (tzn. loktů, ramen, kolen atd.). U jiných skořepinových chráničů (např. ledvin) rozhodčí posoudí, jestli nemohou komukoliv způsobit zranění a hráči popř. chránič povolí. Přílba a kryt obličeje je povinný pro brankáře, hráče s brýlemi a pro hráče, kterému v den konání zápasu nebylo 18 let. Brankář musí používat suspenzor.

2.3.4. Obuv

Lehká sportovní, jsou povoleny kopačky s vyměnitelnými špunty. Nesmějí mít špičky ani ostré hrany (například nejsou povoleny tretry). Hráč nesmí hrát bos.

Pozn.: lehká sportovní obuv nejsou kanady, polobotky a pod.!

2.3.5. Dresy

Mužstvo je povinno nastoupit k utkání v jednotných dresech s čísly na zádech. Čísla na zádech musí odpovídat číslům v zápise o utkání. Jednotný dres představuje dres s číslem na zádech a jednotné trenýrky.

Pozn.: rozhodčí nepřipustí ke hře hráče, který nemá jednoznačně sportovní oděv (nejsou povoleny montérky a pod.).

Všeobecně rozhodčí nepřipustí ke hře hráče s výstrojí nebo výzbrojí, která by podle jeho mínění mohla komukoliv způsobit zranění.

2.4. Technika a cíl hry

Míček se po hřišti nosí, hází nebo odbíjí pomocí lakrosové hole. Cílem hry je dopravit míček do branky soupeře. Branka může být uznána pouze tehdy pokud byla dosažena ve hře (tzn. že hra nebyla přerušena signálem rozhodčího).

Jestliže, podle mínění rozhodčího, získalo útočící družstvo výhodu porušením pravidel a následkem toho vstřelilo branku, rozhodčí branku neuzná. Branka neplatí, jestliže byla s míčkem do branky vhozena i lakrosová hůl útočníka nebo útočník úmyslně usměrnil míč do branky částí svého těla. Branka dosažená po neúmyslné teči útočníka nebo obránce platí.

Branka platí, pokud míček přešel celým objemem brankovou čáru do branky.

Ve hře vítězí družstvo, které dosáhlo většího počtu vstřelených branek. Při rovnosti branek hra končí remízou (na turnajích nemusí systém turnaje dovolovat remízu. Potom se postupuje podle pravidel turnaje).

2.5. Nástup na utkání

Před zahájením utkání nastoupí obě družstva ve středu hřiště. Rozhodčí zkontrolují výzbroj a výstroj hráčů (včetně náhradní). K samotnému utkání nastupuje hráč pouze s jednou holí, rezervní hole musí být uloženy na střídačce (včetně hole brankáře). Před začátkem utkání si mohou kapitáni vylosovat strany (pokud se neshodnou), na kterých začnou první poločas. Rozhodčí zkontrolují hrací plochu, vyznačení čar, regulérnost branek, nepatřičné předměty na hrací ploše, oznámí hráčům, který rozhodčí je hlavní a poté dají pokyn k zahájení hry.

2.6. Zahájení hry

Poločasy se zahajují rozhozem na středovém bodu.

Padne-li branka, rozehrává tým, který ji obdržel, stejným způsobem, jakoby protivník porušil pravidlo o středové čáře (viz. odst. 2.9.6. Středová čára). Navíc platí, že ostatní hráči musí až do signálu rozhodčího setrvat na své vlastní polovině.

2.7. Rozhoz

Používá se k zahájení hry a ve všech dalších případech, kdy není míč vložen hráči do lakrosky (viz.odst. 3.2.3. vyloučení na 5 minut + ztráta míče). Při rozhozu stojí dva protihráči čelem k sobě, s lakroskami u nohy, vzdáleni od sebe min. 0,5m. Rozhodčí mezi ně vhazuje míč do výšky nad úrovní hlavy a píská když míč stoupá. Oba hráči pak mohou zasáhnout do hry až po signálu rozhodčího. Zasáhne-li jeden hráč do hry dříve, rozhoz se opakuje. Dopustí-li se této chyby při opakovaném rozhozu znovu, je míč vložen do lakrosky soupeři. Pokud se jeden z aktérů rozhozu dopustí chyby (např. vyrazí dříve než rozhodčí píská) je možné poškozenému týmu ponechat míč, pokud ho má poškozený tým v držení - výhoda. Pokud rozhodčí nejdříve zapíská chybu při rozhozu a po té posoudí, že rozhoz vyhrálo poškozené mužstvo, míč mu vloží do lakrosky, na místě, kde byl míč zachycen. Pozn.: Je možné vložit míč do lakrosky mužstvu, které rozhoz vyhrálo a rozhodčí odpískal chybu soupeři. Výměna hráčů na rozhozu je nepřípustná. Rozhoz končí dotykem míčku lakrosky nebo dotykem země. Během rozhozu je zakázána hra tělem a bránění rukou pohybu lakrosky soupeře. Ostatní hráči jsou vzdáleni min. 3m od aktérů rozhozu. Pozn.: Podle tohoto znění je možné bránit soupeřovu lakrosku pouze svojí lakroskou. Hrát tělem je možné až po dotyku míče země či lakrosky jednoho z účastníků rozhozu. Rozhoz je možné provádět kdekoliv na hřišti, pouze ve vzdálenosti menší jak 3m od brankoviště se rozhoz přesune na brankovou čáru 3m od brankoviště. Na začátku obou polovin zápasu se provádí rozhoz na středovém bodu. Hráči obou družstev musí stát na své vlastní polovině. Přeběhnout přes půlící čáru smějí až po signálu rozhodčího (trestá se stejně jako chyba hráče na rozhozu).

2.8. Vložení do lakrosky

Stojící hráč rozehrává na znamení rozhodčího. Hráči soupeře jsou vzdáleni min. 3m. Pokud se přestupek stane daleko za brankovou čarou je možné přisunout hru a vložit míč do lakrosky 3m za brankovou čárou a 3m od brankoviště.

2.9. Středová čára

2.9.1. Hráč může přenést míč na polovinu soupeře

Hráč může přenést míč na polovinu soupeře pouze v případě, že jde přes středovou čáru jako první hráč svého družstva. Jestliže v okamžiku, kdy přechází čáru, stojí některý z jeho spoluhráčů jednou nebo oběma nohama na polovině soupeře nebo se zde dotýká jakoukoliv částí těla země, znamená to porušení pravidla.

2.9.2. Při přechodu středové čáry může hráč

Při přechodu středové čáry může hráč, který nejde přes středovou čáru jako první hráč svého družstva přijmout přihrávku pouze v tom případě, že se již nedotýká vlastní poloviny.

2.9.3. Hráč, který přihraje spoluhráči přes středovou čáru

Hráč, který přihraje spoluhráči přes středovou čáru se nesmí na polovině soupeře dotknout míče dříve, než jeho spoluhráč nebo soupeř (pokud jde přes čáru jako první tak samozřejmě smí).

2.9.4. Zpětná přihrávka přes půlící čáru

Zpětná přihrávka nebo přenesení míče ze soupeřovy poloviny na vlastní se nepřipouští (toto pravidlo se nevztahuje na míč z rozhozu).

Pozn.: přenesení znamená, že hráč s míčem překročí vlastní čáru a dotkne se nějakou částí těla vlastní poloviny nebo, že míč se dotkne na vlastní polovině země.

2.9.5. Hráči mohou přebíhat středovou čáru

Hráči mohou přebíhat středovou čáru pouze v prostoru vymezeném praporky. Pohyb hráče mimo praporky znamená porušení pravidla (omezení neplatí na pohyb míče, který může být přihráván i mimo praporky). Pokud přeběhli mimo praporky hráči obou družstev píská se rozhoz.

2.9.6. Při porušení pravidla o středové čáře

Při porušení pravidla o středové čáře rozehrává tým, který se neprovinil ze středového bodu (vložením do lakrosky). Ostatní hráči obou družstev musí až do signálu rozhodčího stát mimo středový kruh. Po signálu rozhodčího může rozehrávající hráč:

- libovolně přihrát

- vstoupit do vlastní poloviny

- vstoupit do poloviny soupeře

Pro tyto jmenovité příklady neplatí omezení odst. 2.9.1. - 2.9.4. o středové čáře. Při porušení pravidla o čáře je též možné nechat výhodu mužstvu, které se neprovinilo. Pozn.: v případě 2.9.4. a 2.9.5. je to velmi vhodné. Středová čára je součástí obou polovin hřiště (a právě té, na které se hraje).

2.10. Časový limit

30 sec se měří družstvu od okamžiku, kdy má míč v držení. Pokud se tak stane za vlastní brankou, počítá se od okamžiku překročení brankové čáry nebo od první přihrávky. Úmyslně pomalou hru za vlastní brankou může rozhodčí posoudit jako zdržování a přidělit míč soupeři (na brankové čáře 3m od brankoviště). Do vypršení časového limitu musí družstvo vystřelit na branku soupeře a pokud tak neučiní, ztrácí míč. Mužstvo, které se neprovinilo pak rozehrává ze své pomyslné brankové čáry a 3m od brankoviště. Pozn.: 5 sekund před vypršením časového limitu je vhodné signalizovat zvednutím ruky a příslušným počtem zdvižených prstů, kolik ještě zbývá. Je možné i ústně upozornit.

Rozhodčí posoudí, zda šlo o střelu. Pokud usoudí, že ano, rozpaží ruce na znamení toho, že se obnovuje časový limit. Pozn.: Je třeba posoudit, zda mužstvo, které třeba vede minutu před koncem zápasu o gól, nepřehodí obloučkem míč nad brankou s tím, aby se mu začal počítat nový limit. Na druhou stranu třeba střela, která ani nedoletí k brance (teč a pod.) může být považována za střelu.

Při přerušení hry po nedovoleném zákroku na hráče se časový limit obnovuje uvedením míče do hry.

Pokud se útočící družstvo po střele opět dostane k míči, počítá se limit až od dotyku hráče s míčem. Do té doby může být hra útočníka posouzena jako zdržování.

2.11. Míč v držení

Má družstvo, které si přihrává nebo některý z jeho hráčů má míč pod kontrolou, to znamená:

- má míč v lakrosce

- míč si v lakrosce nadhazuje

- míč leží na zemi v jeho dosahu (u brankáře v celém brankovišti)

Pozn.: všechna tato ustanovení jsou důležitá pro měření časového limitu na střelu a limitu v brankovišti.

2.12. Hra v brankovišti

V brankovišti se smí pohybovat pouze brankář (označený v zápise písmenem B). Může v něm hrát nohama i rukama, chycený míč nesmí rozehrát rukou ani lapačkou, ale smí ho vykopnout anebo rozehrát pomocí lakrosové hole (neplatí pro odražený míč po střele). Míč musí vykopnout, vyhodit nebo vynést z brankoviště do 5ti sec. Překročení těchto pravidel znamená ztrátu míče (soupeř rozehrává na brankové čáře 3m od brankoviště).

Pokud je míč v brankovišti déle než 5 sec. bez přičinění brankáře (zapleten v síti nebo ve výstroji), následuje rozhoz na brankové čáře ve vzdálenosti 3m od brankoviště.

Pozn.: je důležité posoudit, zda měl brankář snahu míček vynést nebo ne. Pokud měl snahu, ale nemohl ho například zvednout z nerovného povrchu, pak se zpravidla drobné překročení limitu 5 sec. nepíská.

Pro hru brankáře v poli platí stejná pravidla, jako pro ostatní hráče (neplatí u výstroje). Brankář však smí překročit středovou čáru jen v tom případě, že má pouze výstroj a výzbroj, určenou pro hráče v poli.

Pozn.: pokud má skořepinové chrániče, velkou a hlubokou lakrosku nesmí za půlící čáru.

Pokud brankář opustil brankoviště, pak se do něj smí vrátit pouze když nemá míč pod kontrolou. Může si však míč vtáhnout lakroskou do brankoviště, pokud je jakoukoliv částí těla v brankovišti.

Pozn.: z tohoto pravidla vyplývá, že je možná přihrávka brankáři do brankoviště.

Žádný další hráč mimo brankáře nesmí, pokud není přerušena hra, vstoupit do brankoviště, tzn. nesmí se žádnou částí těla dotknout plochy brankoviště. Útočící hráč nesmí do brankoviště ani po odpískání.

Pozn.: pokud se hráč díky své velké rychlosti, nemotornosti nebo díky dobře postavenému obránci nestačí ani po vstřelení gólu vyhnout brankovišti, gól neplatí a rozehrává soupeř na své pomyslné brankové čáře 3m od brankoviště. Pokud se tam ale dostal díky faulu, gól samozřejmě platí a obránce může obdržet trest. Hráč může sebrat volně ležící míč v brankovišti vlastní holí, pokud při tom nezpůsobí kontakt s brankářem nebo jeho holí v brankovišti. Hráč v poli nesmí ani při střele kontaktovat brankáře ani jeho hůl v brankovišti. Brankář však nesmí tento zákrok úmyslně způsobit. Pozn.: z tohoto znění vyplývá, že pokud stojí brankář v brankovišti a holí sbírá míč mimo brankoviště je možné atakovat pouze hůl, nikoli brankáře. Pokud si brankář míč přisune do brankoviště nesmí se brankář atakovat vůbec a pokud následně vyběhne s míčem mimo brankoviště, je možné ho dovoleně atakovat jako jiného hráče.

Vběhne-li hráč úmyslně do brankoviště se snahou zmařit akci soupeře, je vyloučen na dvě minuty. Porušení tohoto pravidla v gólové šanci se trestá trestným střílením (pokud z akce nepadl gól).

Pozn.: Pokud z akce padl gól, pak se pouze píše do zápisu 2 min. trest pro viníka a trestné střílení se již nevykonává. Neúmyslné porušení pravidel o brankovišti se trestá ztrátou míče. Jestliže má míč družstvo, které se neprovinilo, hra se nepřerušuje - výhoda. Pokud nelze posoudit kdo porušil pravidla o brankovišti dříve, následuje rozhoz na brankové čáře 3m od brankoviště. Čára je součástí brankoviště.

2.13. Zpracování míče

Hráči se mohou při hře dotýkat míče kteroukoliv částí svého těla, pouze nesmí míček sevřít v dlani a úmyslná přihrávka nebo zpracování míče dlaní je rovněž zakázána. Stejně tak je zakázáno úmyslné zalehnutí nebo zašlápnutí míče na zemi, i v případě, že byl míč nejdříve přikryt lakroskou. Porušení těchto pravidel znamená udělení míče soupeři v místě přestupku.

Pozn.: Pokud někdo přiklopí míč lakroskou (třeba i brankář) a někdo z družstva soupeře to učiní také a nikdo z nich nemá snahu pokračovat ve hře, píská se rozhoz.

2.14. Povolené bránění

Bránit lze soupeři, který má míč pod kontrolou. Je povoleno bránění trupem a to zepředu a z boku. Je zakázáno naskakování do hráče (jak obránce, tak i útočníka).

Při vzájemném souboji dvou hráčů o volný míč lze použít dovolené hry tělem.

Pozn.: Stále platí, že je zakázán zákrok zezadu.

Dále je dovoleno bránění pomocí vyrážení míče z lakrosky soupeře vlastní lakroskou.

Pozn.: I velká a hrubá rána do soupeřovy lakrosky je nebezpečná a proto se píská jako nebezpečná hra holí.

Přidržení nebo zahákování ruky soupeře je posuzováno jako faul. Je zakázán jakýkoliv úder rukou, nohou nebo lakroskou vůči protihráčovu tělu. Je zakázán jakýkoliv zákrok zezadu a bez míče!

Pokud se ale útočník během dovoleného bránění otočí k obránci zády není to posuzováno jako faul.

Pokud útočník odstrkuje volnou rukou soupeřovu lakrosku, ruku, nebo celého soupeře, je to považováno jako faul útočníka.

2.15. Prorážení

Je útočný faul, při němž útočník vrazí tělem nebo jinou částí těla (kolenem, loktem, hlavou) do stojícího obránce.

Pozn.: Zde je třeba posoudit jestli obránce vběhl útočníkovi do cesty (pak to nemůže být prorážení) nebo jestli útočník srazil obránce bez snahy se mu vyhnout. Případný menší pohyb obránce, např. rukama, nemůže mít vliv.

2.16. Protažená střela

Pokud střílející hráč udeří při střele nebo těsně po ní soupeře do jakékoliv části jeho těla, jedná se o faul. Trestá se stejně jako sekání. Toto pravidlo neplatí v tom případě, že protihráč úmyslně vloží část těla do dráhy lakrosky soupeře. Kontakt lakrosky střelce s trupem, hlavou či krkem obránce je vždy považováno za protaženou střelu.

2.17. Hra z dohledu

Pokud rozhodčí usoudí, že se hra příliš vzdálila a je ohrožena regulérnost rozhodování, nebo se hra dostala do prostoru, kde se nedá hrát nebo hrozí nějaké nebezpečí (dopravní komunikace, křoví, plot a pod.), pak rozhodčí píská přerušení hry. Hra pokračuje rozhozem na místě, které je blíže středu hřiště a to v případě, že oba soupeři by byli na inkriminovaném místě přibližně stejně rychle. Pokud některý z hráčů má rozhodující náskok, hra se přeruší a pokračuje se vložením do lakrosky mužstvu tohoto hráče.

Pozn.: Pokud se rozhoz píská včas nedostane se většinou rozhodčí do problému, zda odpískat vložení do lakrosky nebo rozhoz.

2.18. Hra po zemi

Souboj o míč na zemi delší než 3 sec. je zakázán. Rozhodčí hru přeruší a následuje rozhoz.

Pozn.: V tomto bodě se myslí SOUBOJ. Volný míč může ležet nebo se kutálet dokud ho někdo nesebere.

2.19. Střídání

Střídat lze kdykoliv v průběhu hry, ale pouze na vyznačeném území. Střídající hráč nesmí vstoupit na hrací plochu dřív, než střídaný vstoupí na plochu střídačky. Vyměnit brankáře spolu s výměnou výstroje je možné provést pouze jednou za zápas (v případě zranění lze i vícekrát) a to s vědomím rozhodčího a při zastaveném čase. Bez výměny výstroje je možné měnit brankáře kdykoliv, ale jen při přerušení. Do brankoviště však smí pouze brankář (označen písmenem B v zápise). Jedno mužstvo smí mít v zápise v jednom okamžiku nejvýše dva brankáře a současně nemohou být na hřišti oba dva. Střídat brankáře za hráče v poli lze kdykoliv, ale potom žádný hráč z pole nesmí do brankoviště.

Označit druhého brankáře nebo provést změnu brankáře v zápise je možné i během zápasu, ale jen za přerušené hry. Změnu provádí jeden z rozhodčích.

2.20. Zranění hráče

Pokud během hry dojde ke zranění hráče, rozhodčí neprodleně přeruší hru a hráči je poskytnuta patřičná pomoc. Hráč, který dál nemůže pokračovat ve hře, musí být vystřídán. Hra pokračuje buď rozhozem v místě přerušení hry nebo míčem rozhodčího.

2.21. Závěr utkání

Hra končí závěrečným hvizdem hlavního rozhodčího. Branka, která padla po odpískání, neplatí. Pokud došlo současně s odpískáním konce zápasu k přestupku, je ještě proveden následný trest. Při vložení do lakrosky a po písknutí musí hráč neprodleně vystřelit s oběma nohama na zemi a nesmí přihrát. V případě, že je uděleno trestné střílení, provede se celé.

Obě družstva nastoupí do středu hřiště a rozhodčí oznámí výsledek. Po ukončení zápasu kapitáni potvrdí svými podpisy správnost zápisu.

Utkání končí nástupem obou mužstev na středové čáře a vyhlášením výsledku. Do té doby může rozhodčí udělovat tresty. (To je důležité pro evidenci a případný stop tohoto hráče pro další zápas).

3. Rozhodčí a řízení hry

3.1. Rozhodčí

Utkání řídí dvojice rozhodčích v poli (hlavní a pomocný). Rozhodčí jsou součástí hry. Rozhodčí mimo jiné odpovídá za měření hrací doby, časových limitů, trestů a za vedení zápisu. Případný třetí rozhodčí vykonává pomocné funkce (např. vedení zápisu, měření trestů a pod.). V případě nutnosti (zranění, nevolnost a pod.) může třetí rozhodčí nahradit jednoho z rozhodčích v poli.

Rozhodčí v poli mají stejná práva a povinnosti, jejich rozhodnutí je závazné a konečné. V případě sporného rozhodnutí platí výrok hlavního rozhodčího.

3.1.1. Povinnosti

Oba rozhodčí rozhodují nestranně podle pravidel SALH Praha. Mají oděv, odlišný od hráčů, píšťalky a stopky. Oba rozhodčí posoudí před zápasem regulérnost hřiště a míče a výstroj hráčů.

3.1.2. Práva

Kdykoliv kontrolovat výstroj a výzbroj hráčů, nastavit hrací dobu o ušlý čas zastavit čas, ukončit zápas předčasně z důvodů, které zabránily další hře nebo znemožnily objektivní rozhodování. Vyhlásit kontumační výsledek v případě, že jedno nebo obě družstva nenastoupí v předepsané době k zápasu.

3.2. Přestupky a tresty

Podle druhu a závažnosti přestupku jsou stanoveny tresty:

ztráta míče a ztráta míče s napomenutím - 3.2.1.

vyloučení ze hry na 2 min. + ztráta míče - 3.2.2.

vyloučení na 5 min. + ztráta míče - 3.2.3.

osobní trest - 10 minut - 3.2.4.

- do konce zápasu - 3.2.4.

trestné střílení - 3.2.5.

trest brankáři - 3.2.6.

mnohonásobný trest - 3.2.7.

odložené tresty - 3.2.8.

kontumace - 3.2.9.

3.2.1. Ztráta míče a ztráta míče s napomenutím

Trest ztráty míče se uděluje za technické přestupky: porušení pravidla středové čáry, brankoviště, čas. limitu 5sec. v brankovišti a 30 sec. pro střelu, úmyslnou hru rukou, úmyslné zalehnutí nebo zašlápnutí míče, za 2. chybu při rozhozu, za nebezpečnou hru lakroskou a nedovolené bránění.

Trest ztráty míče s napomenutím se uděluje za nedovolené bránění: držení, hákování, strkání rukama, bránění bez míče, odstrčení nebo kopnutí (šlápnutí) do soupeřovy lakrosky, vrážení do hráče a prorážení, za sekání do soupeřovy lakrosky nepřiměřenou silou.

Pozn.: Trest ztráty míče s napomenutím znamená, že pokud se hráč, který byl za určitý faul napomínán, opět proviní tímto faulem, je vykázán na dvě minuty. Napomenutí se hráči udílí ústně.

Hra pokračuje vložením míče do lakrosky soupeře v místě přestupku

Pozn.: Míč nesmí být vložen do lakrosky blíže než 3m od brankoviště. Pokud se přestupek stal blíže než 3m, následuje vložení do lakrosky ve vzdálenosti 3m od brankoviště na ose střed branky - místo přestupku.

3.2.2. Vyloučení ze hry na 2 min. + ztráta míče

Trest vyloučení ze hry na 2min. se uděluje družstvu za nezapsání hráče do zápisu, špatné střídání, nesportovní chování střídačky (kapitán určí jednoho hráče, který byl na hřišti a uvedeného v zápise, který půjde trest odsloužit).

Trest hráči se uděluje za nesprávnou výstroj a výzbroj, neuposlechnutí výroku rozhodčího, zahození nebo zakopnutí míče, úmyslné kopnutí nebo šlápnutí do soupeřovy lakrosky, použití vulgárních výrazů nebo gest za účelem vyprovokování nebo urážku soupeře (nesportovní chování), úmyslné porušení pravidla o brankovišti ve snaze zmařit akci soupeře, podražení, zákroky tělem zezadu, sekání holí do těla soupeře, krosček, faul loktem či kolenem, hrubost a za opakovaný faul po napomínání (3.2.1.), za hození a zahození lakrosky (i po odpískání).

- podražení je faul při kterém hráč nohou, lakroskou nebo rukou podrazí nohy soupeře.

- krosček je faul při kterém hráč srazí soupeře holí drženou oběma rukama.

- faul loktem je jakýkoliv úder loktem do těla soupeře

- hrubost je jakýkoliv náznak šarvátky mezi hráči (např.: mimo hru a pod.)

Hra pokračuje vložením do lakrosky ve středovém kruhu (tresty družstvu) nebo v místě přestupku (tresty hráči).

Potrestaný hráč se vrací do hry po uplynutí trestu na znamení rozhodčího nebo po první brance, kterou jeho družstvo obdrží při oslabení.

Oslabení je situace, při které má mužstvo na trestné lavici více vyloučených hráčů než soupeř (počtu nepočítají se osobní tresty).

Pozn.: pokud k zápasu nastoupí jedno družstvo se čtyřmi hráči v poli a druhé s pěti a mužstvu s pěti hráči je vyloučen hráč na 2 minuty, jedná se o oslabení, přestože jsou na hřišti síly vyrovnány.

3.2.3. Vyloučení na 5 min. + ztráta míče

Trest vyloučení ze hry na 5min se uděluje hráči za urážku rozhodčího, faul po odpískání, úmyslně hrubý faul, sekání nad úrovní ramen (u tohoto faulu je třeba posoudit, jestli se poškozený hráč úmyslně nepohyboval sehnutý a sám se tak vystavoval nebezpečí seknutí do hlavy či do krku, pak by byl trest stejný, jako u sekání do těla soupeře - 2min.), napadení, píchání holí.

Hra pokračuje vložením do lakrosky soupeře v místě přestupku. Potrestaný hráč se vrací do hry po uplynutí trestu na znamení rozhodčího nebo po 2. obdržené brance, kterou jeho družstvo obdrželo při oslabení.

3.2.4. Osobní trest

Osobní trest může být udělen samostatně ( i za provinění při přerušení hry) nebo spolu s kratším trestem. V tomto případě musí jít spolu s postiženým na trestnou lavici ještě jiný hráč (určený kapitánem) a ten se vrací do hry po uplynutí menšího trestu. Po uplynutí osobního 10 min. trestu se postižený vrací až při nejbližším přerušení hry.

Osobní trest 10 min. se uděluje při nevhodném komentáři na rozhodnutí rozhodčího, za úmyslný a hrubý faul (spolu s 2 či pětiminutovým trestem) a při osobních prohřešcích, které nevyžadují trest do konce zápasu.

Pozn.: Pokud je jasně vidět úmysl faulovat hráče (např. úmyslné seknutí je velmi nebezpečné), pak je třeba uplatnit osobní desetiminutový trest.

Osobní trest 10 minut (pokud byl udělen zároveň s kratším trestem), se začíná počítat po uplynutí kratšího trestu. Jinak po zahájení hry po vyloučení.

Osobní trest do konce zápasu se uděluje při druhém 5ti min. trestu (jednomu hráči lze udělit i dva 5ti min. tresty najednou za prohřešky ve hře). V tomto případě hráč opustí střídačku a trest je sloužen náhradníkem, který po 5ti min. nastoupí do hry. Za úmyslně brutální faul a hrubou urážku rozhodčího lze udělit osobní trest do konce zápasu.

Pozn.: Je třeba rozlišit nevhodný komentář (osobní trest 10 min.) a urážku (do konce zápasu). Osobní desetiminutový trest automaticky následuje po úmyslném faulu, který vedl ke zranění hráče.

3.2.5 Trestné střílení

Trestné střílení - se uděluje při nedovoleném zákroku na hráče, který v momentě faulu šel sám na brankáře nebo při úmyslném porušení pravidla o brankovišti ve snaze zabránit vstřelení branky (pokud branka nebyla vstřelena).

Pozn.: Trestné střílení je možné nařídit všude na hřišti (tedy ne jenom na soupeřově polovině), pokud byla dodržena zásada, že v době faulu nebyl mezi útočníkem a brankou žádný jiný obránce než brankář.

Provedení: hráč, který provádí trestné střílení, vybíhá na znamení rozhodčího ze středu hřiště a má míč v lakrosce. Nesmí se zastavit ani vracet. Trestné střílení končí v okamžiku, kdy míč přetne brankovou čáru nebo se odrazí od tyče či brankáře vně brány. Dorážet odražený míč již útočník nesmí. Útočník nesmí zasahovat do hry po té, co míč opustil jeho lakrosku.

Ostatní hráči jsou během trestného střílení za středovou čarou a nemohou žádným způsobem zasahovat do průběhu TS.

Čas se během TS pozastavuje. Brankář musí po dobu TS zůstat v brankovišti. Hra pokračuje rozhozem na středovém bodu.

Zároveň s trestným střílením je provinilci udělen minimálně 2min. trest. Ten se zapíše do zápisu do utkání, ale neslouží se. 5ti min. trest seslouží a vrací se do hry po 1. brance, kterou jeho družstvo obdrželo při oslabení. Sloužené i nesloužené tresty musí být uvedeny v zápise.

3.2.6. Tresty brankáři

Tresty brankáři - pokud je brankáři udělen 2 nebo 5ti min. trest, slouží ho za něj náhradník, vybraný kapitánem z hráčů, uvedených na soupisce. Osobní trest slouží brankář osobně.

3.2.7. Mnohonásobné tresty

Mnohonásobné tresty - jsou uděleny hráči, který se provinil několikanásobným porušením pravidel ve hře.

Pozn.: Ilustrativní příklad: hráč se proviní sekáním a postiženému je ponechána výhoda. Viník opět seká a tentokrát do hlavy. Hráč je tedy vyloučen na 2 + 5 min. Po odpískání slovně napadne rozhodčího. Tým již není trestán a trestán je pouze viník osobním trestem podle druhu provinění buďto 10 min. trestem nebo do konce zápasu. 2 + 5 min. slouží jiný hráč určený kapitánem.

3.2.8. Odložené tresty

Odložené tresty - jedno družstvo může mít na trestné lavici pouze dva hráče, kteří současně slouží trest (neplatí u osobních trestů). Zároveň na hrací ploše musí zůstat alespoň 4 hráči včetně brankáře. Pokud je tedy vyloučen třetí hráč stejného družstva na trestnou lavici, odejde na ní, jeho družstvo hraje dále ve 4 a jeho trest se začne započítávat teprve po vypršení trestu prvního trestaného z jeho družstva. Ten se však může vrátit na svojí střídačku až při přerušení hry.

Pozn.: Mužstvo tedy hraje 4 minuty v oslabení o dva hráče a na trestné lavici má tři hráče.

V případě vstřelení branky oslabenému družstvu se u několikanásobného trestu vrací do hry ten hráč, který byl vyloučen jako první (pokud nedostal osobní trest).

Pokud družstvo nemá v případě několikanásobného vyloučení alespoň 4 způsobilé hráče, následuje za každý další 2min. trest trestné střílení a za každý další 5ti min. trest dvě trestné střílení. V případě dalších vyloučených se postupuje stejně.

3.2.9. Kontumace

Kontumace - pokud družstvo nemůže nahradit hráče vyloučeného do konce zápasu, hraje zbytek času v oslabení. Jestliže je počet hráčů, dohrávajících utkání menší než 5, rozhodčí zápas ukončí kontumací ve prospěch soupeře.

Pokud je rozhodčí fyzicky napaden hráčem, popř. nehrajícím členem družstva během nebo při přerušení hry, má právo ukončit zápas kontumačně ve prospěch družstva, které se neprovinilo. Kontumační výsledek utkání je 10:0. Kontumační výsledek může vyhlásit až do vyhlášení výsledku utkání u středové čáry. Pokud je v době předčasného ukončení utkání stav s větším rozdílem branek než je deset ve prospěch družstva, které se neprovinilo, ponechává se tento výsledek. V tomto případě se nemění výsledek na 10:0.

Pozn.: Pokud byl tedy rozhodčí napaden po odpískání konce zápasu, ale před vyhlášením výsledku a zakončením utkání, může vyhlásit kontumační výsledek.

3.3. Výhoda

Jestliže faulovaný hráč má míč pod kontrolou, rozhodčí signalizuje ponechání výhody a hra pokračuje bez přerušení. Při výhodě s vyloučením (signalizace zvednutou rukou) rozhodčí přeruší hru až po zakončení akce a udělí trest.Výhoda s vyloučením končí vstřelením branky nebo ztrátou míče. Následuje rozhoz v místě, kde byla hra přerušena. Jestliže z akce padla branka, 2min. trest je udělen, ale neslouží se. 5ti min. trest je sloužen a hráč se vrací po první brance, kterou jeho družstvo obdrželo při oslabení.

3.4. Míč rozhodčího

Jestliže rozhodčí přeruší hru v domnění, že byla porušena pravidla a zjistí, že tomu tak nebylo nebo že se v pravidlech zmýlil (např. po konzultaci s druhým rozhodčím), ponechá míč družstvu, které jej mělo v držení před přerušením hry.

3.5. Práva kapitána a jeho zástupce

Při přerušení hry může požádat rozhodčího o výklad použitého pravidla, případně upozornit rozhodčího, že si počíná v rozporu s pravidly. Při přerušení hry požádat rozhodčího, aby zkontroloval výzbroj a výstroj soupeře. Pokud skutečně neodpovídá pravidlům, je hráč soupeře vyloučen ze hry (viz. odst. 3.2.2.), pokud je v pořádku, určí kapitán jednoho spoluhráče, uvedeného na zápise, který bude vyloučen.

Na začátku utkání beztrestně požádat rozhodčího o překontrolování výstroje a výzbroje soupeře. Případný provinilec není potrestán, pouze nesmí nepovolenou výstroj nebo výzbroj použít ve hře.

Kapitán si také může jednou za poločas vyžádat oddechový čas 30 sec.

3.6. Zápis o utkání

Způsob vedení zápisu určuje pořadatel soutěže. Tato pravidla mohou být doplněna nebo pozměněna soutěžním ligovým řádem, ale jen pro danou oblast.

Zvláštní ustanovení

Tato pravidla platí od 1.9.1996 a byla upravena v roce 1997 o změnu v bodě 2.6. - Zahájení hry.

Mohou být doplněna nebo pozměněna soutěžním ligovým řádem, ale jen pro danou oblast.

 

-khzs-

Zpět