Dobrovolníci DC- KHZS v Ústavech sociální péče

05.03.2017 12:12

ÚSP jsou zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním a mentálním postižením. Jedná se především o osoby se sníženou soběstačností, u kterých náročnost péče překročí možnosti rodiny.

Formy sociálních služeb:

Denní stacionář

Zajišťuje péči o klienty, kteří žijí v domácím prostředí a vyžadují pomoc jiné osoby. V rámci ambulantních služeb zajišťuje vzdělávací, zájmové a terapeutické činnosti, možnosti  navazování  přátelských vztahů, pomoc při řešení osobních záležitostí.

Domov pro osoby se zdravotním postižením - týdenní , celoroční pobyt

Poskytuje ubytovací, stravovací služby, vzdělávací a aktivační činnosti a také komplexní rehabilitační péči  -  léčebnou, pracovní a sociální.

Cílem poskytovaných služeb je umožnit uživatelům žít takovým způsobem života, který se co nejvíc přibližuje běžnému životu. Jde především o vytvoření příjemného, inspirujícího prostředí, naplnění života uživatelů zájmovými činnostmi a rozvíjení jejich osobnosti, tělesných i duševních schopností. Společnou snahou je respektování citového života uživatelů, navazování přátelských a mezilidských vztahů a zároveň udržování a posilování kontaktů s jejich rodinami.

Centrum pracovní výchovy

Centrum pracovní výchovy nabízí lidem s mentálním postižením pracovní a společenské uplatnění formou pracovní činností.  Výchovná péče je zaměřena na další rozvoj v oblasti vzdělávání, posilování zodpovědností a schopností rozhodování, posilování a upevňování získaných dovedností a znalostí. Důležitým cílem je rovněž zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele.

Odlehčovací pobyt

Služba pro rodiny nebo osoby, které dlouhodobě pečují o blízkou osobu a ze zdravotních nebo osobních důvodů potřebují na určitou dobu zajistit náhradu. Po uplynutí této doby se klient vrací do domácí péče.

 -khzs-

Zpět