Besedy CDN - KHZS

27.05.2017 15:27

Jednou z nejúčinnějších forem prevence vzniku domácího násilí je zvyšování povědomí široké a odborné veřejnosti o tomto společenském jevu.

Z výše uvedených důvodů CDN-KHZS, nabízí možnost vedení přednášek a besed na téma domácí násilí, které jsou vždy zacílené na konkrétní cílovou skupinu. Přednášky a besedy jsou organizovány pro širokou i odbornou veřejnost v rámci kraje VYSOČINA.

CDN-KHZS, nabízí následující programy:

1. Besedy o domácím násilí – zaměřené na konkrétní řešení případů a             praktické informace o domácím násilí.
2. Přednášky o domácím násilí – zaměřené na podrobné rozpoznání znaků,     forem domácího násilí a způsobů pomoci osobám ohroženým domácím         násilím.
3. Prezentace činnosti CDN-KHZS v kraji VYSOČINA.

V případě zájmu nebo potřeby podrobnějších informací se na nás obraťte!

 

Při volbě programů prevence domácího násilí je důležité vycházet z  míry intenzity domácího násilí (v literatuře je zmiňováno tzv. „všední násilí“, „menší násilí“ nebo „chronicky závažné násilí“) a  jeho typu (např. zda se násilná osoba chová agresivně pouze v rodině nebo i ve společnosti). Všechny zmíněné druhy domácího násilí mají různé příčiny vzniku, proto vyžadují i rozdílný přístup k prevenci.

Podstatou prevence zaměřené na domácí násilí je především snaha podstoupit kroky, které sníží jeho výskyt. Děje se tak především formou zamezení vzniku okolností vedoucích k propuknutí násilí ve vztahu s blízkou osobou. Cílem primární prevence domácího násilí tedy není zabránit jednotlivcům páchat násilné trestné činy, ale především má za cíl snížit riziko tohoto chování v celé populaci.

Výsledkem primární prevence domácího násilí by mělo být celkové snížení tohoto jevu ve společnosti, přestože někteří jedinci se budou nadále chovat násilnicky.

-khzs-

Zpět