Otevřeno: Po-Pá: 14:00-20:00 hodina

Aktivita Larp v KHZS

Larp aktivita v KHZS

Jedna z našich aktivit, kterou provozujeme od vzniku Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, je LARP.

Pokud jsi příznivcem LARPU, a hraješ ho i s kamarády, rodinou, můžeš si založit KLUB LARP ve svém městě. Pokud ho již máte, tím lépe !!! Může se váš LARP klub stát součástí Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a přihlásit se k nám.

Pokud se chceš účastnit LARPU, stačí předběžně vyplnit přihlášku a odeslat ji.

Kdo na akce LARPU může jet ?

Může jet jednotlivec, LARP KLUB, rodina, fanoušek, člen, ale i nečlen Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Naše akce jsou bez omezení.

-khzs-

Česko

Český larp se začal vyvíjet během 90. let 20. století. Za první počátky lze ovšem považovat bitvy s příběhem, případně celovíkendové hry s příběhem. Příkladem může být třetí setkání přátel SHŠ Herold na hradě Zubštejn v květnu 1987. Dochované fotografie potvrzují i dílčí dějové linie (qesty).Vzhledem k oblíbenosti fantasy žánru prvních tvůrců larpů byl spojen s reedicí českého překladu děl J. R. R. Tolkiena v této době. První larpy byly prakticky jen živým ztvárněním tehdejších her na hrdiny a ze současného pohledu se jednalo o družinovky, ve kterých malé skupinky dobrodruhů procházely po určité trase a čelily nástrahám připravenými tvůrci a organizátory.

Kromě izolovaných družinovek se kolem roku 1995 výrazně rozmohl formát bitev, které měly podobu čistě bojově zaměřeného larpu. Koncem století se začaly objevovat též tzv. světy.

Prvním larpem tohoto druhu byla týdenní Fraška, konaná v roce 1997 na hradě Cimburk. Výraznější rozvoj různých stylů a žánrů přišel až po roce 2000, především díky nástupu internetu jako komunikačního prostředku.

Kulturní význam

V rozvinutých zemích se larpová kultura stává mainstreamem. Larp někdy bývá omylem zaměňován s jinými rolovými, rekonstrukčními, kostýmovými, nebo dramatickými aktivitami.

Larp je v západní kultuře vnímán jako součást ústupu od tradičního diváckého umění k participačnímu umění. Účastníci larpu se vzdávají role pasivního pozorovatele a přijímají roli, která je odlišná od jejich každodenního života a zvyklostí. Organizátoři a všichni účastníci jsou díky tomuto zapojení někdy bráni jako spoluautoři larpu. Tento společný proces tvorby sdílených fiktivních světů může být asociován s rozšířením geek kultury v rozvinutých společnostech, která je spojena s prodlužováním doby vzdělání, rozvojem moderních technologií a stále vyšším množstvím volného času. V porovnání s mainstreamovým videoherním průmyslem, který je vysoce komercializovaný a převážně zaměřen na "hardcore hráče" ve smyslu adolescentních mužů, je larp méně komodifikován a ženy se v něm mnohem častěji objevují jako autorky a účastnice.

V severských zemích larp dosáhl vysokého stupně veřejné známosti a popularity. Je často ukazován v pozitivním světle v mainstreamových médiích, se zdůrazněním jeho kreativních aspektů.

Larp je předmětem akademického výzkumu a teorie. Velká část výzkumu pochází od samotných účastníků, obzvlášť z publikací severské konference Knutepunkt. Širší akademická komunita se začala v nedávné době taktéž larpem zabývat, jednak za účelem jeho porovnání s ostatními médii a ostatními interaktivními hrami, a také za účelem jeho vymezení. Protože larp zahrnuje kontrolované umělé prostředí, ve kterém mezi sebou lidé interagují, někdy je používán jako výzkumný nástroj k testování teorií v sociálních disciplínách jako je ekonomie nebo právo. Larp byl kupříkladu použit ke studii aplikace teorie her na vývoj trestního práva.

Spekuluje se o tom, že larp se jednoho dne vyvine ve obrovské odvětví průmyslu založené na principu geolokačních her za použití všudypřítomné výpočetní techniky.

-khzs-

Co je to LARP ?

Larp (z anglického Live Action Role Play) je forma hraní rolí, ve kterém živí lidé fyzicky svými činy představují činy svých postav.

Účastníci interagují mezi sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě reprezentovaném světem skutečným. Pro larp je typické, že nemá žádné publikum a jeho smyslem je hlavně zábava a zážitek účastníků.

Přestože jsou larpy primárně určeny jejich hráčům a hráčkám a nikoli publiku, jsou velmi fotogenické - především díky propracovaným kostýmům a herním výkonům hráčů.

Reportáže - ať už psané či ve formě fotogalerie či videa - jsou v komunitě oblíbené, neboť umocňují zážitek ze hry. Ty zpravidla pramení z prožití příběhu skrz svoji postavu či kompetetivního fyzického boje. Všechny konflikty ve sdíleném fiktivním světě mohou být řešeny jako ve skutečnosti (reálně, diegeticky), nebo různými zástupnými mechanismy (pravidly).

Larp je akronym z anglického spojení live action role playing. V současné době v České republice po vzoru Skandinávie převládá tendence užívat při psaní malá písmena a nahlížet na larp jako na zkratkové slovo, ačkoliv se lze setkat i s variantou psanou velkými písmeny (tzn. LARP) typickou především pro Velkou Británii a USA. Účastník larpu se nazývá larper, nebo také hráč.

-khzs-

Začátkem 21. století se rozšířil fenomén městských larpů, což byly většinou dlouhodobější larpy využívající městského prostředí. Po roce 2005 začala být česká larpová scéna ovlivněná skandinávským stylem larpu měnícím některé tehdejší české konvence a byl též sepsán Manifest M6, kterým jeho signatáři tyto nové myšlenky zastřešili. V roce 2006 se konal první ročník festivalu Larpvíkend pořádaný občanským sdružením Court of Moravia, který ovlivnil larpovou scénu komorními larpy vymaňujícími se z žánrové svázanosti. Po vzoru severské konference Knutepunkt se od roku 2008 koná česká larpová konference Odraz. Nadace pro larp beta byla iniciativa vzniklá v roce 2010, která měla za úkol finančně podpořit vznik nových larpů.

Larpy s dosud největším rozpočtem u nás byly Perunův stín a Projekt Systém. Vynaložená částka je ovšem stále jen zlomkem nejvyšších larpových rozpočtů v severských zemích, které se někdy pohybují v řádu miliónů korun.

Jedním z nejvýraznějších rysů celkového vývoje komunity v ČR se spolu se současným vývojem komunikačních technologií (internet celkově, facebook, různá diskusní fóra,...) staly určité štěpící otázky. Ty pak symbolizovaly určité rozdělení komunity na dva či více názorových táborů a dlouhodobý "boj" o další směřování v dané otázce. Dříve to byl především přístup k (ne)bezpečnosti zbraní, později vývoj zásahových ploch a samotných bojových pravidel, v současnosti (2011) pak převažuje spor o financování a obecný přístup k akcím.

-khzs-

Svět

Larp byl nezávisle na sobě vynalezen několika skupinami v Severní Americe, Evropě a Austrálii. Tyto skupiny sdílely zálibu v některém z literárních žánrů nebo hraní rolí a touhu zkusit fyzicky zažít jejich svět. Předchůdci a možnými ovlivniteli larpu jsou Společnost pro kreativní anachronismus, táborové hry, kostýmové párty, simulace v roli, Commedia dell'arte, improvizační divadlo, psychodrama, vojenské simulace a historické rekonstrukce.

První zaznamenanou larpovou skupinou je Dagorhir, která byla založena v roce 1977 v USA a zaměřuje se na fantasy bitvy. Po uvedení filmu Logan's Run do kin v roce 1976 se staly první larpy založené na tomto snímku součástí amerických conů. V roce 1981 začala působit International Fantasy Games Society. IFGS byla pojmenována podle fiktivní skupiny z knihy Dream Park z roku 1981, která popisovala futuristické larpy. V roce 1982 byla na Harvard University založena Society for Interactive Literature, první zaznamenaná skupina tvořící dramatické larpy v USA a předchůdce Live Action Roleplayers Association.

Treasure Trap, který se odehrál v roce 1982 na hradě Peckforton, je považován za první larp ve Velké Británii a ovlivnil další následné britské larpy. První larp v Austrálii proběhl v roce 1983 a byl zasazen do science fiction světa. V roce 1993 vydalo nakladatelství White Wolf larp Mind's Eye Theatre, který se dodnes v mezinárodním měřítku používá a je pravděpodobně komerčně nejúspěšnějším vydaným larpem.

Smysl

Většina larpů je vytvořena pro zábavu. Přitažlivé aspekty mohou zahrnovat společnou tvorbu příběhu, pocit ponoření se do fiktivního světa, překonávání překážek ve snaze dosáhnout cílů postavy a mezilidskou interakci. Larpy také mohou obsahovat další herní prvky jako náročné hádanky a aspekty podobné sportu jako například boj simulovanými zbraněmi.

Přestože jsou larpy primárně určeny jejich hráčům a nikoli publiku, díky propracovaným kostýmům a hereckým výkonům poskytují možnost pořízení fotografií, zvukových nahrávek či audiovizuálních děl. Reportáže a recenze jsou poměrně oblíbené, neboť umožňují konfrontovat zážitek z larpu se zážitkem jiného hráče, případně se o larpu více dozvědět i bez účasti na něm.

Některé larpy posunují svou dramatickou interakci do pozice umění; avantgardní či arthausové larpy se vyznačují obzvlášť experimentálními přístupy a aspirací na umělecká díla, v některých případech jsou pořádány v kontextu dalších děl na festivalech či v muzeích. Témata avantgardních larpů obvykle zahrnují politiku, kulturu, náboženství, sexualitu a podmínku lidství. Tyto larpy jsou běžné v severských zemích, ale vyskytují se i jinde.

Kromě zábavního a uměleckého účelu mohou být larpy navrženy k vzdělávacím nebo politickým účelům. Například, dánská střední škola sterskov Efterskole používá larp k výuce většiny svých předmětů. Jazyky mohou být vyučovány uvržením studentů do scénáře, ve kterém jsou nuceni improvizovat psané či mluvené slovo v jazyce, který se učí. Larpy s politickými tématy mohou mít v úmyslu probudit nebo tvarovat kulturní politické myšlení.

Larp je dnes populární aktivitou v Severní Americe, Evropě, Rusku a Australasii ale i v České Republice. Komerční společnosti pořádají velké larpy pro tisíce účastníků, jsou vydávány publikace a časopisy o larpu a existují specializované obchody prodávající kostýmy a výzbroj určené primárně pro bojové larpy.

-khzs-

Styly

Spektrum larpů, které se v Česku i ve světě konají, je široké a navzájem mohou být jednotlivé larpy v mnoha ohledech velmi rozdílné. Mohou se lišit svým námětem, žánrem, počtem účastníků, délkou trvání, pravidly či prostředím.V současnosti neexistuje obecně uznávaná taxonomie larpů.

-khzs-

Realita versus fikce

Účastníkovy činy v reálném světě reprezentují činy postavy v prostředí imaginárním. K přemostění rozdílů mezi realitou a fikcí se často používají zástupná pravidla, fyzická symbolika a divadelní improvizace. Nehybný člověk na zemi v tedy může snadno představovat mrtvolu, rudá skvrna na jeho košili krev.

U larpů, které jsou přímo zaměřeny na boj, je nejčastěji užívána fyzická reprezentace střetů.

Symbolická reprezentace naopak u těch, v nichž je na boj kladen menší nebo žádný důraz a zaměřují se na jiné aspekty fiktivních příběhů. Soubojový systém zpravidla naznačuje celkovou filosofii skrývající se za daným larpem, proto je často považován za významné kritérium při rozlišování mezi jednotlivými styly larpu.

-khzs-

Žánr

Larpy mohou nabývat libovolného vlastního žánru, ale většina z nich používá zasazení odvozená z již etablované žánrové literatury.

Některé larpy si své prostředí přímo půjčují z existujících děl, jiné využívají prostředí navržené přímo pro daný larp či prostředí reálného světa. Larpy, ve kterém účastníci ztvárňují příběh z prakticky libovolného žánru populární kultury (detektivka, romantická komedie, drama), se začínají stávat spíš standardem, než výjimkou.

Vzhledem k průběhu geneze larpu je však stále většina larpů zasazována do fantastických žánrů (tzn. fantasy, science fiction, horor).

Fantasy je celosvětově jedním z nejobvyklejších larpových žánrů a také žánrem, který je využíván v největších larpech. Fantasy larpy jsou zasazeny do pseudohistorického světa inspirovaného fantasy literaturou a fantasy hrami na hrdiny. Tyto světy obvykle obsahují magii a omezenou technologii. Většina fantasy larpů se zaměřuje na střet mezi několika stranami nebo dobrodružné výpravy.

Science fiction larpy se odehrávají ve futuristickém světě s vyspělou technologií a někdy také mimozemským životem. Do tohoto žánru spadá široký okruh larpů včetně politických larpů zobrazujících antiutopické či utopické společnosti a světy inspirované kyberpunkem, space operou a post-apokalyptickou sci-fi.

Hororové larpy jsou inspirovány horory. Populárními sub-žánry jsou zombie apokalypsa a Cthulhu mýtus. Svět temnoty, vydaný nakladatelstvím White Wolf, je široce užívaný gothic-punkový hororový svět, ve kterém účastníci obvykle představují supernaturální stvoření z uzavřené společnosti.

-khzs-