Oblast lidských zdrojů klubovní lesní školy

01.05.2018 16:56

Oblast lidských zdrojů klubovní lesní školy

 • v rámci dalšího vzdělávání zabezpečit odborný růst vedoucích a jejich zástupců, patronů, patronek, stovkařů, stovkařek, lektorů, lektorek, instruktorů, instruktorek, koordinátorů, koordinátorek, dobrovolníků, dobrovolnic, zdravotníků, zdravotnic, kuchařů, kuchařek, důraz klást zejména na vzdělávání v takových oblastech, které bezprostředně souvisejí s novým obsahem a formami práce při realizaci vzdělávacího programu. Při zajišťování kurzů a seminářů zvát odborníky a lektory, instruktory do klubovní lesní školy
 • vytvářet předpoklady k tomu, aby odborné kurzy a semináře byly také organizovány a vedeny vedoucími, jejich zástupci, patrony, patronky, guvernéry, guvernérky, lektory, instruktory, zdravotníky, zdravotnice, kuchaři, kuchařky klubovní lesní školy a tím docházelo k předávání zkušeností a neustálému hledání nových forem a metod práce při zabezpečování výchovné a vzdělávací strategie klubovní lesní školy 
 • důraz položit vedle odborné kvalifikace zejména na pedagogické a psychologické zkušenosti vedoucími, jejich zástupci, patrony, patronky, guvernéry, guvernérky, lektory, instruktory, zdravotníky, zdravotnice, kuchaři, kuchařky
 • práci komisí vzdělávacích oblastí zaměřit především na otázky metod práce ve výuce při realizaci vzdělávacího programu stanovení obsahových priorit v jednotlivých oblastech a předmětech, oborech
 • prostřednictvím zapojení klubovní lesní školy do programu vzdělávání umožnit vedoucím, jejich zástupcům, patronům, patronkám, guvernérům, guvernérkám, lektorům, instruktorům, zdravotníkům, zdravotnicím, kuchařům, kuchařkám rozvinout nové nebo zdokonalit stávající pedagogické dovednosti, poznávat odlišné systémy vzdělávání ostatních partnerských zemí a nové výukové metody, které budou inspirací pro zlepšení přístupu k výuce 
 • zapojením do programu vzdělávání získávat asistenty a lektory pro výuku cizích jazyků 
 • mít vždy jasné představy o tom, co od vedoucích, jejich zástupcích, patronů, patronek, guvernérů, guvernérek, lektorů, instruktorů, zdravotníků, zdravotnic, kuchařů, kuchařek, zejména pedagogických pracovníků, v konkrétních podmínkách a případech klubovní lesní škola potřebuje. Stanovovat jasné, konkrétní a adresné pokyny. Za základ komunikace považovat dialog a dohodu
 • při zajišťování zájmové činnosti spolupracovat vyhledávat studenty jako vedoucí zájmových klubů dětí a mládeže
 • při přijímání nových spolupracovníků vycházet z předpokladu nutnosti stabilizace vedoucích, jejich zástupci, patrony, patronky, guvernéry, guvernérky, lektory, instruktory, zdravotníky, zdravotnice, kuchaři, kuchařky
 • zejména u vedoucích, jejich zástupcích, patronů, patronek, guvernérů, guvernérek, lektorů, instruktorů, zdravotníků, zdravotnic, kuchařů, kuchařek klubovní lesní školy neustále zabezpečovat základní orientaci v právních předpisech upravujících oblasti činnosti, které škola jako právní a ekonomický subjekt zabezpečuje
 • v souladu s platnými právními předpisy zabezpečit správnost postupu při nástupu nového pracovníka, zabezpečit odborné vedení personální dokumentace a problematiky práce

-khzs-

Zpět