Místo a Čas poskytované služby SC-KHZS

05.08.2018 11:56

ČAS POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Provozní hodiny:
pondělí          09,00 – 19,00
úterý             09,00 – 17,30
středa           08,00 – 19,00  (každý sudý týden 08,00 – 16,00)
čtvrtek           09,00 – 17,30
pátek            08,00 – 16,30


•    na konzultaci je nutné se předem objednat na telefonním čísle 792502745


ROZSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Konzultace se sociální pracovnicí:


•    sociální poradenství
•    vyhodnocení rizik a tvorba bezpečnostního plánu
•    poskytnutí základních sociálně právních informací týkající se problematiky domácího násilí a jeho řešení
•    poskytnutí základních informací o možnostech řešení finanční situace (státní sociální podpora, sociální zabezpečení, sociální péče)
•    podání informací o službách jiných organizací, které SC-KHZS neposkytuje, včetně poskytnutí kontaktů na tyto organizace (např. krizová centra, pedagogicko psychologické poradny, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, psychiatrické ambulance apod.)
•    doprovod na jednání u soudu, na úřadech, policii apod.

Konzultace s terapeutkou


•    individuální terapeutické konzultace
•    ambulantní terapeutická skupina

Konzultace s právničkou


•    právní poradenství (podání informací o právním řešení situace uživatele/ky v případě, kdy vzhledem k právní náročnosti situace nepostačuje konzultace se sociální pracovnicí)
•    vypracování právně náročných návrhů k soudu
•    pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se právního řešení situace uživatele/ky
•    právní konzultace se poskytují pouze, je-li to ve finančních možnostech organizace
 

FORMY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Služba je poskytovaná osobně nebo e-mailem.

Odborné sociální poradenství lze využít jednorázově nebo opakovaně

Vnitřní pravidla pro poskytování služby odborné sociální poradenství a proklik na pravidla v plném znění.
 

Uživatelé/ky si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytované služby:
PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Informování uživatelů/ek služby


O možnostech podávání stížností informuje uživatele/ku služby (dále uživatel/ka) pracovnice, která s ní vede první osobní konzultaci. Informace o způsobech a formách podávání stížností jsou uživatelům/kám k dispozici v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností (dále Pravidla), která jsou vyvěšena na nástěnce v čekárně poradny. Uživateli/ce jsou Pravidla zároveň nabídnuta v písemné podobě.

Kdo si může stěžovat


•    uživatel/ka
•    rodinný příslušník, zákonný zástupce, případně jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele/ky

Na co je možné podat stížnost
•    na porušování práv uživatele/ky
•    na kvalitu nebo způsob poskytování služby  
 

Jakým způsobem je možné podat stížnost

Ústně
•    osobně jakékoliv pracovnici nebo vedoucí SC-KHZS

Telefonicky  
•    vedoucí poradny na tel. 792502801.

Písemně  
•    dopisem na adresu: Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Dolní 17/3, Žďár nad Sázavou 1 PSČ: 59101
•    e-mailem na adresu: info@khzs.cz
•    vhozením do poštovní schránky

Stížnost je možné podat i anonymně, a to telefonicky i písemně.

Kdo může stížnost převzít
Stížnost je povinen převzít každý/á pracovník/ice  Sc-khzs, který/á ji předá k vyřízení předsedovi KHZS.
Hierarchie řešení stížnosti
Je-li podána stížnost na:
-    pracovnici poradny - je předána k řešení předsedovi KHZS
-    předsedou KHZS – je předána k řešení správní radě KHZS

Všechny ostatní druhy stížností řeší ředitelka, která může prošetřením stížnosti pověřit kteroukoliv pracovnici porady.

Závěr šetření stížnosti je:
-    uveden ve formuláři Stížnost v Knize stížností spolu s přijatými opatřeními
-    zaslán písemně stěžovateli/ce do 30-ti dnů ode dne podání stížnosti v případě, že jde o písemnou stížnost s uvedenou adresou stěžovatele/ky
-    stěžovateli/ce sdělen jinak (např. ústně) v případě, že dojde mezi ním a pracovníkem/icí přijímajícím/í stížnost k takové dohodě
-    vyvěšen na nástěnce umístěné v čekárně poradny, pokud jde o anonymní stížnost

V případě, že je uživatel/ka se šetřením stížnosti a přijatými závěry ze strany předsedy nebo SC-KHZS nespokojena, případně chce podat stížnost výhradně vyššímu orgánu, může se obrátit na následující instituce:

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 001 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
tel.: 221 921 111

Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
tel.: 542 542 111

-khzs-

Zpět