JAKÝMI ZÁSADAMI SE PŘI SVÉ PRÁCI ŘÍDIME

04.02.2017 17:09

Náš program se při poskytování sociální služby řídí následujícími zásadami:

 •  Nezávislost – pracovník postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích, názorech a nezávisle na postojích jiných subjektů, které by mohly mít zájem na výsledku případu.
 •  Nestrannost – pracovník přistupuje ke klientům bez jakékoliv předpojatosti (nenechá se ovlivnit třetí stranou – např. úřad, škola).
 •  Diskrétnost – pracovník je vázán mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se během spolupráce s klientem dozví, respektuje soukromí klienta. Výjimku tvoří případy podléhající ohlašovací povinnosti upravené v trestním zákoně.
 •  Odbornost – pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání a dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace.
 •  Bezplatnost – pracovník poskytuje službu bez nároku na odměnu ze strany klienta.
 •  Respektování volby klienta – pracovník respektuje právo klienta vybrat si řešení svého problému.
 •  Zvyšování kompetencí – pracovník vede klienta k tomu, aby se během vzájemné spolupráce naučil dovednostem a získal znalosti k tomu, aby se do stejné situace napříště nedostal, anebo aby jí byl alespoň schopen efektivně řešit sám.
 •  Jednání v souladu se zákonem – při poskytování služby postupuje pracovník za všech okolností v souladu s platnými zákony.

 KDY VÁS MŮŽEME ODMÍTNOUT

 • Pokud problém, se kterým přicházíte, nesouvisí s nepříznivou sociální situací.
 • Pokud řešení Vašeho problému vyžaduje použití takových metod a postupů, které naše služba nenabízí.
 • Pokud Váš problém vyžaduje osobní řešení jinde než na území v ČR a v místech, kde SC-KHZS nemá své členské základny.
 • Pokud dojde k překročení kapacity poskytované služby.

Ve všech těchto případech Vám doporučíme služby jiných organizací nebo institucí, u kterých se můžeme pokusit zprostředkovat Vaše přijetí.

 KDY S VÁMI MŮŽEME JEDNOSTRANNĚ UKONČIT SPOLUPRÁCI

 • V případě, kdy jako náš klient dlouhodobě nespolupracujete – pokud přestanete službu využívat a nechodíte na sjednané schůzky.
 •  V případě Vašeho závažného hrubého chování – slovní, fyzická agrese vůči pracovníkovi nebo jinému klientovi v poradně nebo v terénu.
 •  Ze závažných organizačních důvodů – výrazné personální omezení služby, ukončení poskytování služby.

 V těchto případech s Vámi spolupráci ukončíme a doporučíme Vám služby jiné organizace, která nabízí sociální službu Terénní programy.

-khzs-

Zpět