Jednací řády

01.05.2017 15:17
 1. Jednací řády uvnitř KHZS a smlouvy mezi skupinami musí do měsíce zkontrolovat předsednictvo KHZS, které do 15 dnů odpoví, zda pravidla neodporují zákonům ČR, a stanovám a cílům KHZS a schválí písemný dokument a všichni členové předsednictva KHZS ho podepíší.

 

 

 

 1. Zakládání PS-KHZS=Pobočné Spolky Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového  spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,  lze pouze na základě podepsané smlouvy se všemi členy předsednictva KHZS.

 

 

 

 1. PS-KHZS=Pobočný Spolek Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového  spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,   si mohou libovolně zřizovat vlastní bankovní  transparentní účty, pokud mají samostatné IČO. Pokud ano, musí požádat předsednictvo KHZS a  žádost schválit a vytvořit si s ním smlouvu.

 

 

                                                                                                                             

 1. KHZS se dohodne na způsobech transparentnosti samostatných bankovních účtů PS-KHZS= Pobočného Spolku Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového  spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,   a na výši členských příspěvků s každou PS-KHZS= Pobočný Spolek Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového  spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,   zvlášť pokud se jedná o specializovanou činnost. Jinak se příspěvky dávají ve standardní výši. Jiné členské příspěvky se vybírají pokud se organizace dohodnou na společné činnosti (například tisk letáků, propagace a podobně, anebo potřeba evidence členstva a vedení účtů celého KHZS, výkonná činnost v představenstvech atp.).

 

 

 

 1. PS-KHZS=Pobočný Spolek Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového  spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,  si může určit libovolně svůj způsob pravidel a opravného prostředku uvnitř sebe dle toho, jak je buď organizovaná, nebo na jakém principu vlastně v KHZS existuje. PS-KHZS=Pobočný Spolek Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového  spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,  mohou mít vlastní vnitro-organizační pravidla a cíle, která si mohou samy ustanovit na celé období. Mohou volit vedoucí pro operativní činnost, další dle libosti, nemusejí mít ale vedoucí strukturu žádnou, zde je respektována libovůle jejich členů z důvodů, způsobů a principů a cílů založení jejich základní organizace ve které KHZS respektuje i odlišné ideje a představy celého spektra občanské společnosti a obory a druhy práce při komunitním organizování.

 

 

 

 1. PS-KHZS=Pobočné Spolky Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového  spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,  se mohou spojovat a propojovat s jinými PS-KHZS členů a jejich nepevnými iniciativami mohou mít s nimi i různé universální dohody i o možnostech působnosti některých volných členů PS-KHZS v jejich skupinách a o možnostech spolupráce, nabídkách akcí, srazů, táborů, expedic apod. A to i jak s iniciativami s vlastním IČO (s právní subjektivitou), tak i závislými pouze na IČO KHZS (bez právní subjektivity). Mohou si vytvořit i s iniciativami volných členů jednací řády a smlouvy o spolupráci. Musejí je však dát schválit  předsednictvu KHZS.

 

 

 

 1. PS-KHZS=Pobočný Spolek Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaného Spolku) neziskového  spolku pro rozvoj  zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se mohou vzájemně propojit na různých platformách, nebo si vytvořit různé společné skupiny více základních organizací podle zaměření, cílů, nebo druhu spolupráce. Mohou si k tomu opatřit společné jednací řády a smlouvy o spolupráci. Musejí je však dát schválit předsednictvu KHZS.

 

 

 

 1. Všechny záměry samostatného financování, vedení vlastních účtů, smluv s právnickými i soukromými osobami samostatně v souvislosti s jménem a logem a IČO PS-KHZS (ve smyslu pod KHZS) a jakékoliv oficiální transakce, které by kterákoli PS-KHZS chtěla sama provádět, smí provádět jen na vlastní hmotnou a právnickou zodpovědnost pouze jejích členů a to pouze pokud bude mít vlastní právní subjektivitu. Před tím, než by kterákoli PS-KHZS, chtěla začít provádět takovéto oficiální transakce, musí s KHZS vytvořit smlouvu o tom, že sama přebírá zodpovědnost jménem jejích členů a to pouze po prokázaném platném hlasování v jejich shromáždění PS-KHZS a musí pak opatřit tomuto subjektu vlastní IČO. KHZS pak jako celek nenese hmotnou, ani právnickou zodpovědnost za samostatné skupiny uvnitř KHZS operující samostatně, které podepsali takovouto platnou smlouvu o přebrání vlastní hmotné a právnické odpovědnosti a opatřili si vlastní IČO . Musí být PS-KHZS zapsán ve spolkovém registru.

 

 

 

 

Ch) V rámci jednotlivých skupin, můžou mít různě orientované skupiny jiné principy činnosti, například ochrana přírody, ochrana lidských a dětských práv, ochrana památek, dobrovolnictví, charita, humanitární, nebo celky představující si svou činnost ještě nějak jinak, například mohou mít jiné organizační a další způsoby ve svých skupinách. KHZS to respektuje a umožňuje každému pracovat dle jeho představ, nebo dle různých autentických tradic a podobně.

 

 

 

 1. Volní členové nezasahují do práce pevných PS-KHZS a jejich orgánů a pevné PS-KHZS nezasahují do práce volných členů a jejich orgánů pokud si to vzájemně nevyžádají, nebo se nedohodnou, nebo si nevytvoří společnou smlouvu, či jednací řád. Musejí je však dát schválit předsednictvu KHZS.

 

 

 

 1. PS-KHZS mohou mít společný komunitní plán, pokud chtějí, nebo mohou pracovat dle způsobů a principů přímo demokratických na podstatě decentralizovaných strategií, ale také mohou vyjít i ze smíšených podstat, nebo mohou mít jiné cíle činnosti. Jak budou organizace pracovat, záleží jen na nich. Pokud by takovéto principy byly ve vyšších orgánech KHZS a nenalezly by regionální či jinou shodu, mohou býti vytvořeny PS-KHZS zvláštní vyšší orgány (zvlášť zástupci ve výborech, valných hromad, předsednictvu KHZS, a dalších orgánech KHZS ) které se věnují jen jim a jejich způsobu organizace a jejich cílům.

 

 

 

 1. Pokud PS-KHZS nebude chtít nikdy jednat sama za sebe a bude se řídit obecně předepsanými řády a pravidly, nebude chtít samostatně vytvářet finanční operace a samostatně sepisovat smlouvy s právnickými a soukromými. Jejich financializace se vede zvlášť společně se KHZS a přísluší zvláštnímu režimu KHZS.

 

 

-khzs-

 

 

Zpět