Co je to WORKSHOP ?

08.07.2017 19:08

Anglické slovo Workshop (v češtině dílna či pracovní seminář) znamená formu vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (brainstorming, priorizace, mentální mapy, zpětná vazba, aj.) účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Lektor je při tom většinou v roli moderátora, facilitátora. Výstup workshopu se formuluje díky předem danému tématu a cíli workshopu.

Workshop není vhodný pro úplné začátečníky, ale slouží pro další vzdělávání a prohlubování znalostí. V průběhu workshopu není lidem představována teorie – předpokládá se, že každý má určitý teoretický základ a je schopen s ním ostatní seznámit. Díky interaktivním formám spolupráce mezi účastníky tohoto typu vzdělávání dochází k tomu, že si lidé odnášejí více podnětů pro své další praktické působení.

Rozpínavý „workshop“

Workshop je stále oblíbené slovo zejména u manažerů a řídících pracovníků. Ačkoliv význam slova není nijak přesně definován, slovo je používáno pro mnoho pracovních schůzek různého charakteru a zaměření.

Historie

Název workshop se patrně poprvé objevil v profesní hantýrce psychoterapeutů koncem 60. let. Tímto slovem se označovala praktická ukázka určité léčebné metody nebo techniky. Tato obvykle zakončovala pracovní konferenci. V lékařských kruzích je možno toto označit i jako demonstrační příklad.

Během 70-80. let proniká výraz workshop do slangu divadelníků, kde rychle po roce 1990 zdomácní. Nazývá se tak praktické setkání, které je časově omezené, a je určené k výměně tvůrčích zkušeností, tedy něco jako tvůrčí dílna.

Slangový charakter slova potvrzuje i to, že slovníky cizích slov z let šedesátých až osmdesátých tento výraz neznají. Ve slovníku cizích slov z roku 2005 je k výrazu workshop přiřazeno vysvětlení: pracovní seminář, kurz, konference což není z lexikografického pohledu úplně správně.

Význam

Základnímu významu anglického slova workshop odpovídá v češtině prostá dílna. Podobně jako v angličtině, i v česká dílna se užívá v přeneseném významu: od označení místnosti, kde se něco dělá se přechází k tomu, co se tam dělá, tj. k činnosti samé. Pod takto přenesený význam již je možno schovat daleko více oborů činnosti, od tvořivé, vzdělávací až po akademickou.

Slovo workshop pro svoji expresivnost zní daleko zajímavěji a honosněji než prostá dílna, případně pracovní setkání. Pro zajímavost, v dobách budování rozvinutého a blahoslaveného socialismu existovaly na pracovištích tzv. údernické a zlepšovatelské koutky, což v podstatě nebylo nic jiného dnešní workshopy, kde se předávaly nápady a zkušenosti.

U domácího označení dílna však přenos významu naráží na jazykové omezený významu slova, které je dané vžitými jazykovými zvyklostmi. V univerzitní pedagogické praxi či v medicíně je stále používáno označení praktické cvičení nebo praktikum. V akademických kruzích bychom přednášku s následnou diskuzí těžko označili dílnou, zrovna tak by označení dílna bylo nesmyslné pro pracovní konferenci nebo seminář. Převažuje-li při odborném setkání prvek debaty, je vhodnější použít označení panelová diskuse, diskusní stůl nebo kulatý stůl. Pro mezinárodní akce podobného typu je zažité označení symposium nebo méně časté kolokvium a těžko si představíme pozvánku, na Mezinárodní workshop o Vesmíru.

Workshop v Česku

Čeština je v tomto ohledu velmi dobře lexikálně vybavená potřebnými názvy a výrazy. Každý výraz nebo název je odlišný a lépe vystihuje danou akci než společný a neurčitý výraz workshop - dílna. Příznačně se však pod vlivem globalizace a neschopnosti najít správný výraz mnoho takových setkání nebo schůzek schovává právě pod workshop. Workshop je v češtině stále nové a neusazené slovo, které nemá pevné etymologické souvislosti. Používání slova workshop se šíří jak v akademickém tak i praktickém světě bez toho, aby tento výraz poskytoval konkrétní a blíže specifikující vysvětlení, o co se konkrétně jedná. Výraz workshop není nijak obecný tím, že by pod sebe zahrnoval nějaké téma nebo činnost ale je výrazem mlhavým neboť z informace, že se někde pořádá workshop nepoznáme, jedná-li se o praktický kurz, seminář nebo o odbornou diskusi.

Za svou oblíbenost vděčí výraz workshop anglické módě, globalizaci ale i poklonkování ve sféře managementu. Co je na něm pro hovorovou řeč přitažlivé, toť právě jeho splachovací potenciál.

-khzs-

Zpět