Klienti s mentálním postižením

05.03.2017 13:51

Mentální postižení je stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, tj schopnosti myslet, učit se a přizpůsobovat se svému okolí. Výskyt osob s mentálním postižením v populaci je okolo 3%. Mimořádný význam má pro lidi s mentálním postižením podpora v rozvoji dovedností. Pokud je dostupná raná péče, vyhovující vzdělání, příprava na zaměstnání a další podpůrné služby v dospělosti, může mnoho lidí s mentální retardací vést nezávislý život v běžné společnosti.

 

Projevy mentálního postižení jsou ovlivňovány mnoha faktory. Kromě stupně postižení je to také prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá, dostatek podnětů z okolí.

Nejvýraznější jsou poruchy poznávacích procesů- omezené vnímání, stereotypní myšlení, ulpívání na detailech. Paměť je krátkodobá, mechanická. Řečový projev se vyznačuje omezenou slovní zásobou, jednoduchostí projevu, vadami výslovnosti. Pro mentálně postižené je obtížné porozumět běžnému verbálnímu projevu.

Mezi další projevy patří poruchy vizuomotoriky a pohybové koordinace, které ovlivňují samostatnost v oblasti sebeobsluhy, nácvik pracovních dovedností.

Chování je ovlivněno citovou vzrušivostí a labilitou nálad, infantilitou. Projevuje se zvýšená závislost na rodičích a druhých lidech. Objevuje se nedostatek iniciativy, jedinec se nedokáže soustředit na vzdálenější cíle, chybí motivace k činnosti, jednání podléhá aktuálním zájmům či vlivům okolí.

 

Stupně mentálního postižení:

Lehká mentální retardace, IQ 69 - 50

 • 3- 6 let – zpomalený psychomotorický vývoj, opožděný vývoj řeči a komunikačních schopností, malá slovní zásoba, nedostatečná zvídavost, stereotypní hra
 • školní docházka – konkrétní myšlení, omezená schopnost logického myšlení, mechanická paměť, porucha pohybové koordinace
 • vzdělávání v základní škole praktické nebo integrace v běžné škole
 • možné vyučení v jednoduchých učebních oborech
 • v dospělosti schopni práce a začlenění do běžného života s mírnou podporou
 • 80% jedinců s mentálním postižením

Středně těžká mentální retardace, IQ 49-35

 • Rozvoj myšlení a řeči je výrazně opožděn na úroveň předškolního dítěte a přetrvává do dospělosti
 • Výskyt dalších neurologických a tělesných potíží např. epilepsie
 • Projevuje se celková neobratnost, nekoordinovanost pohybů
 • Problémy v sebeobsluze
 • Emocionální labilita
 • Vzdělávání nejčastěji v základní škole speciální
 • Možné jednoduché pracovní zařazení pod dohledem nebo v chráněném prostředí
 • 12% jedinců s mentálním postižením

Těžká mentální retardace IQ 34 - 20

 • Psychomotorický vývoj je výrazně opožděn
 • Často jsou přidruženy další vady – tělesné, smyslové
 • Značné omezení psychických procesů, poruchy pozornosti
 • Řeč je omezena na jednoduchá slova nebo není vytvořena
 • Někteří nejsou schopni udržovat tělesnou čistotu
 • Nestálost nálad, impulzivita
 • Vzdělávání v základní škole speciální
 • Potřeba celoživotní péče
 • 7% jedinců s mentálním postižením

Hluboká mentální retardace IQ 19 a níže

 • Kombinace s více postiženími – tělesným, smyslovým, těžkými neurologickými poruchami
 • Těžké narušení motoriky
 • Těžké postižení řeči – nonverbální komunikace bez smyslu, výkřiky, grimasy
 • Úplná závislost na druhé osobě
 • Sebepoškozování
 • 1% jedinců s mentálním postižením

-khzs-

 

Zpět