Komplexní práce

07.02.2017 20:34

Poslání

Komplexní práce s rodinou v roce 2014 navázala na činnost pracovníků zapojených v projektu „Komplexní práce v sociálně-vyloučených lokalitách v ČR

Cíl

Pomoc klientům s řešením neurovnaných rodinných vztahů / mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem/, s navázáním klientů na vzdělávací instituce, zajištění pomoci osamělým matkám s dětmi apod. prostřednictvím terénních sociálních pracovníků se zaměřením na komplexní práci s rodinou.

 

Cílová skupina

Naše služba je určena všem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nemají dostatek informací a trpí neznalostí svých práv, povinností a dostupných služeb. Pracujeme s klienty, kteří chtějí své problémy řešit a do jejich řešení se aktivně zapojit.

Služby klientům

Tato pomoc rodinám s dětmi spočívá především v pomoci sepsání potřebných návrhů k soudu, v napsání žádostí na příslušné instituce, vyplnění formulářů apod. Klientům nabízíme doprovod na úřady a jiné instituce / úřady, školy, dětské domovy, výchovné ústavy/  jednání v jejich zájmu, zprostředkování dalších služeb. Dále klientům nabízíme pomoc s vysvětlením obsahu úředních rozhodnutí a soudních listin, zorientovat se v jejich právech a povinnostech. Tyto služby nabízíme prostřednictvím intervencí jako je kontaktní práce, poradenství, pomoc s listinami, jednání s institucemi v zájmu klienta, doprovod apod.

                                                                           

Jakými zásadami se při své práci řídíme

Nás program se při poskytování služby rodinám řídí následujícími zásadami|:

  • Nezávislost – pracovník postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích, názorech a nezávisle na postojích jiných subjektů, které by mohly mít zájem na výsledku případu
  • Nestrannost – pracovník přistupuje ke klientům bez jakékoliv předpojatosti / nenechá se ovlivnit třetí stranou/
  • Diskrétnost – pracovník je vázán mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se během spolupráce s klientem dozví, respektuje soukromí klienta. Výjimku tvoří případy podléhající ohlašovací povinnosti upravené v trestním zákoně.
  • Odbornost – pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání a dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace.
  • Bezplatnost – pracovník poskytuje službu bez nároku za odměnu ze strany klienta.
  • Respektování volby klienta – pracovník respektuje právo klienta vybrat si řešení svého problému.
  • Zvyšování kompetencí – pracovník vede klienta k tomu, aby se během vzájemné spolupráce naučil dovednostem a získal znalosti k tomu, aby se do stejné situace napříště nedostal, anebo aby jí byl alespoň schopen efektivně řešit sám.
  • Jednání v souladu se zákonem – při poskytování služby postupuje pracovník za všech okolností v souladu s platnými zákony.
Zpět