Oblast výchovy a vzdělávání klubovní lesní školy

01.05.2018 16:16

Oblast výchovy a vzdělávání klubovní lesní školy

 • zabezpečit, aby naplňování  vzdělávacího programu bylo využíváno k propojení úsilí a zkušeností všech vedoucích a jejich zástupců, instruktorů, instruktorek, zdravotníků, zdravotnic, koordinátorů, koordinátorek, dobrovolníků, dobrovolnic, patronů, patronek, stovkařů, stovkařek, lektorů, lektorek, při vytvoření společného postupu k realizaci požadavků rámcového vzdělávacího programu vzdělávání na klubovní lesní škole
 • společně s vedoucími, zástupci, instruktorů, instruktorek, zdravotníků, zdravotnic, koordinátorů, koordinátorek, dobrovolníků, dobrovolnic, guvernérů, guvernérek, patronů, patronek,  stovkařů, stovkařek, klubovní lesní školy působit na absolventy, jejich rodiče, partnery klubovní lesní školy při vysvětlování hlavních cílů vzdělávacího programu
 • zajistit, aby byly svobodně formulovány představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na klubovní lesní škole 
 • stanovovat jasné cíle při konkretizaci výchovné a vzdělávací strategie klubovní lesní školy 
 • vzdělávací obsah upravovat s ohledem na potřeby absolventů a podmínky klubovní lesní školy, průběžně nově specifikovat očekávané výstupy a neustále konkretizovat výběr, rozčlenění a propojení vzdělání
 • rozvíjet vnitřní motivaci absolventů a vést je k objektivnímu sebehodnocení; zabezpečit smysluplnost učiva a všech činností, vytvořit podmínky k tomu, aby absolventi měly možnost vlivu na průběh výuky a vzdělávání
 • ve výuce cizích jazyků se zejména zaměřit na využití řečových dovedností, slovní zásoby a schopnosti komunikovat v běžných situacích. Dále se zaměřit na porozumění cizojazyčného ústního projevu, na práci s jednoduchým literárním textem, na takové formy práce jako „cizí jazyk hrou“ (rozpočitadla, hry, písničky, básničky), čtení s porozuměním (využití časopisů, textů na internetu apod.), zvládnutí přiměřeného písemného projevu (vytvářet možnosti navazování korespondence se školami, spolky, organizacemi, nadacemi, korporacemi v zahraničí), na získávání zahraničních lektorů,  pro výuku cizích jazyků,
 • zajistit provázanost výuky cizích jazyků na Společný evropský referenční rámec pro jazyky; pro hodnocení a sebehodnocení úrovně výuky využívat Evropského jazykového portfolia (jazykový pas, jazykový životopis ) 

 

 • začátkem každého roku organizovat besedy s absolventy, v nichž se seznamují s cíli klubovní lesní školy na daný rok a zároveň o nich diskutovat s možností je zpřesnit, pozměnit a doplnit podle svých představ
 • usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů a vytváření příjemného a podnětného prostředí v klubovní lesní škole, v němž je vztah k absolventům chápán a uplatňován jako vztah k partnerům a účastníkům vzdělávání a umožňuje jim učit se spolu a jeden od druhého 
 • pozitivně ovlivňovat zdraví absolventů jako stav jejich tělesné, duševní a sociální pohody. Do každodenní práce klubovní lesní školy zařazovat takové aktivity, které absolventy povedou k pozitivním změnám postojů k sobě a svému okolí, k vytváření vztahů s lidmi na základě důvěry a úcty, k osvojení dovedností řešit problémy a zvládat stres i k dodržování životosprávy
 • vést absolventy k samostatnému a aktivnímu nalézání souvislostí, k variantnímu řešení problémů, k praktickému a účelnému rozhodování, tedy k dovednostem, které jsou pro ně podstatné jak v učení, tak v životě 
 • při hodnocení práce absolventů nezdůrazňovat, co neumějí 
 • klást důraz na aktivitu, snahu a pokrok, poskytovat absolventům příležitosti zažít každodenní úspěch. Na práci s chybou se zaměřovat jako na jev se zpětnou vazbou, nechápat jí negativně, ale jako výzvu k rozvoji 
 • naučit absolventy pracovat s chybou jako přirozenou součástí získávání poznatků a vědomostí 
 • při práci s textem se zaměřit na jeho kritické čtení a vnímání, na chápaní podstaty a objasňování cílů a pravidel psaného sdělení a identifikování základních orientačních prvků v textu 
 • zapojením klubovní lesní školy do vzdělávacího programu  prohlubovat jazykové znalosti a dovednosti absolventů a vztahy s dalšími evropskými zeměmi s Francií, Velkou Británií, Chorvatskem a Slovenskem, v této souvislosti se také zaměřit na poznání zvyků, kultury, způsobu myšlení, pochopení a respektování jejich odlišností 
 • naučit absolventy pracovat s informacemi, umět je vyhledávat a hledat mezi nimi souvislosti. Vést je k samostatné práci, umět si poradit se zadanými úkoly a zpracovávat samostatné projekty. Každá vyučovací hodina musí být kvalitní, pro děti zajímavá, mít přívětivou pracovní atmosférou 
 • zaměřit pozornost na prohlubování počítačové gramotnosti absolventů, umožnit absolventům získávat praktické a teoretické znalosti v ovládání výpočetní techniky a zlepšit tak jejich orientaci ve světě informací. Naučit je pracovat s internetem jako zdrojem informací a získat tak cennou dovednost učit se
 • dále rozšiřovat a zkvalitňovat výuku informatiky, využití ICT techniky v ostatních předmětech i zajištění přístupnosti osobních počítačů a internetu pro absolventy mimo vlastní výuku 
 • důraz klást na propojování výuky s praktickými zkušenostmi absolventů, využívat metodu projektového vyučování. Prostřednictvím ekologické výchovy zvyšovat povědomí o globálních problémech světa a místa svého působení, vychovávat ke globálnímu myšlení a odpovědnosti a promítání environmentálního chování do rozhodování o svých dalších aktivitách. Postupně zapojit všechny absolventy a následně rodičovskou veřejnost do třídění odpadu. I nadále pořádat pravidelně exkurze do ekologického centra EC-KHZS. Do vyučování zařazovat přírodovědné přednášky, exkurze a návštěvy expozic v muzeích. Zapojit se do celostátních ekologických projektů a zabezpečit nabídku ekologických klubů, volitelných předmětů a soutěží
 • nabídkou širokého okruhu volitelných předmětů ve všech absolventů podporovat diferenciaci zájmů absolventů. Tím umožnit větší respektování individuálních studijních předpokladů absolventů, vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů a vést absolventy k osobní odpovědnosti za vlastní výběr předmětů. Do učebního plánu zařazovat volitelné předměty na základě zájmu absolventů
 • práci v zájmových klubech dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), zaměřit zejména na volnočasové aktivity v zájmových klubech dětí a mládeže, které povedou k získávání vhodných vědomostí a dovedností, prostřednictvím hry probouzet u dětí vlastní tvořivost a rozvoj fantazie, vést absolventy k aktivnímu odpočinku
 • neustále zkvalitňovat vybavení odborných pracoven tak, aby absolventovi práce v nich vytvářela prostor pro co nejsnazší získávání vědomostí a dovedností. Dosáhnout takového stavu, aby v každé vzdělávací místnosti byla interaktivní tabule a osobní počítač s připojením k internetu. Ve všech klubovnách (vzdělávacích místnostech) vytvořit relaxační koutky, vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek a relaxaci ve všech prostorách klubovní lesní školy, k tomu využít i tělocvičen a hřiště
 • za důležitou součást vzdělávací, ale především výchovné činnosti klubovní lesní školy považovat aktivní využití volného času absolventů v zájmových klubech dětí a mládeže, (ZČ-KKH KHZS), které svým obsahem navazují na výuku a zároveň slouží jako prevence patologických jevů. Jedná se zejména o zájmové kluby dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), se zaměřením na tělovýchovu a sport, dramatickou výchovu, cizí jazyk nebo rozšiřování kulturního rozhledu.
 • vést absolventy k samostatnému organizování nejrůznějších akcí v době mimo vzdělávání, umožňovat jim realizovat jejich vlastní nápady, jejich tvořivost podněcovat organizováním nejrůznějších anket
 • v práci klubovní lesní školy s talentovanými a nadanými absolventy se společně s vedoucími, zástupci vedoucích, stovkaři, patroni, guvernéry, dobrovolníky, instruktory, lektory, zdravotníky, kuchaři, zaměřit na jejich vyhledávání, zapojování talentovaných jedinců do olympiád a soutěží, do práce v zájmových klubech dětí a mládeže, (ZČ-KKH KHZS) a na jejich seberealizaci při vypracovávání odborných projektů a samostatných prací; úspěšné reprezentanty klubovní lesní školy v nejrůznějších soutěžích oceňovat na jejich setkáních spojeným s krátkým posezením a drobným občerstvením
 • navázat na tradici
 • k prohloubení poznání absolventů a vytváření lepších vztahů v  kolektivu uskutečňovat dny vedoucích a jejich zástupců, instruktorů, minimálně dvakrát v roce
 • zvyšovat pocit hrdosti na klubovní lesní školu prostřednictvím vytvořené symboliky klubovní lesní školy (píseň klubovní lesní školy, vlajka klubovní lesní školy, znak klubovní lesní školy apod.)
 • v rámci výchovného poradenství zajišťovat poskytování odborných a poradenských služeb všem subjektům zapojeným do výchovně vzdělávacího procesu na klubovní lesní škole, zabezpečovat odbornou péči o absolventy sociálně znevýhodněné a se specifickými poruchami učení i realizaci systému profesní orientace a výchovy k volbě povolání
 • při vzdělání u absolventů sociálně znevýhodněných a se specifickými poruchami učení zabezpečit tempo odpovídající věku a individuálním dovednostem a schopnostem, k tomu využít individuálních vzdělávacích programů, v maximální míře využívat názorných učebních pomůcek
 • preventivně předcházet výchovným problémům vytipováním problémových absolventů, spoluprací s rodinou i důsledným sledováním na klubovní lesní škole. V programu primární prevence sociálně negativních jevů klást především důraz na pozitivní využívání volného času dětí a mládeže v zájmových klubech (ZČ-KKH KHZS).

-khzs-

Zpět