Evangelium KLŠ

02.05.2018 17:28

EVANGELIUM KLŠ=KLUBOVNÍ LESNÍ ŠKOLA

KLŠ=Klubovní Lesní Škola je v podstatě uměním života, které nám dává prostý, přirozený život. Je životní silou  a hledí strhnout duši lidstva imaginací. Má za účel doslova vzkřísit jemnější lidské vědomí. Má proto bohatý program malebností, zvyky a tradicemi s myšlenkou probudit zájem, strhnout duši, která podléhá jednotvárnosti života. Ve světě je dnes nanejvýš potřebí odnést si do dospělého života idealismus a radost mládí. Duch dětství je největším dědictvím lidského plemene. KLŠ=Klubovní Lesní Škola zdůrazňuje především studium přírody, táboření a sportu, aby zachránilo lidi od tělesného úpadku, od zakrňování a slabosti, protože moderní život a celá dnešní organizace práce potřebují protiváhu. Nehlásí útěk od civilizace k přírodě, ale chce uchýlení po práci, aby člověk načerpal sil k nové práci a učení. KLŠ=Klubovní Lesní Škola chce dětem a mládeži  dát vědění, protože věří, že „bez  vědění lidstvo zahyne“. Varuje však být pouze citovým a žádá, abychom nohama stáli pevně na zemi, i když odpovídá imaginativní touze. Vychovává rekreací. Je ve své povaze výchovná.

Vývoj charakteru je životní otázkou budoucích generací. Účelem výchovy není vypěstování učenosti ale lidství, t.j.,  harmonický vývoj těla, mysli, ducha a služby. KLŠ=Klubovní Lesní  Škola umožňuje jedinci projít stručně týmiž stupni, jako se vyvíjelo lidstvo. Staví proto program vhodný pro tyto stupně. Snaží se najít pro každý instinkt vlastní půdu, opatřuje  tyto nevykořenitelné popudy, takže se stávají tvořivými a ne aby je potlačoval a tím je učinil rušivými. Podává výchovný systém založený na využití přirozených sklonů a tužeb dětí a mládeže organizované ve svobodném spolku, opřené o radu dospělých. Výchova podle ní je rozumovým a kulturním pokračováním biologického tvůrčího pochodu přírody. KLŠ=Klubovní Lesní Škola je způsob, uvedení normálních instinktů ve zdravou činnost: je to způsob nazírání na věci, jenž  vede k všestrannému vývoji a povznáší život oceněním věcí kolem nás. Hodí se pro obě pohlaví a všem věkům, slabému i silnému,  neboť nikdo není příliš mlád ani příliš stár, aby se nemohl z něho těšit: vystříhává se všech nebezpečných autokratických způsobů ovládání shora a ukazuje stejně nebezpečnou propast samosprávy bez vedení, spojuje nejlepší prvky obou. KLŠ=Klubovní Lesní Škola a její idea sahá za hranice organizace. Je šířena jako hnutí, aby pomáhala a dala náplň  mnoha stávajícím organizacím. Věří, že největší věc na světě je idea.  Netrvá na opakování formy. Proto jak jen možno upozorňuje na organizaci  co nejméně. Organizace  je však třeba, aby nesla a šířila klubovní myšlenku. KLŠ=Klubovní Lesní Škola je spolupracující se stávajícími organizacemi – nikoliv organizace.

KLŠ=Klubovní Lesní Škola svede dohromady děti a mládež různých tříd, prolomí hradbu, kterou společnost bláhově postavila mezi ně, a v myslích jejich, dokud ještě jsou mladí a jemnocitní, vypěstuje pravé pochopení toho, že nejdůležitější věcí je sdružování lidských bytostí, organizace lidských duší mimo konvencionální přehrady. KLŠ=Klubovní Lesní Škola vychovává k pravé demokracii.  Program KLŠ=Klubovní Lesní  Školy je pro obě pohlaví a všechny věky. Zabývá se základními věcmi, jež mají všeobecný a neutuchající význam. Rozvíjí vlastnosti, jež působí opravdové přátelství. Povzbuzuje radosti mladých lidí a pomáhá radosti tyto nebo zájmy přenést do pozdního věku stáří. KLŠ=Klubovní Lesní Škola se snaží před děti a mládež postavit ideální bytost fyzicky silnou, ušlechtilou, zdvořilou, ukázněnou, šťastnou, když může pomoci, připravenou pro všechny případy, moudrou cestami přírody, stykem s veřejností, takového všestranného vzdělání, že může beze všeho sestát odborníkem kdekoli je zapotřebí, a naplněnou takovým náboženstvím, že se stává žádoucí a potřebnou bytostí dneška.

-khzs-

Zpět