Otevřeno: Po-Pá: 14:00-20:00 hodina

6.ZČ-KKH Sportovní Florballový Klub Plameňáci" KHZS

6.ZČ-KKH "Sportovní Florballový Klub Plameňáci" KHZS    Žďár nad Sázavou

Vznik a historie

Mise 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS Žďár nad Sázavou

Kdo jsme a o co usilujeme?


Jsme 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, ze Žďáru nad Sázavou se zaměřením na florball, který působí pod hlavičkou mládežnické organizace Klubovní Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, který zastřešuje soutěže sportovních florballových klubů (ZČ-KKH KHZS) ve florballu v České republice a dopomáhá tak rozvoji tohoto halového sportu.

Primární funkcí 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, je poskytovat komplexně organizovanou a řízenou možnost aktivního trávení volného času. Specificky pak jde o sportovní aktivitu zaměřenou nejen na florbal, ale i na pohyb jako takový.

Rádi bychom, aby nás širší veřejnost chápala jako organizaci, jejímž cílem je poskytování primární prevence v podobě sportovní činnosti, která ale jedinci přináší nejen určitá práva, ale i povinnosti vůči dalším členům 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, i 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, samotnému.

Smyl s naší činnosti tak není zaměřen jen čistě na sportovní stránku fungování 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, ze Žďáru nad Sázavou , avšak i na stránku sociální a morální. Sport jako takový nabízí možnost rozvíjet se i v oblasti mezilidských vztahů, komunikace a empatie, ovšem důležitým aspektem je i morálka. Naučit se pravidlům, akceptovat je, přijímat přirozené autority a hájit klubové hodnoty.

6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, ze Žďáru nad Sázavou chce v rámci své činnosti navázat spolupráci se všemi ostatními subjekty, jejichž činnost se určitým způsobem dotýká i fungování sportovního oddílu. Jmenovitě jde o město, kraj, základní a střední školy, domy dětí a mládeže, jiné sportovní ZČ-KKH KHZS, ale i o živnostníky, firmy, média atd. Samostatnou kapitolou je pak spolupráce s rodinami členů 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS.

Klubové normy a hodnoty jsou spojeny s obdobím 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, ze Žďáru nad Sázavou. Jeho představitelé se již tou dobou pohybovali ve florbalovém prostředí. Sami však vycítili, že cesta, kterou se ubíral 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, jehož byli součástí, není tou správnou. Poslání tehdejší organizace nenaplňovalo parametry sportovního klubu a změna se jevila jako nevyhnutelná. Hodnoty současného 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, jsou orientovány především směrem k jeho vnitřnímu fungování, finanční transparentnosti, podpoře mládežnické sekce a spolupráci s dalšími partnery a médii.

-khzs-

Základní hodnoty 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS

Naše základní hodnoty jsou úzce provázány s klubovou strategií, která se týká samotné vize, mise i rozvoje 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS. Jsou však orientovány i s ohledem na sportovní zaměření naší organizace, kde rozhodují také prvky konkurence, soutěživosti a zdravého sebevědomí.

Základní hodnoty


• tréninková morálka (docházka, aktivita, zápal pro hru)
• zodpovědnost (vůči sobě, členům týmu, 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci"KHZS, i svému okolí, škole a rodině)
• duch fair play
• klubovost (#myjsmeprovysočinu)

Od všech členů bez výjimky požadujeme
• včasné zaplacení ČP do stanovených termínů
• tréninkovou docházku a morálku

Na základě čeho trenéři rozhodují o nominaci hráčů na turnaje?


1. Uhrazené platby a závazky vůči 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS,
2. Tréninková docházka, přístup a morálka
3. Výkonnost, soutěživost, zápal pro hru
4. Konkurence

Práva

1. Každému platícímu členu 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, je umožněn přístup na tréninkové jednotky a turnaje, a jeho klubové sekce a i na další akce pořádané 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS.

2. Každý člen 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, má právo podávat návrhy či námitky, kterými se bude zabývat výkonný výbor na svém zasedání a o jejichž projednání bude výkonný výbor informovat v krátké zprávě na webových stránkách 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS.

Povinnosti

1. Ve stanovených termínech plnit požadavky klubu, které určuje výkonný výbor a jejichž znění naleznou členové na oficiálních internetových stránkách 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS.

2. Při provinění se každý vystavuje možnosti udělení pořádkové pokuty. Až do napravení situace se nebude moci účastnit akcí 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, (tréninkové jednotky, turnaje).

3. Svědomitě zacházet s majetkem 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, který mu byl svěřen. Při jeho zničení nebo ztrátě ho je povinen nahradit.

-khzs-

Trenérský aparát v 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS

1) Trenér

• hlavní odpovědná osoba daného družstva

• připravuje náplň tréninků a jejich samotnou realizaci

• vede kompletní evidenci všech hráčů účastnících se tréninků, zaznamenává docházku, vyplňuje elektronické deníky

• připravuje tréninkové jednotky minimálně na týden dopředu, zohledňuje specifika kategorie, poznatky z posledních zápasů

• zajišťuje tréninkový plán letní přípravy
• nejpozději tři dny před utkáním oznámí nebo e-mailem (nebo jiným vhodným způsobem) zákonným zástupcům hráčů informace o zápase, které budou obsahovat: den, místo, časy utkání, časy a formu odjezdu a příjezdu, nominaci hráčů

• je k dispozici a dostupný na mobilním telefonu, který je zveřejněn na webových stránkách 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS,

• dohlíží na činnost a plnění povinností svého vedoucího, naopak pokud má nahlášeno neplnění povinností o nějakém členovi 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, tak ho vykáže z tréninku

• píše články (reporty) k danému odehranému turnaji, který umístí na klubový web, vždy nejpozději do 24:00 v úterý po daném víkendu

• zajišťuje ve spolupráci s vedoucím výběr ČP (vždy formou platby na účet 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS,)

• ve spolupráci s vedoucím komunikuje s rodiči, připomíná termíny plateb, rozesílá pozvánky na klubové akce, vede si aktuální adresář kontaktů

• nevyjadřuje se k výkonu rozhodčích v průběhu ani po utkání, vychovává hráče k respektu ke všem účastníkům utkání - rozhodčím, soupeři, divákům


• je po celou dobu turnaje i tréninku zodpovědný za své hráče, tráví s nimi čas i mimo zápasy, nenechává je bez dohledu

• reprezentuje svůj mateřský 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, vystupuje důstojně, bez negativních emocí, vyhýbá se použití vulgarismů a vychovává hráče v duchu fair play, působí reprezentativně, dodržuje klubový dres kód

• se povinně účastní schůzí trenérů, asistentů a vedoucích
• povinností je účast na třech až čtyřech seminářích/webinářích za sezónu

-khzs-

Dres 6.ZČ-KKH "Sportovní Florballový  Klub Plameňáci" KHZS

Naše kronika

Soustředění

Turnaje

Nábor do 6.ZČ-KKH Sportovní Florballový Klub Plameňáci " KHZS

Vize 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, ze Žďáru nad Sázavou

Kam jdeme a kam směřujeme?

Na tuto otázku reagujeme výčtem základních myšlenek a cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout a které mají dát 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, osobitou image dovnitř i navenek. Svou vizi fungování považujeme za nosnou, jasnou a reálnou. Základním předpokladem jejího naplnění je však aktivní účast všech zainteresovaných stran.

Jsme přesvědčeni, že takto nastavená koncepce nám nepřinese okamžité a hmatatelné výsledky v horizontu měsíců, ale v podstatně delším časovém úseku. Tato činnost je možná, pakliže přiloží ruku k dílu větší počet jedinců. Sportovní týmy fungují často i na vnitřní chemii a tento neviditelný mechanismus postupně přeneseme i do fungování celého 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS.

• Výkonný výbor - dohlížející na striktní dodržování stanov a vnitřních směrnic 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, a vytvářející výhodné podmínky pro členy, kteří si plní svoje povinnosti

• Průhledné hospodaření a finanční stabilita

• Organizační a trenérský aparát - spolupracující na jednotné koncepci ve všech družstvech 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, počínaje od dětí a mládeže, čímž chceme dosáhnout častějšího a plynulého zapojení hráčů nižších kategorií do vyšších

• Tréninkové a hráčské zázemí - za základ úspěšného fungování si klademe zajištění dostatečného počtu tréninkových jednotek a hlavně širokou členskou základnu dětí a mládeže pod dohledem kvalifikovaných trenérů

• Vytvoření a stabilizace kompletní mládežnické struktury - jedním z již splněných cílů je naplnit všechny mládežnické kategorie chlapců, kam spadá přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, dorostenci a junioři. Pouze takto nastavená struktura zajistí hráčům plynulý přechod mezi kategoriemi a jejich další možný rozvoj a růst. Dalším krokem je pak postupně rozšiřování členské základny a cílení na vyšší sportovní výkonnost

• Diversita a inkluze - přesto, že se klub zaměřuje primárně na výchovu dětí a mládeže v chlapeckých kategoriích, předpisy i naše zaměření umožnují zapojení dívek jakéhokoliv věku a stejně tak chceme v rámci našeho sociálního programu umožnit i přístup dětem ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí

• Navázání dlouhodobé spolupráce s partnery - statutárním městem Žďár nad Sázavou a krajem Vysočina, základními školami či školami z blízkého okolí a taktéž s firmami či živnostníky ochotnými sponzorovat amatérský mládežnický sport

• Spolupráce s rodiči - dlouhodobou snahou je zapojení rodičů do fungování klubu, ať už v pozici kvalifikovaných trenérů nebo asistentů, ale i třebas formou vedoucích týmů či spolupořadatelů domácích zápasů a turnajů. Druhotným cílem je pak rodiče pravidelně informovat o fungování 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, plánech či finanční stabilitě a získat tak jejich zpětnou vazbu

• Pravidelná objektivní medializace - na webu a sociálních sítích informovat o dění v klubu a o výsledcích jednotlivých družstev

-khzs-

Vedení 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci"KHZS,

1) Předseda klubu

• prezentuje klubovou vizi 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, misi a rozvojové záměry a pracuje na jejich aktualizacích


• předkládá návrhy dlouhodobé organizační strategie a pracuje na její realizaci
• má právo úkolovat členy Výkonného výboru a zadávat jednotlivé úkoly

• prezentuje 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, na venek jako hlavní představitel

• vyhledává partnerské/finanční příležitosti
• komunikace s městem Žďár nad Sázavou a jeho zastupiteli či radními a krajem Vysočina

• zastupuje 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, na Valných hromadách regionální i celostátní
• svolává Valnou hromadu 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS,

• komunikuje napříč 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, směrem k členům, rodičům i trenérskému aparátu

2) Sportovní manažer 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS,


• vytváří dlouhodobou sportovní/organizační strategii 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, a tu naplňuje
• zastupuje 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, a jedná s partnery, rodiči, institucemi
• zajištění chodu kanceláře 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, a jejího zázemí
• spoluorganizace sportovních dnů, kempů, soustředění a táborů
• komunikace s městem Žďár nad Sázavou a jeho sportovní komisí, krajem vysočina• vyhledává partnerské/finanční příležitosti (sponzoring, farma, kroužky)
• participace na turnajích škol, školních lig, nesoutěžních turnajů a MŠMT
• zajištění sportovního/organizačního rozvoje trenérů, organizace vzdělávacích seminářů trenérů, asistentů a vedoucích
• zajištění přímé komunikace s rodiči dětí a mládeže, organizace setkání vedení 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, s rodiči a trenéry
• náborové akce 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, pří základních školách, v rámci školních turnajů či akcí spojených s organizací
• kontrola a evidence materiálního zázemí 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, (míčky, kužely, rozlišovací dresy, dresy, trička atd.)
• menší administrativa (přihlášky, formuláře a podobně)

3) Sekretář 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS,


• sestavení rozpočtu pro daný ligový ročník, představení systému členských příspěvků pro všechny soutěžní kategorie (termíny plateb a jejich výše),
• sestavení vyúčtování rozpočtu
• každodenní práce s klubovým webem
• smluvní zajištění pronájmů tělocvičen k tréninkům, pro ligová utkání, turnaje, sportovní dny, kempy, soustředění a tábory
• přípravu dokumentace potřebné k uzavření pracovních dohod trenérů a vedoucích družstev ke všem družstvům
• přihlášky na školení trenérů a rozhodčích, realizace seminářů trenérů
• vedení podkladů pro účetnictví
• veškeré hotovostní platby a příjmy
• sestavení podkladů pro žádosti na granty a dotace, včetně jejich vyúčtování (město, kraj, MŠMT)
• realizace náborových akcí na školách a v rámci propagačních akcí na území města Žďár nad Sázavou
• spolu realizace a spolu koordinace trenérských rad
• svolání a realizace Valné hromady 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, příprava materiálů pro pravidelné jednání Výkonného výboru
• vypracování manuálu hlavního pořadatele a povinností trenérů a vedoucích
• sestavení podkladů pro uzavření sponzorských smluv
• organizaci pořádaných turnajů a akcí 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, zajištění materiálních podkladů pro domácí turnaje (rozpisy, tabulky, šatny, sportovní pásky, lékárnička, míčky, prodlužovací kabely, internet, výplatnic rozhodčích, financí atd.)
• realizace úkolů zadaných VV florbalového 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, a předsedou 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS,

4) Správce webu a sociálních sítí


a) Správa webu
• tvorba a editace článků, rozhovorů, aktualit
• aktualizace soupisek, kontaktů
• aktualizace "karet" jednotlivých týmů, rozpisu tréninků
• aktualizace jednotlivých "stálých" stránek webu (historie, haly a podobně)
• design a funkcionalita webu
• aktualizace partnerů
• tvorba anket
• propojení se sociálními sítěmi
• správa externích profilů (firmy.cz, google)

b) Tvorba tiskových materiálů
• tvorba plakátů
• tvorba reklamních bannerů a mantinelů
• tvorba log a dalších grafických materiálů

c) Správa sociální sítí - Facebook (stránka, skupina), Instagram
• udržovat aktuální informace na kartě profilu
• komunikace s fanoušky stránky (komentáře, soukromé zprávy)
• tvorba příspěvků (víkendový program, výsledky, sdílení článků na klubový web, aktuality)
• tvorba událostí pro domácí utkání a turnaje
• udržovat fotogalerii (fotky, videa)
• sdílení externích videí, fotogalerií, příspěvků (konkurence, florbalové portály, noviny, youtubeři a podobně)

-khzs-

Kontakt na 6.ZČ-KKH "Sportovní Florballový Klub Plameňáci" KHZS.

Jak identifikujeme své příležitosti?

Uvědomujeme si, že vnější prostředí našeho sportovního 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, nám poskytuje mnoho příležitostí k naší kvalitativní i kvantitativní expanzi. Stejnou optikou lze ale nahlížet ale i na silné stránky vnitřního prostředí našeho 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS.

V rámci rozvoje bychom se pak zaměřili na několik dle nás klíčových oblastí:


• lidské zdroje
• finanční a materiální zdroje
• sociální odpovědnost
• marketing a PR

Lidské zdroje úzce souvisí s potřebou mít k dispozici maximálně angažované jedince. Jedině s jejich pomocí lze činnosti 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, posouvat i nadále vpřed. Spolu s kvantitativní stránkou lidských zdrojů souvisí i jejich kvalita. V rámci 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, proto dbáme na vzdělávací proces trenérů, asistentů trenérů vedoucích či rozhodčích, ale i na spolupráci s rodiči.

Výkonný výbor postupně vytipovává a oslovuje další zájemce o již zmíněné posty, koordinuje činnost trenérů, svolává pravidelné schůze a definuje koncepci činnosti 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS. Naším záměrem je tak získat na svou stranu jedince, kteří se budou prezentovat nejen metodickou a pedagogickou znalostí, ale jejichž morální kredit bude v maximální shodě s prioritami 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, a jeho fungováním.

Nezbytnou součástí fungování 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, jsou ovšem nejen lidé, ale i finanční a materiální zabezpečení provozu.

Dlouhodobý záměrem je dosáhnout stavu, kdy v položce rozpočtu 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci"KHZS, budou ve větší míře procent zastoupeny i příjmy z jiných zdrojů než ryze od členů samotných v podobě členských příspěvků.

To obnáší potřebu navázat spolupráci s městem a krajem a dlouhodobě informovat o fungování našeho 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci"KHZS, jeho rozvoji a možnostech růstu. Podílet se na grantové a projektové činnosti a získat tak další zdroje financí či materiálního vybavení pro kvalitnější provoz.

Další oblastí, která může dopomoci 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, odlehčit, je spolupráce se živnostníky, firmami a podniky, jejichž případný sponzoring či jiná forma podpory opět napomohou zkvalitnit klubové zázemí.

Míru sociální zodpovědnosti přebírá na svá bedra 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, tím, že se prezentuje jako organizace, jejichž teoretickým i praktickým úkolem je primární prevence. Aktivní přístup k životu a zdravý pohyb jsou hlavními principy úspěchu člověka v jeho osobním i pracovním životě. V rámci hájení barev našeho města potažmo kraje je tu i potřeba vhodně reprezentovat obě instituce a zajistit tak šíření jejich dobré image.

6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, se tak chce zaměřovat na kvalitní "prodej" značky města i kraje a na intenzivní spolupráci s oběma. Preventivním záměrem není jen samotná sportovní činnost, ale i šíření morálních hodnot jako jsou čest, duch fair play, přátelství, uznávání autorit či pomoc druhým.

Oblast marketingu a PR pak chce 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, realizovat kvalitní sebeprezentací a to formou klubového webu, sociálních sítí i spolupráci s médii informujících nejen o sportu, ale i o dalších aspektech společenského života. Budování image 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, by mělo být postaveno na objektivních informacích a pravidelné informovanosti široké veřejnosti.

I proto je záměrem 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, maximálně zkvalitnit klubový web, kde krom klasických informací musí mít návštěvník k dispozici i přidanou hodnotu v podobě aktuálních fotografií, anket, zajímavostí ze světa sportu atd. Pro co nejrychlejší šíření aktualit je pak třeba se zaměřit na využití sociálních sítí s jejich celistvým potenciálem a možnostmi rozvoje.

Jedině takto nastavené rozvojové záměry mohou 6.ZČ-KKH "Florballový sportovní klub Plameňáci" KHZS, posouvat kvalitativně dál a dál. Jakákoliv forma stagnace či sebeuspokojení nemohou být akceptovány.

-khzs-