1/ Nový časopis

10.12.2016 13:01

Jaroslav Foglar:

Jako chlapce mě nikdy nebavily tzv. dětské a mládežnické časopisy. Nezdály se mi podle mých představ. Už jako jsem si plánoval, jaký časopis bych asi dělal já, kdybych mohl. Když jsem dospěl a představy byly podloženy zkušeností, podal jsem MELANTRICHU návrh, aby takový časopis vydával…

Časopisy pro mládež ve 20. a 30. Letech se až příliš podobaly časopisům pro dospělé, nebo byly zase až příliš naivní a dětské. Poskytovaly především ‚‘‘krásné čtení‘‘ nebo se snažily čtenáře jen zabavit. Pokud vydávaly časopisy různé organizace, pak tyto byly až poznamenány spolkařským duchem. Časopis chtěla vydávat kdejaká instituce, organizace nakladatel či výrobce nějakého spotřebního zboží. A všichni bez rozdílu chtěli mít své čtenáře.  Tak se nelze divit, že obsah řady časopisů byl silně podbízivý. Na počátku 30. Let vycházelo na třicet větších časopisů pro děti a mládež. Byl to především MALÝ ČTENÁŘ, vydávaný nakladatelem J.R. Vilímkem od roku 1882, který si svým zábavně dobrodružným obsahem udržoval poměrně početnou obec čtenářů, i když uspořádáním zůstával konzervativním  časopisem.  Těžil  především z dlouholeté tradice. V roce 1928 Změnily tiskařské podniky GLOBUS v Brně dosavadní časopis KULÍŠEK pro dospělé na časopis pro mládež, přičemž mu ponechaly takřka beze změn jeho obsah, tvořený senzačními příběhy a seriály. Jeho redaktoři neváhali kopírovat vše, co se jim jen trochu hodilo k podpoře časopisu. Pak tu byly oficiální časopisy školské ÚSVIT a KLAS, představující vlastně revue především klasické národní literatury a zaměřené především k čistému umění a kultuře, pomíjející běžný život dětí a mládeže. Obdobné obsahové pojetí a zaměření měly časopisy RADOST a LÍPA, Čs. Červeným křížem, silně propagované a rozšiřované především ve školách. Školským potřebám sloužily také noviny MLADÝ SVĚT. Řadu časopisů vydávaly různé dětské a mládežnické organizace: Sokol vydával značně populární  MLÁDÍ a VZKŘÍŠENÍ, Orel KVĚTY MLÁDÍ, Svaz DTJ časopis Zlatá Brána, ústředí  žákovských samospráv ROJ. Také různá nakladatelství nezůstávají pozadu a vedle novin a časopisů pro dospělé vydávají také časopisy, pro děti a mládež-například J. Hokr KAŠPÁRKOVY NOVINY, J.R. Vilímek SRDÍČKO, nakladatelství Rodina časopis PUNŤA, Čs. Grafická unie ŠIRÝM SVĚTEM, Čs. Rozhlasová společnost ROZHLAS MLADÝCH atd.  Početnou skupinu časopisů tvoří pak náboženské časopisy katolické ANDĚL STRÁŽNÝ, RAJSKÁ ZAHRÁDKA, PŘÍTEL DÍTEK a od roku 1935 pak DĚTSKÁ NEDĚLE,  československý MALÝ ČECHOSLOVÁK evangelický Růžový palouček a jiné. Kromě toho vychází v novinách řada samostatných dětských příloh, z nichž časopisům se nejvíce přiblížily přílohy SLOVÍČKO v Českém slově a LIDOVÉ NOVINY DĚTEM.  Ani  jeden z celé té plejády časopisů však nedokázal podchytit mládež k činorodé práci, na kontakt se čtenáři redakcím postačovaly soutěže a drobné literární práce čtenářů.

 

Jaroslav Foglar zná dobře touhy a přání chlapců a děvčat, na druhé straně zná i slabiny všech  časopisů pro mládež potřebuje a který by ji plně uspokojovalo. Jeho představa vychází ze skutečné znalosti mládeže, ke které se  dokáže jako dospělý přiblížit a být jedním z jejich řad. Často hovoří o těchto svých představách se svou spolupracovnicí ze závodu, v němž je zaměstnán. A jeho myšlenek je zčásti použito ještě dříve, než on sám se rozhodne podat návrh na vydání nového typu časopisu pro mládež u nakladatelství MELANTRICH. Foglarových myšlenek  na uspořádání časopisu nového typu se zmocňuje vydavatel Josef Hokr a v roce 1933 zde začíná vycházet časopis ROBINSON, v němž je použito řady nápadů J. Foglara-především různých hlídek v časopise a  pak i klubovní myšlenky: ‘‘… Robinson vás seznámí se  vším, co byste rádi poznali, naleznete v něm vše, co vás láká, zajímá a baví,  o čem sníte… Chceme vás sdružiti kolem časopisu, jenž bude Vaším přítelem, společníkem, učitelem i rádcem. K tomu účelu zakládáme pro vás Klub Robinsonů. Každý člen klubu obdrží odznak.‘‘ Díky opatrnictví pana nakladatele však časopis vplul do proudu ostatních časopisů, byl o málo vylepšeným a modernějším časopisem stylu Malého čtenáře. I klubovní myšlenka nebyla pochopena správně a kluby robinsonů byly orientovány především na četbu a rozšiřování časopisu. V roce 1935 konečně Jaroslav Foglar rozhoduje a podává MELANTRICHU, tehdejšímu největšímu nakladatelskému podniku, návrh na vydávání nového časopisu pro mládež.  V té době je Jaroslav Foglar již dobře zapsán v povědomí mládeže svými Hochy od Bobři Řeky, kteří vycházeli na pokračování v nedělní příloze Českého slova Slovníčku, i knížku Přístav Volá, která v soutěži MELANTRICHA o nejlepší knihu pro  mládež získala spolu s dvěma dalšími knihami-Plevovými Hochy s dynamitem a Hejdukovou knihou Hoch a Džbán-1. Cenu. Své návrhy může Jaroslav Foglar podložit desetiletou zkušeností z vedení mládeže. Jaroslav Foglar předkládá návrh vydávat časopis pro veškerou československou mládež, takový, kde by každý chlapec či děvče nalezli vše, co by je dokázalo uspokojit. Argumenty Foglarem předložené přiměly vedení nakladatelství k tomu, aby se návrhem zabývalo. Návrh na vydávání časopisu pro mládež byl přijat. O obsahu, uspořádání, názvu a dalších detailech se rozhodovalo v propagační kanceláři tohoto nakladatelství a vydavatelství. Zde se časopis i zrodil. Dostal název MALÝ HLASATEL. 

 

Řízení redakce bylo svěřeno profesoru dr. Břetislavu Mencákovi. Jaroslav Foglar, ačkoliv dal podnět ke zrodu nového časopisu, k přípravě nového časopisu, k přípravě nového časopisu přizván nebyl a rovněž nebyl pojat do redakce časopisu. Zůstal mimoredakčním spolupracovníkem. Propagační kancelář připravila ukázkové číslo rozdávané zdarma. Číslo vyšlo 24. Června 1935, a tak je tento den třeba považovat za den zrodu HLASATELE. 1. Číslo MALÉHO HLASATELE vychází 7. Září 1935. V redakčním  článku Malý Hlasatel se vám představuje se píše:

 

Milí přátelé,

Mnozí z vás už Malý Hlasatel znají. Jeho ukázkové číslo  vyšlo před prázdninami, ale brzo se rozebralo, a proto je vydáváme znovu, s novou obálkou a částečně i s obsahem. Jakou úlohu má MALÝ HLASATEL ? Chce mluvit na svých stránkách ke všem čilým a chytrým dětem v naší republice. Ke všem děvčatům a chlapcům, kteří se chtějí  dobře pobavit, zasmát i poučit. K nim chce  MALÝ HLASATEL  hovořit svými povídkami,  básničkami, svým zajímavým románem, svými barevnými obrázky a kresbami, svými zábavnými koutky. Chce svým  čtenářům také ukázat, jak žijí děti a mládež v cizích zemích, jak  se baví a co je zajímá a jak si hrají. MALÝ HLASATEL  je vydáván  největším čs. Tiskařským a nakladatelským podnikem-MELANTRICHEM. Aby se vám obsah časopisu ještě více líbil, bude jej MELANTRICH tisknout s barevnými obrázky, jaké mají nejlepší časopisy v cizích zemích. V MALÉM HLASATELI najdete všechno, co vás zajímá a co byste v něm ještě měli rádi. To nám ale musíte napsat. Ano, musíte nám často psát. Víme, že je vás hodně v celé republice a víme, že váš život má mnoha vážných  a veselých záležitostí kterým dospělí lidé někdy ani dost nerozumějí. MALÝ HLASATEL vám rozumět bude. Proto také vychází do světa, abyste v něm měli své vlastní noviny, svůj časopis. Do něho můžete sami psát, posílat své kresby, nápady, zprávy ze svého okolí, docela jako dospělí lidé. Čekáme vaše příspěvky. MALÝ HLASATEL chce zvítězit. Řekli jsme si, že s vaší pomocí uděláme nejlepší časopis pro mladý svět československý. Zdar naší společné práci ! Zdar Malému Hlasateli !

Redakce

 

Nový časopis byl na světě. Foglarův nápad se uskutečňuje, avšak jen částečně-MALÝ HLASATEL  má poněkud dětský ráz. Foglarovy nápady se dostávají do časopisu jen zvolna, postupně, často narážejí na nepochopení hlavního redaktora, i několik měsíců se zkoumají, jsou pochybnosti, zda to či ono ‘‘zabere‘‘, lecos v námětech je upravováno, pozměňováno. Přesto časopis prodělává postupně změny, vždy k lepšímu. Titulní stránky má většinou kreslené, několik jich kreslí A. Moravec a Josef Lada. Základ časopisu tvoří povídky, jejichž autoři se střídají; figurují mezi nimi M. Majerovvoá, H. Malířová, J. Havel, K.P. Dřevnická, B. Žižkov, A. Scharrer, J. Holler. Nad povídkami však převažují pohádky, kterých je v časopisu opravdu hodně. Od počátku ročníku vychází román na pokračování. Nejprve na stránkách  časopisu-Huculský uprchlýk od J. Kudely-od 13. Čísla pak jako románová příloha; první svazek Pu Lorn Hrozný začátkem Knihovny Mladého Hlasatele, tvořené svazky románových příloh. Románová příloha  je rovněž jeden z nápadů J. Foglara. Již  v I. Ročníku se objevují hádanky Strýčka Tomyho (E. Sterzinger), tvorba čtenářů, Naše dílna a další rubriky. Obrázkové seriály se objevují porůznu. Na pokračování vycházejí Nepravdivé příběhy plavčíka Jamesa (Kuncman-Trnka) a  Lojzíkova  dobrodružství  (Mencák-Trnka). V průběhu ročníku jsou zařazeny  tři soutěže: Známková soutěž, jejímž autorem je Jaroslav Foglar, Detektivní soutěž a Lov na palindromy. Od 2. čísla vychází sloupek  Skautská stezka, řízený Jaroslavem Foglarem. Ještě v průběhu ročníku znovu přichází Jaroslav Foglar s myšlenkou čtenářských klubů. Redakce jeho myšlenku – jako většinu věcí-upravuje a začíná tzv., tábor mladých. Hned z počátku je jasné, že takto upravená myšlenka nemohla plnit autorův záměr-podchytit zájem čtenářů a prostřednictvím časopisu je vést  k ušlechtilé pravidelné činnosti a zábavě. Přesto však časopis získává víc a víc na oblibě. Hojná je korespondence redakce se čtenáři. Velmi pozitivně působí, že MALÝ HLASATEL je tištěn barevně. To sice na druhé straně vyvolává  nevoli a nelibost různých kritiků, kteří v boji za čistotu umění nechtějí  vzít na vědomí změny v technice a brojí proti ofsetovému tisku časopisů. MALÝ HLASATEL však v tomto směru jde progresivně vpřed. Jaroslav Foglar dává rovněž návrh, aby  na ročník časopisu a všechny jeho románové přílohy byly vydávány desky. Svázáním časopisu a jeho příloh vzniknou pěkné knihy. Na I. Ročník časopisu jsou vydávány režné plátěné desky, na první dva romány desky zelené a šedé. To je počátek éry k uschování a střádání časopisů.  K této praktice přistupují záhy další časopisy.  I. Ročník  MALÉHO HLASATELE končí 44. Číslem.

Do II.  Ročníku vstupuje časopis s novým, upraveným názvem i záhlavím:

MLADÝ HLASATEL

Z Malého Hlasatele se tedy stává Mladý Hlasatel. 1 číslo II. Ročníku vychází 5. Září 1936 a naznačuje, že časopis postupně ztratí dětský ráz a přiblíží se více čtenáři středního a staršího věku. Mezi kreslíři titulních stránek časopisu  se objevují  další jména-Bechník, Strnad, Strnadel, Morávek, mezi ilustrátory postupně zaujímá přední místo Vincenc Živný. Ubývá pohádek, naopak povídky se obsahově přibližují více staršímu čtenáři. Mezi autory se objevují noví autoři V. Petrbok, M. Jariš, J.M.Troska, J.V. pleva, M. Veselý, V. Illich, F. Velkoborský. Novinkou jsou pravidelné reportáže, kde dominuje Fr. Bulánek-Dlouhán,J. Neumann, H. Malířová. V průběhu ročníku je vypsáno několik čtenářských soutěží, z nichž největší byly Kdo ? Co ? Odkud ? o 300 cen, Chyťte špiona a nakreslete mapu (obě s branně výchovnou tématikou, související s tehdejší politickou situací).

Hned v 1 . čísle II. Ročníku začíná hádankářský turnaj o titul Krále hádankářů Mladého Hlasatele, jehož se zúčastnilo 1369 čtenářů a v němž nakonec zvítězil Václav  Švagr z Příbrami. Tímto byl zahájen dlouhodobý cyklus zápolení hádankářů  Mladého Hlasatele. Velká pozornost je věnována sportům, které mají souvislost s branností: motorismu a plavání. Na stránkách časopisu vychází kurs mladých motoristů, řízený ing. K. Hodíkem. Dokonce je uspořádán bezplatný kurs mladých motoristů pro čtenáře Mladého Hlasatele a bezprostředně na to i bezplatný čtrnáctidenní kurs plavání, včetně bezplatného vstupu na plovárnu. Zadní stránka časopisu je věnována humoru-Tady se zasmějeme. Její součástí  jsou kreslené seriály, které se i ve II. Ročníku dosti často střídají. Nejčastěji se objevuje seriál Pip a Pup (ve 22 číslech)  a Jarka Mráz (Mencák-Lada). Po celý ročník pokračuje Tábor mladých, i když se dostává do krize. Stále víc a víc i v něm se prosazuje Foglarovo pojetí a náměty (hlídky Tábora mladých a náměty pro jejich činnost). Jaroslav Foglar zůstává stále mimoredakčním spolupracovníkem. Skautská stezka se ve II. Ročníku neobjevuje, jen jednotlivé články a náměty pro činnost (Co dělat při proboření na ledě, Stopování aj.).  Daleko těsnější spolupráce nastává pak až v souvislosti s kluby Mladého Hlasatele. II. Ročník má 44 čísel a vychází až do 31. Července 1937. I na tento ročník a jeho románové přílohy vyšly desky. Časopis Mladý Hlasatel získával stále větší oblibu. To nemile nesla konstrukce i kritikové, kteří se dosud nevymanili z konzervativních názorů na časopis pro mládež jakožto  uměleckou revui. Na druhé straně nový časopis si nachází čtenáře i mimo území republiky. Jeho nejvzdálenější čtenáři žijí v Paraquayi, v Londýně a v Peisey ve Francii.

Zpět