POMOC PĚSTOUNSKÝM RODINÁM

07.02.2017 18:14

Pomoc a podporu pěstounských rodinám poskytujeme  od roku 2013 na základě novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která klade důraz na rozvoj náhradní rodinné péče a celkově zvyšuje podporu pěstounské péče. Rovněž také přesněji vymezuje práva a povinnost pro osoby pečující (pěstouny a poručníky) a pěstouny v evidenci. Pro pěstounské rodiny v praxi to znamená, že musí mít uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací, a následně tak mají právo na pomoc a podporu svého klíčového pracovníka.

Pomoc a podpora z naší strany spočívá především v naplňování práv a povinností pěstounů vyplývajících z dohod o výkonu pěstounské péče, a to především v těchto oblastech:

  • pomoc při zajištění osobní péče (v době nemoci, narození dítěte, úmrtí osoby blízké, vyřízení nezbytných osobních záležitostí)
  • zajištění celodenní péče (pro dítě starší 2 let, v délce alespoň 14 dní v kalendářním roce)
  • zprostředkování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci
  • pomoc s rozvíjením vztahů dítěte s osobami blízkými
  • zajištění vzdělávání (bezplatně, rozsah 24 hodin v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců)
  • spolupráce s pracovníkem, který sleduje vývoj dětí

-khzs-

Zpět