Jak pomoci kamarádce

08.08.2018 14:03

Jak pomoci kamarádce

Nejste si jisti, zda je někdo ve Vašem okolí ohrožen domácím násilím? Svěřila se Vám Vaše známá, že je obětí násilí v rodině? Nevíte, jak s někým blízkým hovořit o násilí? Pak Vám mohou pomoci následující informace.

Nejste si jisti, zda je někdo ve Vašem okolí ohrožen domácím násilím?

Pokud jste si všimli, že je Vaše známá:

 • Izolována, nemůže se stýkat s rodinou nebo přáteli.
 • Partner kontroluje její osobní věci, telefon, e-mail.
 • Má modřiny nebo jiná zranění, jejichž vznik neumí vysvětlit nebo se tato zranění opakují a vysvětlení není dostatečné.
 • Má strach z reakcí svého partnera.
 • Omlouvá násilné chování nebo ho bagatelizuje.
 • Nemá přístup k financím, musí si o ně říkat.

Pak se může jednat o domácí násilí.

Mnoho lidí neví, jak se na násilí ve vztahu zeptat, nechtějí se dané osoby dotknout, zranit ji. Přesto je důležité prolomit bariéru mlčení a citlivě se na násilí v rodině zeptat. Oběti se totiž za násilí často stydí, schovávají ho a minimalizují jeho dopady. Pojmenování problému a nasměrování k jeho řešení může pomoci cyklus násilí zastavit.

Pokud budete o svém podezření hovořit, pak:

 • Násilí pojmenujte pravým jménem, nezaměňujte jej za běžné hádky (pro více informací o tom, co je domácí násilí klikněte zde).
 • Podpořte oběť v tom, aby vyhledala odbornou pomoc.
 • Buďte pozornými posluchači.
 • Nehodnoťte její chování (lidé někdy reagují větami „to není možné“, „proč už jsi dávno něco neřekla“ apod., takové reakce mohou oběť * odradit od vyhledání pomoci).
Svěřila se Vám Vaše známá, že je ohrožena násilím v rodině? Nevíte, jak reagovat?
 • Důvěřujte jí.
 • Podpořte ji v tom, aby hovořila o své zkušenosti.
 • Ujistěte ji, že násilí není její vina.
 • Dejte jí najevo, že se svým problémem není sama, že jste ochotni jí pomoci.
 • Nehodnoťte její chování.
 • Nepřebírejte aktivitu za ni, ale podpořte ji, aby činila vlastní kroky.
 • Předejte jí informace o tom, co je to domácí násilí.
 • Předejte ji kontakty na specializované poradny.
 • Ujistěte ji, že se na Vás může kdykoli obrátit.
 • Pokud nebude připravena zatím situaci řešit, nabídněte ji, že jste ochotni ji pomoci ve chvíli, kdy se pro to rozhodne.
 • Podpořte ji v tom, aby učinila opatření k zajištění jejího bezpečí.
Co ještě můžete udělat?
 • Nabídnout jí, že u Vás může v případě ohrožení přespat.
 • Nabídnout jí finanční pomoc.
 • Doprovoďte ji na policii nebo jiné úřady.
 • Pokud jsou svědky nebo přímými oběťmi násilí nezletilé děti, informujte ji o tom, že se jedná o jejich týrání a že by o celé situaci měla informovat Oddělení sociálně právní ochrany dětí.
 • Podpořte ji v tom, aby v případě ohrožení násilím přivolala policii.

Kdo mi pomůže

Domácí násilí je složitý problém, který zasahuje život oběti v mnoha oblastech. Pro úspěšné řešení tohoto problému je nezbytná spolupráce s různými institucemi a organizacemi, které by měly své postupy koordinovat v zájmu zajištění Vaší bezpečnosti.

Na koho se tedy můžete obrátit a co od dané instituce můžete očekávat?

 • Policie České republiky
 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí / Sociální pracovnice
 • Specializovaná poradna pro oběti domácího násilí
 • Intervenční centrum
 • Soud
 • Státní zastupitelství
 • Zdravotníci

Policie České republiky

Policisté mohou a musí reagovat na zjištěné násilí, zajistit především ochranu oběti a zabránit pachateli, aby v dalším násilí pokračoval.

Podle ustanovení § 215a trestního zákona se nevyžaduje, aby u oběti vznikly následky na zdraví, ale musí jít o jednání, které týraná osoba pro jeho krutost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje jako těžké příkoří. Podle tohoto ustanovení je domácí násilí trestným činem.

Policie ČR je povinna:

 • Řádně přijmout a úplně zdokumentovat oznámení od volajícího.
 • Zajistit bezpečí na místě pro všechny zúčastněné a oddělit od sebe oběť a pachatele.
 • Zdokumentovat všechny informace od oběti, pachatele a svědků.
 • Popsat, popř. fotograficky zdokumentovat vzniklá zranění, poškození zařízení atd.
 • Posoudit riziko hrozby opakování se násilí po odjezdu policie.
 • Poskytnout základní informace oběti, kam se obrátit o další pomoc.
 • Zeptat se oběti, zda si přeje být informována o propuštění pachatele z vyšetřovací vazby nebo vězení.
 • Nabídnout oběti dle konkrétních možností asistenci při převozu do bezpečí, informovat o bezpečnostním plánu, poučit oběť o právech.
 • Informovat orgán sociálně právní ochrany dětí o dětech vyrůstajících v prostředí domácího násilí.
 • Policista je oprávněn zajistit osobu a to na dobu nejdéle 24 hodin. Pominou-li důvody zajištění, je policista povinen ihned osobu propustit.
 • Pokud dochází k opakovanému násilí a hrozí riziko jeho pokračování, může policista rozhodnout o vykázání pachatele ze společně obývaného bytu. O vykázání zjistíte víc v části Legislativa.
 • Pokud podáváte trestní oznámení ústně, požadujte kopii protokolu o trestním oznámení.
 • Pokud chcete být informována o tom, jak bylo vaše trestní oznámení vyřízeno, zažádejte si o to ve smyslu § 158, odst.2 trestního řádu písemně.
 • Pokud jste odešla ze společné domácnosti a potřebujete se vrátit pro Vaše věci, napište si seznam všeho, co si potřebujete vzít. V případě, že hrozí, že by se k Vám mohl partner chovat násilně, požádejte Policii ČR o asistenci.

Podáváte na policii vysvětlení?

 • Vždy žádejte, aby Vás policie podle §58 odst.4 zákona o přestupcích do 30 dnů informovala o provedených opatřeních.
 • Sdělte všechny skutečnosti, včetně popisu historie násilí ve vztah.u
 • Dejte policii svolení k nahlížení do lékařské dokumentace, může to pomoct při vyšetřování.
 • Vždy si zápis pečlivě přečtěte a požádejte o kopii.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí / Sociální pracovnice

Pokud u Vás doma dochází k násilí a máte nezletilé děti, měla byste neprodleně o situaci informovat sociální pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí. Děti, které jsou svědky domácího násilí spadají pod speciální sociálně právní ochranu.

Sociální pracovnici sdělte:

 • Co děti viděly a slyšely.
 • Zda dochází k násilí i před nimi.
 • Jak na situaci reagují.
 • Zda se partner někdy choval násilně i k nim.
 • Pokud byly děti svěřeny do Vaší výchovy, informujte sociální pracovnici o průběhu kontaktů partnera s dětmi a jejich reakcích.
 • Veďte si denník nebo si jiným způsobem zaznamenávejte, kdy proběhl kontakt a reakce dětí.
 • Pokud jste s dětmi od násilného partnera odešla, informujte ji o tom. Potřebujete-li z bezpečnostních důvodů místo svého pobytu před partnerem dočasně utajit, sdělte jí to a ujistěte se, že je to uvedeno i v písemném zápise z jednání.

Sociální pracovnici můžete požádat o:

 • Vypracování zápisu z rozhovoru s Vámi, měla byste mít možnost si jej přečíst a případně doplnit. Svá sdělení můžete předat sociální pracovnici v psané podobě, kopii si ponechte a požádejte ji, aby Vaše sdělení založila do spisu.
 • Pomoc při sepsání žádosti o svěření nezletilých dětí do výchovy.
 • Pomoc při hledání azylového či krizového ubytování.
 • Pomoc při zajištění následného bydlení.
 • Kontakty na nejbližší specializovaná centra pro oběti násilí a pro děti, které se staly svědky násilí.

Specializovaná poradna pro oběti domácího násilí

Specializované poradny nabízejí obvykle sociální, psychologickou a právní pomoc. Jejich náplň a činnosti se liší, proto je potřeba si nejprve zjistit přesný rozsah služeb. Některá centra poskytují také azylové ubytování.

Specializované poradny pro oběti domácího násilí Vám pomohou při:

 • Vypracování bezpečnostního plánu.
 • Strukturování historie násilí.
 • Pochopení problematiky domácího násilí.
 • Získání náhledu.
 • Překonání emočních obtíží vyvolaných násilím ve vztahu.
 • Intervenční centrum

Intervenční centra byly zřízeny zákonem 135/2006 Sb. za účelem poskytování pomoci osobám ohroženým domácím násilím. V každém kraji je alespoň jedno intervenční centrum, které by mělo poskytovat bezprostřední individuální psychologickou a sociální pomoc ambulantní nebo azylové povahy a zprostředkovat poskytnutí následné pomoci zejména sociální, lékařské, psychologické a právní.

Pokud Policie ČR vykáže pachatele domácího násilí ze společného bytu, intervenční centrum je povinno kontaktovat oběť do 48 od chvíle, kdy se od Policie ČR dozví o vykázání.

Na intervenční centra se mohou obracet osoby ohrožené domácím násilím i v případě, že nedošlo k vykázání.

Intervenční centrum by Vám mělo:

 • Poskytnout základní informace o tom, jaké kroky můžete ve Vaší situaci učinit.
 • Poskytnout kontakty na další poradny, kde poskytují dlouhodobé poradenství.
 • Pomoci s hledáním azylového bydlení z důvodu násilí v rodině.
 • Poskytnout základní právní informace.
 • Informovat Vás o Vašich právech.
-khzs-
Zpět