2/ TÁBOR MLADÝCH

10.12.2016 13:02

Jaroslav Foglar: Svou myšlenku čtenářských klubů jsem začal uplatňovat hned se svým návrhem na nový časopis pro mládež. Redakce časopisu Malý Hlasatel pochopila mé myšlenky nového časopisu i čtenářských klubů jen zčásti. A tak místo čtenářských klubů se v I. Ročníku Mladého Hlasatele objevuje TÁBOR MLADÝCH, obec činu a dobrého srdce…

 V 35. Čísle I. Ročníku Mladého Hlasatele, které vyšlo dne 2.května 1936, se objevuje výzva oznamující zahájení soutěže Tábor Mladých, obec činu a dobrého srdce.  Z původního záměru Jaroslava Foglara zůstalo pouhé torzo-jen nápad pokusit se prostřednictvím časopisu nějak zainteresovat mládež na užitečné činnosti. TÁBOR MLADÝCH je především soutěží, jejímž předmětem mají být významné činy a projevy chlapců a děvčat, za které mohou ti ‘‘nejlepší‘‘ obdržet celkem 200 cen. Ve 40. a 41. Čísle Malého Hlasatele redakce dále upřesňuje svůj záměr a usiluje dát celé akci Tábora mladých poněkud širší význam.

…Družné kamarádství, obětavé přátelství je  hluboký a krásný cit… Je v něm veliká síla lásky a života a že lidé, ať mladiství či dospělí, kteří jej projevují a dokazují svými skutky-musí nám býti vzorem. Nechť jsou vám příkladem obětavosti, statečnosti síly ducha a srdce !!! Takové Chlapce, a děvčata a příští občany hledáme, takovými vás chceme míti a sloučit vás v Tábor mladých…

…Nejde nám však jen o hrdinství, jakým je zachránění lidského života. Statečnost ducha i srdce lze dokázat  různými činy dobra. Hrdinstvím těla i ducha je i vaše houževnatost v práci za skromných poměrů, píle, s jakou se učíte, vytrvalost, s jakou konáte své povinnosti a s jakou sledujete svůj cíl: býti dobrými  dětmi svých rodičů a národa. Toto hrdinství drobných činů a práce, hrdinství, provázené skutky dobrého a poctivého srdce-to od vás žádá Tábor mladých. V něm se shledáte s ostatními mladými hrdiny naší vlasti, nejlepšími z nejlepších. Tábor mladých bude sebevědomý výkvět československé mládeže…

Tábor mladých je obec mladých lidí, kteří už něco dokázali. Zdokonalili nějaký stroj, sami vynašli a sestrojili nový model letounu, zachránili tonoucího, pomáhali při požáru, dali podnět ke sbírce pro potřebné lidi a podobně. Všechny takové příkladné činy zasluhují odměny. V soutěži Tábor mladých je možno získávat nejen krásné odměny, nýbrž také čestný zlatý nebo stříbrný odznak…  Tábora mladých se mohou zúčastnit nejen jednotlivci, nýbrž i celé třídy… Všechny školy, které se zúčastní soutěže hromadně, s podpisem ředitele školy, obdrží po jedné knize pro žákovskou knihovnu.

…Velký  čin neuděláme za týden. Není k němu vždy také vhodná příležitost. Proto budeme moci soutěžit v táboru mladých, posuzovat činy vykonané od začátku června 1936 do konce května 1937.  Ale ani toto nebyla definitivní podoba Tábora mladých. Mládež je možno sice nadchnout pro statečné a vynikající činy, ale to plně  nedokáže naplnit přirozené  touhy  hochů a děvčat sdružovat se v přátelské kolektivy, především místního rázu, a v nich vykonávat užitečnou práci i zábavu.  O těchto svých touhách píší chlapci a děvčata do redakce Mladého Hlasatele. Mnozí vyslovují přesvědčení, že taková skupinka může spíše vykonávat něco statečného, užitečného, dobrého než jedinec.  A tak   počátkem II. Ročníku Mladého  Hlasatele se objevují první zprávy o tvoření tzv. hlídek TÁBORA MLADÝCH. Ve 3. Čísle, které vyšlo 19. Září 1936, redakce sděluje, ‘‘…že je stále větší zájem o Tábor mladých a že si budou čtenáři a čtenářky ve svých bydlištích i na školách tvořit hlídky…‘‘  A v 5. Čísle Mladého hlasatele - 13. října 1936 - redakce znovu upřesňuje stanovy Tábora Mladých. Toto ustanovení se setkalo s daleko větší odezvou než původní vyhlášení soutěže. Redakci docházejí dopisy, v nichž čtenáři píší o založení hlídky a její činnosti. Hlídky čile schůzují, píší časopis, vedou si deník o svých schůzkách apod. Postupně se tvoří vesnické, městské, třídní nebo školní hlídky Tábora  mladých. V hlídkách Tábora mladých je zárodek pozdějších čtenářských klubů. Jejich vznik, vyvolaný samotným spontánním zájmem čtenářů, vlastně jen dává za pravdu  původnímu návrhu Jaroslava Foglara. Trvá však ještě nějaký čas, než uzraje doba, aby jeho myšlenka mohla být realizována v plném rozsahu původního návrhu. Přesto však v hnutí Tábora mladých se rysy klubovní myšlenky prosazují stále výrazněji. V 6. čísle II. Ročníku Mladého Hlasatele  se 10. Října 1936 poprvé píše o klubech: ‘‘…Mnozí z vás už jste si založili skupiny (kluby) čtenářů Hlasatele… Jistě  i další čtenáři  budou souhlasit s touto myšlenkou…‘‘   (Název KLUB pro kolektivy řízené časopisem vymyslel Jaroslav Foglar). V 8. Čísle vydaném 24. října 1936, se pak píše:

‘‘Někteří čtenáři si tvoří kluby Mladého Hlasatele. Taková hlídka nebo klub sledují  čile vše, co významného  se děje v obci, ve městě, v kraji, všímá si zpráv v krajských i jiných časopisech, které má po ruce, zpráv v rozhlase- a ihned nám pošle dopis nebo lístek, stane-li se něco  co zajímá Tábor mladých‘‘.  12. Prosince 1936 oznamuje redakce  v 15. Čísle II. Ročníku Mladého Hlasatele, že zakládá KNIHU SNAŽIVÉHO MLÁDÍ, do které budou zapisovány snaživé činy mládeže. Budou v ní zapsány také hlídky, jejich členové a vedoucí. Dále pak redakce sděluje, že v Hlasateli bude zveřejňovat občas rubriku, v níž bude psáno o činech chlapců a děvčat, které by si zasloužily ocenění v Táboře mladých. V 17. a 18. čísle  se pak píše o prvních hrdinských činech, za které  jsou do Tábora mladých navrhováni Rudolf Bruch z Bušovic (záchrana tonoucího), Erich Falb z Lokte (záchrana tonoucího chlapce) a Vašek Jiří z Pohledu (záchrana 3 dětí, které se  probořily na ledě a začaly tonout). Ve 24. čísle  II. Ročníku Mladého Hlasatele  13. Února 1937 redakce sděluje svůj záměr dát hlídkám Tábora mladých řádnou organizaci, zhotovit pro ně odznaky. Za měsíc pak oznamuje, že v dohledné době  bude proveden soupis hlídek Tábora mladých. Od nich pak dochází do redakce mnoho žádostí o sdělení nějakých námětů pro činnost. To je příležitost pro Jaroslava Foglara, který může prosazovat do celé akce svou původní myšlenku všestranné činnosti klubů čtenářů. Využívá situace a  píše o některých námětech. Jak ukazovala situace, vývoj celé akce Tábor mladých a jeho hlídek se neubíral tím směrem, jak si představovala redakce časopisu, ale ve stále větší míře se vývoj blíží myšlence Jaroslava Foglara: Hlídky-kluby chtěly vyvíjet všestrannou činnost a ne pouze čekat na příležitost projevit statečnost či prokázat jiný vynikající čin. Kluby se chtěly užitečně bavit, pěstovat své záliby. Redakce je nakonec nucena udělat další ústupky a přistoupit na kompromis, jak  o tom svědčí článek v 29. Čísle II. Ročníku Mladého Hlasatele z 20. Března 1937. Tvoříme hlídky tábora mladých. Život ukázal a praxe potvrdila životaschopnost a užitečnost Foglarovy myšlenky čtenářských klubů. V 36. Čísle Mladého Hlasatele  se pak v rubrice Mladý Hlasatel odpovídá, píše:

‘‘Členům hlídek Tábora mladých: Připravujeme jistou záměnu  ve vaší práci. Proto se zpozdí naše odpovědi i odznaky a legitimace. Co nejdříve se dozvíte v Hlasateli, oč běží.‘‘ Z tohoto sdělení je patrné, že v té době se odehrála konečná fáze Foglarova zápasu za prosazení myšlenky čtenářských klubů v plném rozsahu. Že tomu tak skutečně bylo, dokumentují následující čísla II. Ročníku Mladého Hlasatele. Ve 35. Čísle II. Ročníku vychází sdělení:

 

HALÓ !  POZOR !  Co bude s čtenářskými hlídkami Tábora Mladých ?

Je jich už hezká řádka, vidíme, že jste  myšlenky čtenářského sdružování  čile ujali. Proto jsme se rozhodli postavit tyto hlídky na pevnou a určitou základnu, dát jim přesný název, řády, zákony a pokyny. Tyto hlídky budou nyní vedeny již odděleně od Tábora mladých, (v němž se ocitnete po vykonání nějakého významného  činu) a aby se od něho lišily, dostanou svůj zvláštní název a to KLUBY MLADÉHO HLASATELE. Jak se budou Kluby rozpoznávat od sebe, co se v nich bude dělat, jaká zřízení a pravidla v nich budou zavedena to vše bude podrobně vypsáno v příštích číslech Hlasatele. Získejte ještě dnes pro svůj příští klub nové kamarády, čestné a nehašteřivé. Mladý Hlasatel vám v Klubech H.H., přinese řadu příjemných příjemných překvapení, tak jako už ve všem, co pro vás dosud konal. Na shledanou v Klubech M., Hlasatele        Redakce

 

Je tedy rozhodnuto ! Vítězí Foglarova myšlenka, i když redakce se nevzdává svého Tábora mladých. 36. Číslo II. Ročníku pak přináší podrobné pokyny pro zakládání klubů Mladého Hlasatele. Od tohoto čísla se o klubech píše pravidelně v každém dalším čísle. Vznikem klubů Mladého Hlasatele  Tábor mladých očividně ztrácí na významu. V časopise je o něm psáno stále méně a méně. 41. Číslo II. Ročníku ze dne 12. Června 1937 přináší vyhodnocení I. Ročníku Tábora mladých:

  1. Cenu a zlatou plaketu získal JIŘÍ VAŠÍK za záchranu života třem dětem. 2. Cenu a stříbrnou plaketu získal ERICH FALB za záchranu tonoucího. 3. Cenu a stříbrnou plaketu získal RUDOLF BRUJ za záchranu tonoucího. 4. Cenu a bronzovou plaketu získal JOSEF JANOUŠEK za záchranu života. 5. Cenu a bronzovou plaketu získala III. A třída z Prahy-Žižkova za  sbírku peněz na vybavení pohřbu tragicky zemřelého kamaráda. 6. Cenu získal ZDENĚK JIRKA za záchranu člověka před zmrznutím. 7. Cenu a stříbrnou plaketu dostala škola v Úvalech za nasbírání 2500 vajíček pro ústav slepců. 8. Cenu získala G. POPPROVÁ za krasobruslení.

Ostatní ceny – bylo jich 200- nebyly uděleny. Nebylo totiž víc přihlášek významných činů…

Redakce však vyhlašuje i další ročník Tábora mladých. Výzva je zveřejněna v 1 čísle III. Ročníku Mladého Hlasatele. Ve 2. Čísle  je pak ještě představen vítěz I. Ročníku Tábora mladých a otištěna výzva klubům:

‘‘Doufáme, že si kluby Mladého Hlasatele nedají nikdy ujít příležitost oznámit nám pozoruhodné činy svých členů, případně i nečlenů a navrhnout je k odměně.‘‘ A to je také poslední zmínka o táboru mladých. Vyhodnocení dalšího ročníku nebylo provedeno, celá akce skončila.

Zpět