Hra

05.03.2017 13:47

Hra je v batolecím období nejdůležitějším výchovným i poznávacím prostředkem. Pro rozvoj myšlení je důležitá manipulační činnost. Přináší nové zkušenosti, zlepšuje přesnost a rychlost cílených pohybů. Dítě také rádo napodobuje dospělého, "pomáhá" mu. K tomu slouží různé hračky typu "nářadí" (smetáček, telefon ap.) Ve třetím roce dítě začíná mít velikou představivost, i jednoduché hračky (krabice z lepenky, madrace, deka) představují např. dům, auto ap. Dítě miluje převleky, ale spíše si hraje samo, nebo napodobuje větší děti (tzv. paralelní hra). Koncem třetího roku si již začínají děti hrát i spolu. Jsou schopny se i dělit o hračky, půjčovat je, nabídnout cukroví. Toto je ideální doba pro zapojení dítěte do kolektivu.

Rozvoj řeči a paměti

Kolem dvou let vznikají první věty a slovník dítěte obsahuje asi 200 slov. Ve 3. roce začíná dítě klást otázky (kdy, kde) a tvoří gramaticky správné věty. Dramaticky se v tomto období rozvíjí slovní zásoba. V prvním roce věku zapamatování trvá jen 2 týdny, ve 2. roce si pamatuje několik týdnů, ve třetím roce zapamatování trvá asi rok a od 4. roku je zapamatování trvalé, ale je třeba upevňovat paměť.

Udržování čistoty

V průběhu druhého roku života se dítě naučí chodit na nočník. Tomu předchází nutnost poznat, kdy má plný konečník a močový měchýř a pocit, který předchází, než stolice a moč odejde. Jakmile si tyto pocity dítě uvědomí, velmi rychle se již spontánně naučí nočník používat, je mu pouze třeba v tom pomoci. Při úspěchu je třeba chválit, při nehodě se nezlobit. Odkládání plen na noc je otázkou pozdější, někdy až kolem tří let věku. Je třeba počkat, až bude dítě dostatečně zralé, noční pomočování pak obvykle vymizí, a to buď ze dne na den, anebo postupně a s občasnými nehodami.

Doporučení:

 • zdokonalovat chůzi
 • podporovat koordinovaný pohyb
 • rozvíjet manipulaci s předměty, hračkami
 • prohlížet si s dítětem obrázky, ukazovat a pojmenovat známé předměty
 • podněcovat řečový projev
 • učit jednoduché sebeobslužné činnosti při jídle, umývání, oblékání
 • učit základům vhodného chování

Předškolní období (  3 – 6 let)

 Předškolní období je charakterizováno rozvojem osobnosti, individuality dítěte.

Každé dítě má svůj specifický temperament, který se projeví již v období kojeneckém. Jsou miminka hodná a klidná a miminka zlobivá, plačtivá, dráždivá. Tyto projevy se do jisté míry vyvíjejí i u předškoláků a lze je velmi ovlivnit prostředím, ve kterém dítě žije, výchovou v rodině i v předškolním zařízení.

Je nutné s dítětem jednat jako s jedincem, který má vlastní přání a názory, které je vhodné respektovat. Je třeba posilovat sebevědomí dítěte, neustále mu zdůrazňovat, jak je pro nás důležité a jedinečné. Pokud je nějaká činnost nad jeho schopnosti, je možné mu v ní pomoci, ale nedělat vše za něj, spíše jen poradit, vést dítě k samostatnosti, dostatečně chválit. Předškolní doba je období, kdy se rodiče a děti učí spolu vycházet. Dítě musí poznat hranice přijatelného jednání a rodiče musí jednat tolerantně, důsledně a spravedlivě. Správné jednání je třeba dítěti předvádět každodenně. Laskavosti, zdvořilosti a ohleduplnosti se dítě naučí jen tím, že pozoruje obdobné jednání ve svém okolí.

Ve svém chování k dětem jsou vhodnější kladné pokyny, je třeba vždy dítě poprosit, po vykonání činnosti poděkovat. Výchova má být stejně vedena oběma rodiči, ne aby byl jeden "zlý" a druhý "hodný". Rodiče by měli vždy vysvětlit, proč je třeba nějakou věc udělat, nebo nedělat. Měli by mít vždy dostatek trpělivosti a času na zodpovězení dětských otázek, na pomazlení se s dítětem a vyslechnutí jeho názoru či přání.

Motorické dovednosti

Motorické dovednosti  se velmi rychle vyvíjejí. Dítě se samo oblékne, zapne knoflíky, zaváže tkaničky. Dítě je schopno skákat po jedné noze, cvičit, obratně házet, začíná se sporty. Např. jízda na kole, bruslích, lyžích se nejlépe učí právě v tomto období, stejně jako plavání. Na konci předškolního období nakreslí člověka s krkem, rukama i s prsty (ne vždy souhlasí počet) a s šaty.

Rozumové schopnosti

Na konci období dítě již pozná všechny barvy, rozlišuje pravou a levou stranu, počítá do šesti. Pojmenuje předměty kolem sebe, vysvětlí, k čemu se používají. Pamatuje si básničku, zazpívá písničku. Popíše děj podle předloženého obrázku. V tomto období už by mělo mít správnou výslovnost většiny hlásek, slovní zásobu kolem 3000 slov.

Předpokladem pro vstup do školy je samostatnost dítěte v sebeobslužných činnostech, schopnost navazovat kontakt s vrstevníky a spolupracovat s nimi.

Doporučení:

 • dávat dítěti dostatek podnětům hře
 • podporovat v pohybových aktivitách
 • hrát hry ve dvojici, skupině
 • číst krátké příběhy a pohádky
 • vést k samostatnému plnění úkolů
 • rozvíjet tvořivost dítěte v hudebních a výtvarných činnostech
 • učit se udržovat pořádek ve vlastních věcech
 • využívat přístup laskavé důslednosti

 

Školní období   (6 – 15 let)

Období nazývané školní zahrnuje děti od 6-7 let věku do 15 - t.j. období povinné školní docházky. Lze jej dále dělit na období mladší školní (do 11ti let) a starší školní, tak jak odpovídá I. a II. stupni základní školy.

Obě období jsou charakterizována stále rostoucí samostatností jedince, která vrcholí nastupující pubertou s jejími známkami negativismu a odmítání autorit.                                                         

Rozvoj myšlení, a to i abstraktního, na konci školní docházky dosahuje již úrovně dospělého. Poněkud pozadu je sociální kontakt, který je spíše založen na zkušenosti, stejně jako umění komunikace. Na konci školního období máme před sebou většinou jedince nevyzrálého, velmi emotivně laděného, často náladového. Z tohoto důvodu je třeba ke každému přistupovat s velkým porozuměním, taktem a citem. Obvykle se snažíme nevnímat negativní aspekty chování dítěte( pokud příliš nevybočuje z normy. Je velmi důležité mluvit s ním otevřeně a bez zábran o všech otázkách, které jej zajímají. V tomto období je mladý jedinec obzvlášť citlivý na neférové  jednání, v přístupu dospělých ke své osobě, ke svým problémům.

Doporučení:

 • podporovat tvůrčí zájmy a sportovní aktivity
 • vytvářet stálé citové zázemí
 • dávat najevo důvěru ve schopnosti dítěte

-khzs-

Zpět