Formy dětské prostituce

09.09.2018 18:26

Formy

Formy dětské prostituce se dají v zásadě rozlišit podle tří kritérií.

První kritérium určuje, zdali se jedná čistě jen o prostituci nebo se jedná o prostituci spjatou s dalšími aktivitami souvisejícími se sexuálním byznysem (propojení s pornografickým průmyslem či s obchodováním s dětmi).

Druhé kritérium se poté zaměřuje na přístup k prostituci – zdali je provozována dobrovolně (pro přežití na ulici/pro zábavu) či z donucení (osobami blízkými/cizími).

Poslední, třetí, kritérium dělí prostituci podle toho, za jakým účelem je dospělou osobou využívána. Zde mluvíme o dalším trojím dělení:

  1. dětská prostituce organizovaná – organizace dospělých, kteří si vytipovávají děti a pracují s nimi na základě jejich souhlasu (fungování na způsob obchodu s dětmi)
  2. dětská prostituce rituální – prostituce spjatá s rituálními praktikami různých sekt (často sadistické zacházení)
  3. dětská prostituce institucionální – dochází ke zneužívání důvěry dítěte skrze své postavení (církev či organizátoři táborů, kroužků aj.) → jedná se o nejnebezpečnější formu, jelikož je tento druh zneužívání těžko odhalitelný
-khzs-
Zpět