Každý účastník tábora KHZS

22.04.2017 14:42

Každý účastník tábora

 • se bude řídit ustanovením vedení tábora (hlavní vedoucí), které jsou závazná
 • se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.
 • se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého vedoucího a ostatních vedoucích či instruktorů.

 

 • se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím tábora, kteří na táboře zastupují rodiče.
 • provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.
 • se bez vědomí a svolení svého nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí.
 • je povinen udržovat svou chatku, stan, srub či pokoj, tábořiště a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu.
 • chrání přírodu živou i neživou.
 • dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.
 • se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní. (Pokud bude po večerce přistižen v cizí chatce, srubu, stanu, či pokoji, bude z tábora ihned vyloučen.)
 • svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět svému vedoucímu. Šetří zařízení tábora.

 

 • Chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu. Každý chrání svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného účastníka, je povinen škodu nahradit.
 • nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému vedoucímu.
 • nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým zájmovým klubem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.
 • si uloží peníze a jiné cennosti k vedoucímu, který je uloží do táborového trezoru u provozovatele tábora. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. Taková ztráta nebude vůbec prošetřována. Vedoucí vede o pohybu hotovosti táborníka písemný záznam.

 

 • při vycházce do okolí, výletech, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje a udržuje dobrou pověst tábora. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu svým kamarádům, táboru ani svým rodičům.
Zpět