Co z Členství KHZS budu mít ?

26.11.2016 15:35

Pokud se rozhodneš stát se naším členem, získáš po registraci do KHZS a zaplacení členského příspěvku spoustu výhod, které bys jinak nezískal.

Jako Člen (ka) KHZS můžeš

Členství v Klubovním Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskovém spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

 1. Členem Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)   neziskovém spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, a posláním, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)   neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Členství v Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)   neziskovém spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, vzniká na základě schválení odeslané písemné nebo elektronické přihlášky do Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)   neziskového spolku pro rozvoj

zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. O přijetí rozhodují členové Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)   neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, na své časově nejbližší schůzi prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně. Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)   neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, vede evidenci členů a chrání jejich osobní údaje proti zneužití.

 

Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)   neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 

2. Člen Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)   neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR má právo:

 • se svobodně rozhodnout, zda chce, či nechce, být členem Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,
 • zúčastnit se valné hromady, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje valná hromada. Čestní členové Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, mají hlas poradní, pak mají hlas výkonný. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce.
 • být volen do orgánů Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, vyjadřovat se k činnosti  Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky, využívat slev v e-shopech, a na všech akcích Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, pořídit si kroj Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, používat jej (dle) krojových směrnic Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,
 • členové KHZS, kteří žijí mimo ČR, mohou zakládat PS-KHZS ve státu, ve kterém žijí. Pravidla k jejich zakládání zahraničních organizacích PS-KHZS, určují (dané zákony,  země ve které se PS-KHZS zakládá), směrnice a předpisy KHZS,

 

 • seznámit se směrnicemi BOZ-DM=Bezpečnost, Ochrana, Zdraví - Dětí a Mládeže v KHZS,
 • být informován o veškeré činnosti Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství v Klubovním Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskovém spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.
 • nezodpovídá za finanční závazky Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,

3. Člen Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, členové KHZS a PS-KHZS, kteří chtějí pracovat s dětmi a mládeží, musí mít zdravotnický kurz, a osvědčení že smí pracovat s dětmi a mládeží, (bez výjimky), účastnit se pravidelně KLŠ=Klubovní Lesní Školy, IKLŠ=Instruktorské Klubovní Lesní Školy, KELŠ=Klubovní Ekumenické Lesní Školy a dalších kurzů, školení, pořádané KHZS a PS-KHZS, musí povinně projít dobrovolnickou službou, streetwork službou, sociální službou, hospicovou službou,
 • dodržovat směrnice BOZ-DM=Bezpečnost, Ochrana a Zdraví Dětí a Mládeže v KHZS,
 • ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů  Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, vzniklých v běžném roce,
 • aktivně hájit zájmy Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)   neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR,
 • účastnit se zasedání orgánů Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a přispívat ke zlepšení jejich činnosti.
 • navzájem si pomáhat, a to za všech okolností,

 

 1. Řádní členové Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

 

 • řádní členové Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, kteří platí pravidelně členské příspěvky, mohou ve svých regionech, městech, obcích, vesnicích, ve kterých žijí, zakládat  PS-KHZS=Pobočné Spolky Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a ZČ-KKH KHZS=Základní Články Kluby Klubovní Hnutí Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, pravidla k jejich zakládání určují směrnice KHZS.

 

 1. Řádní členové Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

 

 • řádní členové Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, kteří platí pravidelně členské příspěvky, mohou ve svých regionech, městech, obcích, vesnicích, ve kterých žijí, zakládat  PS-KHZS=Pobočné Spolky Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a ZČ-KKH KHZS=Základní Články Kluby Klubovní Hnutí Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, pravidla k jejich zakládání určují směrnice KHZS ,

všechny PS-KHZS, ZČ-KKH KHZS, ZPS-KHZS, ZZČ-KKH KHZS, EPS-KHZS, EZČ-KKH KHZS,TZ-KHZS, COZ-KHZS, HC-KHZS, TC-KHZS, CHD-KHZS, FCVČ-KHZS, RMC-KHZS, DC-KHZS, SC-KHZS, KLŠ-KHZS, IKLŠ-KHZS, KELŠ-KHZS,CDN-KHZS,CKM-KHZS, AC-KHZS, PC-KHZS, LC-KHZS, jsou povinni si navzájem pomáhat ve svých aktivitách, které ve svých regionech provádí, a vyměňovat si mezi sebou své zkušenosti, (pomáhat slabším PS-KHZS, ZČ-KKH KHZS, ZPS-KHZS, ZZČ-KKH KHZS, EPS-KHZS, EZČ-KKH KHZS,TZ-KHZS, COZ-KHZS, HC-KHZS, TC-KHZS, CHD-KHZS, FCVČ-KHZS, RMC-KHZS, DC-KHZS, SC-KHZS, KLŠ-KHZS, IKLŠ-KHZS, KELŠ-KHZS,CDN-KHZS, CKM-KHZS, AC-KHZS, PC-KHZS, LC-KHZS,)

všechny  PS-KHZS, ZČ-KKH KHZS, ZPS-KHZS, ZZČ-KKH KHZS, EPS-KHZS, EZČ-KKH KHZS,TZ-KHZS, COZ-KHZS, HC-KHZS, TC-KHZS, CHD-KHZS, FCVČ-KHZS, RMC-KHZS, DC-KHZS, SC-KHZS, KLŠ-KHZS, IKLŠ-KHZS, KELŠ-KHZS,CDN-KHZS, CKM-KHZS, AC-KHZS, PC-KHZS, LC-KHZS, jsou si rovni,

5. V Klubovním Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je vyloučeno a zakázáno, se mezi členstvem:

 • pomlouvat se,
 • šikanovat se,
 • napadat se,
 • udávat se,
-khzs-
Zpět