Mužská prostituce

09.09.2018 18:44

Mužská prostituce:

U této skupiny prostituujících osob lze použít stejné členění jako u prostituujících žen, přičemž na prvním místě by měla být zmíněna stále se zvětšující skupina homosexuálních prostitutů.

Homosexuální prostituci provozují převážně chlapci nebo mladí muži, kteří nejsou homosexuálně orientovaní, z čistě komerčních důvodů. Většina pochází ze sociálně slabého prostředí, z nefunkčních rodin, z náhradní rodinné péče, někteří jsou na útěku z výchovných zařízení nebo byli po dovršení zletilosti propuštěni z ústavní péče či z vazby. Počet prostitutů roste a rapidně klesá jejich věk. Věkový průměr je 17 let, profesní kariéra končí kolem 20. roku věku, velmi výjimečně se prostituují muži starší 30 -ti let.

Homosexuální prostituti jsou v drtivé většině závislí na alkoholu, drogách (pervitinu) a hracích automatech, nezřídka se podílejí nebo sami páchají trestnou činnost na svých klientech (krádeže, loupeže) i na sobě navzájem. Uplatňují se i jako herci v pornografických filmech s homosexuální tematikou. Ze statistiky Národní referenční laboratoře pro AIDS vyplývá, že homosexuální prostituti jsou vůbec nejrizikovější skupinou z hlediska onemocnění a přenosu HIV/AIDS. V posledních letech stále častěji provozují silniční a pouliční prostituci. Homosexuální prostituce je provozována zejména ve veřejných prostorách (nádražích) a v některých gay klubech, koncentruje se zejména do velkých měst, především pak v Praze.

Početně mnohem méně zastoupenou skupinou prostitutů jsou muži, nabízející své služby za úplatu ženám. Tzv. gigolové inzerují své služby prostřednictvím novin a časopisu s erotickou tematikou.

Za zvláštní a ojedinělou formu prostituce je možno považovat transsexuální prostituci.

-khzs-

Zpět