Cílová skupina

04.02.2017 12:10
 • Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy (např. šikana, násilí, užívání návykových látek, drogy, dětská kriminalita,  záškoláctví, rozpad rodiny, neuznávání autorit, vandalismus).
 • Děti, které si neví rady se školou (výběrem školy či přímo školní přípravou) a které potřebují podporu v rozhodnutích, které jsou před nimi.
 • Další charakteristika této skupiny dětí a mládeže:
  •  
  • – Dávají přednost pasivnímu trávení volného času
  • – Dávají přednost trávení volného času mimo domov
  • – Nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity
  • – Vyhýbají se standardním formám péče a pomoci
  • – Mají vyhraněný životní styl

 

Poslání

Nízkoprahové zařízení SC-KHZS, je tu pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Dětem a mládeži poskytujeme informace, podporu, pomoc a bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času. Snahou je zlepšit kvalitu života mladých, posílit jejich zodpovědnost a sebepřijetí; předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem jejich života.

Cíle

Hlavní cíl

Prostřednictvím nabídky sociální služby SC-KHZS, usilovat o sociální začlenění uživatele a pozitivní změnu v nepříznivé sociální situaci a ohrožujícím způsobu života. Napomáhat k uvědomování si vlastní hodnoty, podporovat sebepřijetí mladého člověka, napomáhat přijetí zdravých společenských pravidel a odklon od sociálně rizikového chování.

Dílčí cíle

 • rozpoznat a umožnit rozvíjení individuálních schopností a dovedností
 • nabízet podporu při samostatném rozhodování, vést k zodpovědnosti (umět nést následky za své chování)
 • napomáhat k rozvoji schopností a dovedností prostřednictvím neformálního vzdělávání
 • zajistit bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času (vhodně zvolený program – přednášková činnost, hry), umožnit spolupodílení se na tvorbě programu / činností v SC-KHZS (prostředek seberealizace)
 • podpora mezilidských vazeb, upevňování zdravých mezilidských vztahů (př. vrstevnická skupina, ale i rodina)
 • podporovat schopnosti a dovednosti, které uživatelé uplatní v běžném životě (vyplňování formulářů, sepsání motivačního dopisu, CV)
 • poskytnout dostatečný prostor a čas pro identifikaci problému
 • minimalizovat sociální rizika vyplývající ze způsobu života a rizikového chování; předcházet či omezovat dopady sociálně nežádoucích jevů (formou přednášek, rozhovorů,…)
 • podporovat v obtížných životních situacích (rozvod rodičů, stěhování, konflikty) a poskytovat psychickou a sociální podporu
 • pomoc v krizových situacích (hrozba vyhození ze školy, konfliktní situace, útěk z domova)
Zpět