Informace pro zájemce o naše služby

05.08.2018 12:07

INFORMACE PRO  ZÁJEMCE  O NAŠE  SLUŽBY

Pro možnost konzultace v naší poradně nepotřebujete žádná doporučení ani osobní doklady, není rozhodující místo vašeho bydliště.

Při všech kontaktech s klienty se řídíme následujícími pravidly a zásadami:

 • Bezplatnost                         

 veškeré naše odborné služby jsou ze zákona bezplatné.

 • Anonymita

pokud si to výslovně přejete, místo uvedení skutečného jména si zvolíte vlastní označení (pseudonym).Tuto možnost nemají klienti přicházející na žádost instituce

 • Mlčenlivost 

dle zákona o sociálních službách všichni pracovníci poradny jsou povinni zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž přijdou v souvislosti s výkonem svého povolání do styku. Mlčenlivost může být prolomena pouze v případech, kdy přímo ze zákona vyplývá naše povinnost údaje příslušným institucím sdělit.

 • Bezpečí, důvěra a respekt ke klientovi 

snažíme se pro Vás vytvořit přívětivé prostředí a nenarušit důvěru, kterou v nás vkládáte. Řídíme se svobodnou vůlí a cílem klienta, ne naším.

 • Nestrannost a nezávislost 

usilujeme vždy o objektivní přístup, postupujeme v zájmu klienta, páru nebo rodiny jako celku podle povahy problému. Naše služby poskytujeme nezávisle na fyzických osobách, státních nebo jiných organizacích včetně těch, od nichž získáváme finanční prostředky na činnost.

 • Podpora aktivního přístupu klientů

vedeme klienty k aktivitě při dosahování jejich cílů, aby se později mohli opět zase spoléhat převážně jen na vlastní síly a způsoby řešení.

 •  Zahájení spolupráce s naší poradnou

Smlouva - Klient při první návštěvě uzavírá s poradnou smlouvu o spolupráci obvykle ústní formou. Písemnou formou se smlouva uzavírá pouze na výslovnou žádost klienta nebo poskytovatele.

 • Záznamový arch - Zároveň s tím je založen záznamový arch - spis, na kterém svým podpisem stvrzujete souhlas s respektováním pravidel, která zde právě čtete a souhlas s vedením tohoto spisu.  
 • Průběh spolupráce
 • Délka konzultací - standardní délka konzultace s jednotlivcem je 50 minut, u párové a rodinné konzultace obvykle 90 minut.
 •  
 • Individuální plán - společně s vaším terapeutem sestavíte individuální plán, který obsahuje: cíl, délku a způsob spolupráce. Společně s terapeutem Individuální plán průběžně vyhodnocujete a případně měníte. V případech klientů z OSPOD či soudu se terapeut při sestavování Individuálního plánu řídí žádostí instituce.
 •  
 • Přístup k údajům - mají pouze odborní pracovníci poradny, dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob. Shromažďování a zpracování osobních údajů se v organizaci řídí vnitřní směrnicí SC-KHZS a zaměstnanci informují klienty o způsobu, účelu a zpracování nezbytných údajů.
 •  
 • Informace třetí straně - terapeut není oprávněn sdělovat informace o klientovi, a to ani příbuzným klienta. Vyžaduje-li to situace, je terapeut povinen vyžádat si písemný souhlas klienta s navázáním spolupráce s dalšími se organizacemi, s poskytnutím zpráv těmto institucím a sdělováním informací týkajících klienta. Výjimku tvoří případy, kdy povinnost sdělovat určité údaje vyplývá ze zákona.
 •  
 • Přizvání dalších osob - další osoby (rodinní příslušníci, další odborník, stážista, supervizor apod.) mohou být ke konzultacím přizvány jen po dohodě mezi Vámi a terapeutem a pouze s Vaším souhlasem.
 •  
 • Nahlížení do dokumentace - máte právo nahlédnout do spisu na základě písemné žádosti, bližší informace o postupu jsou vyvěšeny v SC-KHZS „Pravidla k nahlížení do spisu“.

 

 • Naše očekávání od Vás:
 • Aktivní spolupráce s terapeutem na dosahování vašeho cíle
 • Omluvit se v momentě, kdy zjistíte, že Vám okolnosti nedovolují dostavit se na sjednanou konzultaci.
 
 • Ukončení spolupráce
 • Spolupráci s naší poradnou můžete ukončit jednou z níže uvedených možností:
 •  
 • Dohoda mezi Vámi a SC-KHZS
 • Vypovězení ze strany klienta (i bez udání důvodu)
 • Vypovězení ze strany SC-KHZS

 

 • Připomínky, stížnosti

V případě, že nejste spokojeni s poskytováním naší služby nebo budete přesvědčen/a, že byla nějakým způsobem porušena Vaše práva, můžete vznést stížnost ústní či písemnou formou. Metodika pro podávání a vyřizování stížností je k dispozici všem klientům v SC-KHZS. Je zde umístěna i schránka pro podávání nejen stížností, ale i námětů a připomínek.

 • Dotazníky

Naší snahou je, abyste se v rozhovorech s terapeutem cítili v klidu a v bezpečí, abyste se mohli bez obav svěřovat se svými starostmi a problémy, a především abychom Vám dokázali účinně pomáhat. Budeme rádi, když vyjádříte míru své spokojenosti s našimi službami vyplněním dotazníku, který je k dispozici v čekárně. Po vyplnění jej vhoďte do schránky v čekárně. Jeho vyplněním nám pomůžete získat – pro nás tak důležitou – zpětnou vazbu o naší práci.

Za bezpečnost dětí po dobu pobytu v SC-KHZS jsou zodpovědní rodiče, případně doprovod dětí.

-khzs-

Zpět