Okruh osob, kterým je služba určena-cílová skupina

05.08.2018 11:47

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina)

Specifikace okruhu osob:

Osoby (muži a ženy) starší 16 let
•    ohrožené domácím násilím
•    ohrožené separačním násilím jako pokračováním domácího násilí
•    zažily v minulosti jako dospělé osoby domácí násilí a následkem toho mají psychické problémy nebo vykazují příznaky posttraumatické stresové poruchy
•    z jejich blízkého okolí, které pro ně hledají pomoc nebo jsou zasaženy důsledky jejich situace
•    splňující podmínky § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
•    jejichž stav nevylučuje poskytnutí služby –  viz Kontraindikace k poskytnutí služby odborné sociální poradenství)
•    nejsou osobami kvůli kterým vyhledal/a uživatel/ka služeb pomoc
•    explicitně vysloví zájem o nabízenou sociální službu


Kontraindikací k poskytnutí služby odborné sociální poradenství je:


•    stav pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek
•    agresivní chování
•    projevy psychiatrického onemocnění, které zabraňuje poskytnutí služby

Kontraindikace k poskytování terapie je:


•    neschopnost porozumění a domluvení se v českém jazyce

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

• respektování práv a důstojnosti uživatelů/ek
• respektování rozhodnutí uživatele/ky týkající se řešení jeho/jí sociální situace (nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení)
• rovný přístup ke všem uživatelům/kám
• respektování soukromí
• individuální přístup
• motivování uživatelů/ek k životu bez násilí

CÍLE SLUŽBY

1. posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami
2. stabilizace psychického stavu
3. stabilizace sociální a právní situace
4. život bez násilí

 

 

Zpět