Oblast řízení práce klubovní lesní školy, spolupráce s rodiči a veřejností

01.05.2018 16:58

Oblast řízení práce klubovní lesní školy, spolupráce s rodiči a veřejností

 • vytvářet předpoklady a podmínky k týmové práci všech vedoucích, zástupců vedoucích, patronů, patronek, stovkařů, stovkařek, guvernérů, guvernérek, lektorů, instruktorů, dobrovolníků, zdravotníků, zdravotnic, kuchařů, kuchařek, v řídící a organizační práci považovat za důležitý faktor spolurozhodování zabezpečovat podíl klubovního parlamentu, složeného se zástupců absolventů, na zkvalitňování práce klubovní lesní školy, pravidelně vyhodnocovat připomínky a náměty z jeho jednání, o přijatých opatřeních informovat absolventy
 • zabezpečovat, aby vedoucí, zástupce vedoucího, patron, patronka, stovkař, stovkařka, guvernér, guvernérka, lektor, lektorka, instruktor, instruktorka, dobrovolník, dobrovolnice, zdravotník, zdravotnice, kuchař, kuchařka, měli všechny podmínky k nerušené práci při vzdělávání a výchově absolventů
 • při hodnocení úrovně výchovně vzdělávací činnosti klubovní lesní školy používat kvalitních a rozmanitých nástrojů pro sebehodnocení, ale i dotazníky pro absolventy, rodiče, k organizaci a obsahu činnosti klubovní lesní školy 
 • pro stanovení dlouhodobých i krátkodobých úkolů a hodnocení práce klubovní lesní školy využívat analýzy 
 • v rámci možností klubovní lesní školy zabezpečit, aby v zájmových klubech dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS) byl odpovídající počet absolventů, podle podmínek a charakteru vybraných vyučovacích předmětů dělit na skupiny 
 • ke konzultacím o prospěchu a chování absolventa s rodiči zvát i samotného absolventa, který má možnost se k hodnocení klubovní lesní školy vyjádřit 
 • jednání komisí KHZS vzdělávacích oblastí využívat k získávání podnětů k neustálému zkvalitňování výchovy a vzdělávání absolventů klubovní lesní školy, a to za dodržení podmínky věcného a koncepčního jednání těchto orgánů klubovní lesní školy
 • ve větší míře zapojovat rodičovskou veřejnost do každodenního života klubovní lesní školy, k tomu využívat dnů otevřených dveří v klubovní lesní  škole, akademií a výstav, účasti rodičů na akcích jednotlivých zájmových klubů dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS) i klubovní lesní školy jako celku, projektových dnů, vedení zájmových klubů dětí a mládeže, (ZČ-KKH KHZS) zajišťováním odborných kurzů a školení pro dospělé (výpočetní techniky, cizí jazyky, primární prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů apod.)
 • zabezpečit informační systém na klubovní lesní škole, který bude informovat absolventy, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky o aktuální situaci, hlavních úkolech, perspektivách klubovní lesní školy a bude napomáhat dalšímu vzdělávání. K tomu využít zejména výpočetní techniky, www stránek včetně on-line přístupu, nástěnných tabulí,  časopisu klubovní lesní školy, ročenek a sborníků prací absolventů, informačních zpravodajů, audio a videozáznamů ze života klubovní lesní školy, týdenních a ročních plánů práce a akcí; k zajištění informačního systému na klubovní lesní škole vytvořit INFOCENTRUM s knihovnou a studovnou, do kterého budou mít přístup nejen absolventi, ale i ostatní zájemci z řad rodičovské, ale i občanské veřejnosti
 • zabezpečit zpřístupnění klubovní lesní školy, o víkendech, organizovat vzdělávací kurzy a akce zájmového charakteru nejen pro absolventy, ale i pro ostatní zájemce 
 • na konci každého  roku organizovat „Letní slavnost“ jako společné posezení s rodiči, absoventmi a vedoucími, jejich zástupci, patrony, patronky, guvernéry, guvernérky, lektory, instruktory, zdravotníky, zdravotnice, kuchaři, kuchařky. Z této akce postupně vytvořit tradici zaměřenou na zlepšení komunikace mezi vedoucími, jejich zástupci, patrony, patronky, guvernéry, guvernérky, lektory, instruktory, zdravotníky, zdravotnice, kuchaři, kuchařky a rodiči
 • při řízení klubovní lesní školy považovat za rozhodující dokument „Organizační řád klubovní lesní školy“ se všemi kompetencemi, neustále jej inovovat, aby odpovídal skutečným potřebám klubovní lesní školy
 • v organizační a řídící práci vycházet zejména z naplňování zřizovací listiny vydané zřizovatelem, tj. KHZS, a dodržování všech platných právních norem, týkajících se výchovy a vzdělávání absolventů a postavení klubovní lesní školy jako ekonomického a právního subjektu

-khzs-

Zpět