Návštěvní řád akcí pořádaných KHZS

15.04.2018 12:00

INFORMACE K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU AKCE KHZS

Vstupem na akci, program, kterou pořádá nebo spolupořádá Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, Dolní 17/3, Žďár nad Sázavou 1 PSČ:59101 IČO: 26553571,  návštěvník potvrzuje, že bezpodmínečně:

Souhlasí, se zpracováním a evidencí osobních údajů.
Souhlasí se zveřejňováním multimediálních materiálů na kterých je návštěvník zaznamenán .
Prohlašuje, že je řádně informován o všech skutečnostech a ustanovení §11zák. č. 101/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších. Souhlasí s návštěvním řádem.

Podmínky ke vstupu

Vstupem do areálu, místa konání programu a akce (dále jen akce) se každý návštěvník zavazuje, že bude po dobu konání akce, dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád.

Návštěvník si je vědom, že prostor konání akce může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník dále uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce, nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, zveřejněny nebo použity k propagaci, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.


Každý účastník se musí chovat tak, aby neohrozil a nezpůsobil újmu ostatním účastníkům a nezpůsobil škodu na jakémkoliv majetku. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů zajištění hladkého průběhu akce se musí všichni návštěvníci a diváci podřídit pokynům organizátorů, policie, hasičů.


Rodiče zodpovídaljí za nezletilé návštěvníky.

Reklama a podnikání

Jakákoliv podnikatelská činnost jako například provozování občerstvení, prodej, nebo půjčování sportovních potřeb, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř areálů je povoleno jen se souhlasem pořadatele akce.

Návštěvní řád akcí

 • Vstup je povolen na základě platné vstupenky. Tato vstupenka mu bude vyměněna za identifikační náramek případně identifikační razítko, který návštěvníka opravňuje ke vstupu na akci. (platí v případě že je akce zpoplatněna)
 • Každý návštěvník je povinen při vstupu se podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzicky, za použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.
 • Návštěvník je povinen prokázat se platnou vstupenkou (nepoškozeným identifikačním náramkem, razítkem) po celou dobu pohybu v areálu.
 • Děti musí být vybaveny identifikační vizitkou s kontakty rodičů.
 • Platí zákaz vstupu se zvířaty, zejména psy, kteří nejsou na vodítku a nemají náhubek.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek.
 • Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebudou na akci vpuštěny, popřípadě budou pořadatelem vyvedeny.
 • Návštěvník akce je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v areálu, udržovat pořádek, nenarušovat průběh akce a pohybovat se pouze v prostorech určených pro návštěvníky.
 • Návštěvníci akce jsou povinni respektovat a uposlechnout pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby a ostatních organizačních pracovníků.
 • V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného (v případě že je akce zpoplatněna).
 • Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.
 • Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.
 • Pořadatel nezodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si účastník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu.
 • Návštěvník je povinen dodržovat zásady požární ochrany.

Na akci je zakázáno vnášet:

 • nápoje obsahující alkohol.
 • skleněné a plechové obaly a další tříštivé materiály.
 • omamné a psychotropní látky.
 • spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky.
 • nebezpečné předměty – pyrotechnika, zbraně, pevné tyče, deštníky, laserové ukazovátka a další, které by mohly být použity jako zbraně.
 • nadměrné předměty – skládací křesla, kočárky, jízdní kola apod.
 • předměty vytvářející nadměrný hluk – sirény, houkačky.
 • předměty určené k reklamě nebo prodeji neodsouhlasené organizátorem akce.
 • předměty, oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany.
 • bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače, WIFI AP hotspoty apod.) neplatí pro mobilní telefony.

V prostoru akce je zakázáno:

 • Není dovoleno fotografovat, pořizovat videozáznamy a jiné záznamy pro komerční a obchodní účely. 

 • vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny.
 • ničit zařízení a vybavení areálu.
 • konat svojí tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál.
 • lézt či přelézat pro obecné užívání přistavené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy.
 • házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu.
 • rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm.
 • překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely či jiné zařízení umístěné v areálu festivalu.
 • maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka.
 • používat jakékoliv bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače, WIFI AP hotspoty apod.) neplatí pro mobilní telefony.
 • vjíždět do areálu festivalu, akce v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech apod.
 • šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku.

Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, si vyhrazuje právo měnit návštěvní řád akcí KHZS.

-khzs-

 

Zpět